marți, octombrie 21, 2014

Atribuțiile biroului administrare unități de învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva


Biroul administrare unități de învățământ 


Conducerea biroului este asigurată de un sef de birou care coordonează întreaga activitate.
Biroul administrare unitati de invatamant funcţionează şi este organizat în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prezentul Regulament de organizare şi funcţionare, având rolul de a administra unitatile de invatamant finantate din bugetul local al municipiului Deva .

Biroul administrare unitati de invatamant are urmatoarele atributii:

·        asigura activitatea de administrare a invatamantului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva;
·   centralizeaza anual si transmite Serviciului Financiar, Contabilitate Nota de Fundamentare privind propunerea bugetara totala pentru capitolul 65.02 " Invatamant" avand ca surse de finanţare alocaţii bugetare si venituri proprii , pe toate tilturile de cheltuieli ( personal, bunuri si servicii, burse, investitii ), in vederea elaborarii proiectului de buget general pentru anul bugetar următor precum si estimările pentru următorii 3 ani in baza art. 37 si 38 din Legea nr.273 / 2006 privind finanţele publice locale actualizata cu modificările si completările ulterioare. Nota de Fundamentare va fi insotita de Anexa in care va fi prezentat in detaliu bugetul pe fiecare dintre cele 12 unitati de invatamant preuniversitar de stat aflate in subordinea Consiliului local al municipiului si aflate pe raza municipiului Deva. La întocmirea proiectului bugetului general iniţial si ori de cate ori este necesara rectificarea bugetara, centralizeaza si transmite Serviciul Financiar, Contabilitate, propunerea bugetara totala aferenta capitolului de cheltuiala 65.02 " Invatamant " , atat pe alocaţii bugetare cat si pe venituri proprii, pe toate titlurile de cheltuieli (personal, bunuri si servicii, burse, investitii), cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale actualizata. Nota de Fundamentare va fi însotita de Anexa in care va fi prezentat in detaliu bugetul propus de fiecare dintre cele 12 unitati de invatamant preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului Deva;
·   întocmeşte comunicările către fiecare Ordonator Terţiar de Credite si anume către cele 12 unitati de invatamant preuniversitar de stat, privind bugetul anual aprobat si repartizat pe trimestre, şi ori de câte ori au loc rectificări de buget, bugetele rectificate ale acestora urmărind încadrarea sumelor solicitate pe titluri de cheltuieli în volumul creditelor aprobate în bugetul fiecărei unitati de invatamant;
·    participa la recepţia sub aspect calitativ si cantitativ conform cu documentele de execuţie a lucrărilor de intretinere sau investitii pentru cele 12 unitati de invatamant preuniversitar de stat aflat in subordinea Consiliului local al municipiului Deva;
·      urmăreşte execuţia bugetului unitatilor de invatamant;
·      stabileste si urmăreşte lucrările de reparaţii, a lucrărilor de investitii pentru buna desfasurare a activitatii in unitatile şcolare;
·   stabileşte în colaborarea cu Inspectoratul şcolar judeţean, Serviciul Financiar Contabilitate si Direcţia Tehnică - Compartiment Investiţii, priorităţile privind cheltuielile de învăţământ;
·  colaborează cu Inspectoratul şcolar judeţean pentru o cât mai judicioasă structurare a unităţilor de învăţământ, cu luarea în considerare a prevederilor Legii învăţământului şi a perspectivelor de dezvoltare economico-socială a municipiului, cat si a cheltuielilor privind utilitatile;
·   saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare;
·    in cazul in care, pe parcursul desfasurarii activitatii compartimentului, se impune contractarea unui serviciu / produs / lucrare, necesar desfasurarii activitatii compartimentului, acesta inainteaza „Compartimentului achiziţii" referatul de necesitate pentru începerea procedurii de achiziitie publica. Referatul de necesitate va cuprinde valoarea estimativa, capitolul si titlul de cheltuiala bugetara unde exista prevedere bugetara pentru inceperea procedurii de achiziţie publica respective ;
·   ulterior achiziţiei, dupa obţinerea unei copii a contractului de achiziţie publica, compartimentul va urmări derularea contractului potrivit condiţiilor contractuale si va întocmi un Proces-verbal de recepţie la finalizarea contractului, Proces-verbal din care sa rezulte ca produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestat. Membrii comisiei de recepţie vor fi numiţi prin Dispoziţie a Primarului;
·      prezintă actele de control întocmite, concluziile controlului efectuat pentru a se dispune măsurile ce trebuiesc luate în vederea înlăturării abaterilor constatate şi a tragerii la răspundere a persoanelor care au săvârşit nereguli sau au produs pagube materiale;
·        informează asupra situaţiilor deosebite, propune măsuri de soluţionarea acestora şi răspunde pentru rezolvarea lor;
·        îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţat;
·        întocmirea bugetului finantarilor rambursabile interne si externe, dupa caz si a listei de investitii aferenta acestora;
·        tine evidenţa obligaţiilor de plată, interne şi externe ale autorităţii administraţiei publice locale, provenind din împrumuturi contractate sau garantate de aceasta, de pe piaţa internă şi externă de capital;
·  tine evidenţa dobânzilor pe fiecare împrumut contractat ( preţul folosirii temporare a capitalului împrumutat);
·    propune anual pentru capitolele de cheltuieli bugetare care se refera la rate, dobânzi si comisioane respectiv pentru Cap.55.02 si Cap.87.02 in vederea elaborării proiectului de buget local echilibrat pentru anul bugetar următor precum si estimările pentru următorii 3 ani in baza art.37 si 38 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale actualizata cu modificările si completările ulterioare;
·  propune pentru întocmirea corecta a bugetului general - iniţial - prevederile anuale cat si trimestriale aferente capitolelor de cheltuieli reprezentand rate, dobânzi si comisioane (Cap.55.02-Tranzactii privind datoria publica-pentru dobânzi si comisioane, Cap.87.02-Alte Acţiuni Economice-pentru rate), precum si propunerile de rectificare ale acestor capitole;
·        inainteaza Serviciului Buget - Contabilitate, propunerile de rectificare de buget;
·  întocmeşte în cazul contractării de către Municipiul Deva de noi finantari rambursabile, toate documentele necesare potrivit legislaţiei şi le înaintează Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale sau altor autoritati potrivit legislaţiei in vigoare;
·        tine evidenta tuturor finantarilor rambursabile contractate de Municipiul Deva;
·  informează Serviciul Financiar, Buget-Contabilitate în vederea plăţii ratelor, dobânzilor si comisioanelor cu cel puţin 5 zile înainte de data scadentă a acestora;
·   tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garanţiilor locale ale Municipiului Deva conform HCL.2 31/2009;
·      întocmeşte lunar situaţia privind finanţarea rambursabila contractata direct, fara garanţia statului, sau garantata de unitatea administrativ teritoriala dupa modelul de formular din Anexa nr.3 la Ordinul MFP NR.1059/07.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice locale, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I nr.319/23.04.2008;
·        tine evidenţa gradului de îndatorare potrivit legislaţiei în vigoare;
·   urmărirea sumelor necesare achitării contribuţiei Municipiului Deva aferentă programului ISPA;
·    constituirea fondului de intretinere, înlocuire si dezvoltare aferent programului ISPA, informarea Serviciului Financiar, Buget - Contabilitate in vederea plaţii acestei contributii;
·  răspunde de respectarea prevederilor cuprinse in articolul nr.76A1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata si modificata cu completarile ulterioare coroborata cu Hotararea Guvernului nr.9/2007, actualizata si modificata cu completarile ulterioare privind constituirea, componenta si funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.
·     asigură aplicarea la nivel local a prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

Sursa: Regulamentul de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 245/2013
http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/116/ROF_245_2013.pdf 

Niciun comentariu: