marți, mai 06, 2014

Care este baza legală prin care unităților de învățământ particular și confesional li se poate atribui codul fiscal (CIF)?

Baza legală prin care unităților de învățământ particular și confesional li se poate atribui codul fiscal (CIF):


       1.      Art. 16 alin. (1) şi (2) din HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie: „autorizarea de funcţionare provizorie, acordată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării reprezintă actul de înfiinţare a unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ/ specializare/ calificare profesională, după caz şi acordă acesteia dreptul de a desfăşura procesul instructiv - educativ şi de a organiza, după caz, examene de admitere la studii", iar „organizaţiile furnizoare de educaţie, cu niveluri de învăţământ/ specializări/ calificări profesionale autorizate sa funcţioneze provizoriu fac parte din reţeaua naţională de învăţământ".

2.      Art. 24 alin. (3) lit. d) din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii eduaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare: ARACIP „propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării înfiinţarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz. înfiinţarea şi acreditarea se fac prin ordin al ministrului educaţiei si cercetării".

3.      Art. 194 din Codul civil, „persoana juridică se înfiinţează:

a) prin actul de înfiinţare al organului competent, în cazul autorităţilor şi al instituţiilor publice, al unităţilor administrativ- teritoriale, precum şi al operatorilor economici care se constituie de către stat sau de către unităţile administrativ- teritoriale.  În toate cazurile, actul de înfiinţare trebuie să prevadă în mod expres dacă autoritatea publică sau instituţia publică este persoană juridică;

b) prin actul de înfiinţare al celor care o constituie, autorizat, în condiţiile legii;

Atât autorizarea de funcţionare provizorie, cât şi acreditarea se acordă în baza unor legi speciale (Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare), prin ordin al ministrului educaţiei (act administrativ).

Prin autorizare, unităţile de învăţământ devin persoane juridice, dar cu drepturi restrânse (nu pot organiza examene de absolvire şi nu pot elibera acte de studii pentru proprii absolvenţi).

La nivelul învăţământului preşcolar, atâta vreme cat nu se organizează asemenea examene, practic, drepturile persoanei juridice sunt depline.

Atât unităţile de învăţământ preuniversitar particular autorizate, cât şi cele acreditate se identifică prin sediu, denumire, cod fiscal, buget propriu de venituri şi cheltuieli, organe proprii de conducere, patrimoniu.

c) în orice alt mod prevăzut de lege.

4.      Art. 200 alin. (1) şi (2) din Codul civil; „persoanele juridice sunt supuse înregistrării, dacă legile care le sunt aplicabile prevăd această înregistrare", iar „prin înregistrare se înţelege înscrierea, înmatricularea sau, după caz, orice altă formalitate de publicitate prevăzută de lege, făcută în scopul dobândirii personalităţii juridice sau al luării în evidenţă a persoanelor juridice legal înfiinţat, după caz";

5. Art. 60 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: „unităţile particulare de învăţământ sunt unităţi libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât şi econamico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie".

6. Art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare: „furnizorul de educaţie care a fost autorizat sa funcţioneze provizoriu are dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic si de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, si de a participa la programe naţionale si internaţionale, in condiţiile legii."

7. Art. 60 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: „învăţământul particular şi confesional se organizează conform principiului nonprofit în unităţi de învăţământ preuniversitar, la toate nivelurile şi formele, conform legislaţiei în vigoare".

Observații:
  • Unităţile de învăţământ preuniversitar particular, autorizate, respectiv acreditate sunt organizate şi funcţionează pe principiul non-profit, indiferent de statutul persoanei juridice iniţiatoare (asociaţie, fundaţie, societate comercială etc.).
  • Unităţile de învăţământ preuniversitar particular, autorizate, respectiv acreditate desfăşoară activităţi specifice, de învăţământ, fără ca acestea să fie de natură comercială. Ele sunt obligate să respecte toate reglementările legale din domeniul educaţiei şi învăţământului.Actele necesare obtinere CIF :  • formular – cerere de la Ministerul Finantelor "cod 010" (cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1)
  • extras din PV al Adunarii generale privind decizia de infiintare a unei gradinite
  • copie certificata dupa  actul constitutiv gradinita
  • copie certificata dupa  statut gradinita
  • copie certificata ordin autorizare/acreditare
  • copie dupa Hotararea Consiliului Local pentru cuprinderea gradinitei in reteau scolara

Drepturile si obligatiile reiesite din ordinul de acreditare a unităţilor de învăţământ particulare
    1.      acreditarea unitatii si a nivelului

-Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala _____________ din Cartierul _______, cu sediul în localitatea ________, str. _________ nr. ___, judeţul _________, pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", limba de predare "română", program "normal", respectiv pentru nivelul de învăţământ "primar", limba de predare "română", forma de învăţământ "cu frecvenţă (zi)".

2.      statutul de persoană juridică de  drept privat şi de interes public

-Unitatea de învăţământ  Şcoala _________  din localitatea _________, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 201_-201_.

3.       patrimoniu propriu

- Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala _________ din localitatea _________ dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

4.      relatie patrimoniala cu fondatorul

-  În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala _________ din localitatea _________ revine fondatorilor.

5.     personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic propriu
 - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala _________ din localitatea _________.

6.       monitorizare  şi control  periodic  de specialitate

- Unitatea de învăţământ  Şcoala _________ din   localitatea _________ este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Nationale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului _________, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

7.      relatie  institutionala  cu fondatorul

-Asociatia/Fundaţia "_________ " din _________, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala _________ din localitatea _________, Ministerul Educaţiei Nationale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Procedura de obţinere a elementelor definitorii a personalităţii juridice pentru unităţile de învăţământ particularPrin Comunicatul nr. 55350 din 2013  semnat de secretarul de stat al MEN Gigel Paraschiv, se arată că până la emiterea unor instructiuni privind organizarea retelei scolare, se suspenda aplicarea Precizarilor MEN cu nr. 33675/2013 referitoare la procedura de infiintare si de obtinere a personalitatii juridice pentru unitatile de invatamant particular.

La data de   12.11.2013  a fost emis Ordinul nr. 5454 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015.
Prin urmare, suspendarea nu mai este valabilă iar Precizarile MEN cu nr. 33675/2013 referitoare la procedura de infiintare si de obtinere a personalitatii juridice pentru unitatile de invatamant particular pot fi puse în aplicare.


Care au fost prevederile Precizarilor MEN cu nr. 33675/2013 referitoare la procedura de infiintare si de obtinere a personalitati juridice pentru unitatile de invatamant particular ?


Până la data emiterii  Precizarilor MEN cu nr. 33675/2013,  au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie (chiar acreditări pe niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale) peste 1.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar particular, în care sunt şcolarizaţi peste 60.000 de elevi.

La acest moment, au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie (chiar acreditări pe niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale) peste 1.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar particular, în care sunt şcolarizaţi peste 60.000 de elevi.

Dintre acestea, mai puţin de 2% au un statut juridic clar, în sensul că au personalitate juridică, potrivit legii.

Potrivit prevederilor art. 22, alin (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, „Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este constituit din ansamblul unităţilor de învăţământ de stat, particulare şi confesionale autorizate/acreditate".

Rezultă că sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este alcătuit din entităţi educaţionale - numite unităţi de învăţământ, cu personalitate juridică.

Având în vedere prevederile legislaţiei actuale şi faptul că organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar intră în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene, după caz, se impun anumite precizări privind înfiinţarea  de jure a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în special a celor cu finanţare integral privată, numite în lege unităţi de învăţământ particular.

Organizaţia interesată în furnizarea de servicii de educaţie este o persoană juridică ce cuprinde în statutul său activităţi de învăţământ şi se supune procesului de autorizare pentru a deveni furnizor de educaţie. (Definitie in LEN)

Legea nr. 87/2006, privind asigurarea calităţii educaţiei, prevede mecanismele şi etapele prin care un iniţiator primeşte autorizaţia de funcţionare provizorie pentru entitatea educaţională pe care acesta doreşte să o înfiinţeze.

Totuşi, în cea mai mare parte a cazurilor, nu s-a reuşit desprinderea juridică  a acestor „unităţi" de învăţământ de către iniţiator (asociaţie, fundaţie, societate comercială (SC), etc.), în sensul parcurgerii etapelor specifice înfiinţării, efective, a acestor entităţi educaţionale.

Acestea au rămas „extinderi" ale fondatorului, fără să aibă identitate juridică şi fiscală.

Acest aspect induce ideea că în sistemul naţional de învăţământ funcţionează, atât unităţile de învăţământ cât şi ONG-uri sau SC-uri, cu statut de unităţi de învăţământ;

Din punct de vedere juridic asociaţiile, fundaţiile, SC nu au dreptul de gestiona personal didactic (angajare, eliberare din funcţie, promovare etc).

Angajarea personalului didactic se face, în aceste cazuri, de către iniţiator/finanţator (care, de regulă, este o  asociatie, fundaţie, SC sau chiar SRL, etc.), ceea ce este contrar prevederilor  Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la angajarea personalului didactic.

Chiar dacă aceste unităţi de învăţământ sunt acreditate, nu pot beneficia de drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare

Spre exemplu nu pot primi subvenţii de la stat (finanţare per elev) deoarece nu au, efectiv, personalitate juridică.

Situatii:

SITUAŢIA 1: Unitate de învăţământ autorizată să funcţioneze provizoriu, cu unul sau mai multe niveluri de învăţământ

A.    Iniţiatorul/persoana juridică finanţatoare solicită în scris la autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local) în raza căruia se află, cuprinderea în reţeaua şcolară a localităţii/sectorului, a unităţii de învăţământ menţionată în textul ordinului/actului de înfiinţare. La solicitare va anexa, obligatoriu, documentele de înfiinţare (ordinul de autorizare) şi va preciza conform ordinului, toate elementele de identificare din textul ordinului privind unitatea de învăţământ respectivă

B. In baza art. 62, alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificări şi completări şi a solicitării, autoritatea administraţiei publice locale/judeţene, după caz, va emite hotărâre de consiliul local/judeţean prin care se stabileşte cuprinderea în reţeaua şcolară a localităţii/sectorului unitatea de învăţământ particular pentru care s-a efectuat solicitarea

C. In baza HCL/HCJ emisă, persoana juridică solicită la autoritatea fiscală eliberarea elementelor de identitate fiscală: atribuirea de personalitate juridică şi CIF pentru unitatea de învăţământ care va funcţiona, conform HCL emisă

D. Pe baza, HCL, CIF, unitatea de învăţământ solicită la inspectoratul şcolar aprobare pentru confecţionarea sigiliului cu însemnele ministerului educaţiei

E. Cu cele trei elemente de identificare: HCL, CIF, sigiliu, unitatea de învăţământ deschide cont în trezoreria statul

SITUAŢIA 2: Unităţi de învăţământ cu niveluri de învăţământ diferite aflate în aceeaşi localitate, sau la aceeaşi adresă, patronate de aceeaşi persoană juridică finanţatoare

2.1 Iniţiatorul (persoana juridică finanţatoare) X este autorizat, succesiv, în ani diferiţi, pentru niveluri de învăţământ diferite. Deoarece la prima autorizare nu a iniţiat înfiinţarea efectivă a unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică care să solicite autorizarea pe alte niveluri de învăţământ, de fiecare dată va fi autorizat, direct iniţiatorul, pentru nivelurile de învăţământ următoare. Potrivit legii, iniţiatorul ar trebui să înfiinţeze pentru fiecare autorizare o altă unitate de învăţământ.

In vederea evitării obţinerii personalităţii juridice pentru fiecare unitate de învăţământ pentru care iniţiatorul a fost autorizat, persoana juridică finanţatoare poate solicita la autoritatea administraţiei publice locale, cuprinderea în reţeaua şcolară a localităţii, cu o singură unitate de învăţământ rezultată în urma fuziunii dintre unităţile de învăţământ (niveluri autorizate) menţionate în ordinele de ministru prin care s-a acordat autorizarea de funcţionare provizorie.  

2.2 Mai multe unităţi de învăţământ autorizate/acreditate, finanţate de aceeaşi persoană juridică, funcţionează în aceeaşi localitate sau la aceeaşi adresă.

În vederea unei mai bune coordonări, persoana juridică finanţatoare poate solicita la autoritatea administraţiei publice locale, cuprinderea în reţeaua şcolară a localităţii, cu o singură unitate de învăţământ rezultată în urma fuziunii dintre unităţile de învăţământ autorizate/acreditate menţionate în ordinele de ministru prin care s-a acordat autorizarea de funcţionare provizorie/acreditarea.

În acest sens, iniţiatorul (persoana juridică finanţatoare) va parcurge paşii descrişi în următoarea procedură:

         Solicită în scris la autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local) în raza căruia se află, cuprinderea în reţeaua şcolară a localităţii/sectorului cu o singură unitate de învăţământ (propunere de denumire, cu respectarea legislaţiei în vigoare, adresă, date de contact etc).

         La solicitare va anexa, obligatoriu, documentele de autorizare/acreditare (ordinele de ministru prin care au fost de autorizate/acreditate nivelurile de învăţământ din unităţile care urmează să fuzioneze) şi va preciza conform ordinului, toate elementele de identificare din textul ordinului;

         Autoritatea administraţiei publice locale/judeţene, după caz, va emite hotărâre de consiliu local/judeţean prin care se aprobă fuziunea unităţilor de învăţământ propuse de către persoana juridică finanţatoare şi cuprinderea în reţeaua şcolară a localităţii/sectorului unitatea de învăţământ particular pentru care s-a efectuat solicitarea;

         Sunt urmaţi, corespunzător, paşii descrişi la literele c; d şi e de la punctul SITUAŢIA 1.

SITUAŢIA 3: Persoana juridică finanţatoare doreşte să înfiinţeze una sau două unităţi prin divizarea unei unităţi de învăţământ autorizată/acreditată pe unul sau mai multe niveluri de învăţământ
In acest sens, iniţiatorul (persoana juridică finanţatoare) va parcurge paşii descrişi în următoarea procedură:

         Solicită în scris la autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local) în raza căruia se află, cuprinderea în reţeaua şcolară a localităţii/sectorului cu două/mai multe unităţi de învăţământ (propunere de denumire, cu respectarea legislaţiei în vigoare, adresă, date de contact etc.), rezultate în urma divizării parţiale sau totale a unităţii de învăţământ supusă acestei operaţiuni.

         La solicitare va anexa, obligatoriu, documentele de autorizare/acreditare (ordinele de ministru prin care unitatea de învăţământ supusă divizării a fost autorizată/acreditată pe nivelurile de învăţământ pe care şcolarizează);

         Autoritatea administraţiei publice locale/judeţene, după caz, va emite hotărâre de consiliu local/judeţean prin care se aprobă divizarea parţială sau totală a unităţii de învăţământ propuse de către persoana juridică finanţatoare şi cuprinderea în reţeaua şcolară a localităţii/sectorului a unităţilor de învăţământ rezultate în urma divizării;

         Sunt urmaţi, corespunzător, paşii descrişi la literele c, d şi e de la punctul SITUAŢIA 1.

         Având în vedere că hotărârea de Consiliu local/judeţean (HCL/HCJ) reprezintă, în aceste situaţii, documente de înfiinţare a unităţilor de învăţământ, acestea trebuie să cuprindă toate detaliile legate de aceste operaţii: transferul patrimoniului, drepturilor şi obligaţiilor, personalului didactic şi nedidactic, potrivit legislaţiei în vigoare;
         Autorizarea de funcţionare provizorie se acordă, potrivit legii, iniţiatorului şi nu unităţii de învăţământ, neînfiinţată încă, la momentul acordării autorizării de funcţionare provizorie.
         Din aceste considerente, iniţiatorul trebuie să parcurgă paşii descrişi la SITUAŢIA 1, în vederea înfiinţării, efective, a unităţii de învăţământ.
         După parcurgerea paşilor descrişi în cele două situaţii, vom considera că unitatea de învăţământ are identitate legală în sistemul naţional de învăţământ.
         Patrimoniul unităţii de învăţământ particular rămâne, conform legii, în proprietatea fondatorilor/persoanei juridice finanţatoare.
         Intre persoana juridică finanţatoare şi conducerea unităţii de învăţământ (cu personalitate juridică) se încheie, de regulă, un contract de administrare, comodat, mandat,  etc.

Definitii:

Persoană juridică - Subiect colectiv de drept, adică  un colectiv de oameni care, întrunind condiţiile cerute de lege, este titular de drepturi subiective si obligaţii civile.

Personalitate juridică - Aptitudinea recunoscută de lege unei entităţi colective de a fi persoana juridică, respectiv de a fi titular de drepturi si obligaţii.

Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică  are elementele definitorii necesare pentru a - şi exercita capacitatea de exerciţiu prevăzută de lege:
         Act de înfiinţare (HG, ordin de ministru, hotărâre judecătoreacă, hotărâre de consiliu local);
         Cod de identitate fiscală;
         Cont în Trezorerie;
         Sigiliu/ştampilă cu însemnele MEN.

Legislatie:


         Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
         Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei;
         Legea administraţiei publice locale nr. 215/2011, republicată;
         Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor de înregistrare în registrul comerţului;
         Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului (privind utilizarea ştampilelor de către instituţiile publice).
         Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată (privind înmatricularea persoanelor juridice - inclusiv instituţii publice la Registrul Comerţului);
         Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, titlul IV - Persoana juridică;
         Legea nr.  359/2004, republicată şi Legea nr. 26/1990, republicată privind înmatricularea, atribuirea personalităţii juridice şi obţinerea  codului de identitate fiscală de la autorităţile administraţiei financiare;
         Legea nr. 544/2001, republicată cu modificări şi completări, referitoare la definiţia instituţiilor de interes public,
         HG nr.21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie/standardele de acreditare;
         HG nr. 22/2007 privind metodologia de evaluare externă în vederea autorizării/acreditării unităţilor de învăţământ preuniversitar;
         Nota MECTS nr. 1942/2011, referitoare la emiterea avizului conform de către inspectoratele şcolare în vederea reorganizării reţelei şcolare;
         OMECTS nr. 6564/2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, modificat şi completat prin OMECTS nr. 3283/2012.