joi, iulie 10, 2014

Precizări noi privind personalitatea juridică a unităților de învățământ

Precizări noi privind personalitatea juridică a unităților de învățământ

              
 In comunicatul/nota MEN nr. 34994 din 21.03.2014 semnat de către Secretarul de stat Gigel Paraschiv emis de Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, Direcţia Generală Juridic, Direcţia Generală Buget - Finanţe şi Resurse Umane și se transmit precizări noi privind personalitatea juridică a unităților de învățământ, astfel:

În conformitate cu prevederile art. 93 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, "Hotărârile le privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. Angjatorul este unitatea de învăţământ".
Potrivit art. 14 din Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare:
(1) în sensul prezentului cod, prin angajator se înţelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă.
(2) Persoana juridică poate încheia  contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalităţii juridice, 
(3) Persoana fizica dobândeşte capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacităţii depline de exerciţiu.

Astfel, prin unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) se înţelege orice unitate de învăţământ autorizată să funcţioneze provizoriu/acreditată din sistemul naţional de învăţământ care are următoarele elemente definitorii:

1.                 Act de înfiinţare: ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi respectă prevederile legislaţiei în vigoare;
2.         Dispune de patrimoniu în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);
3.                      Cod de Identitate Fiscală;
4.                      Ştampilă cu Stema României;
5.                      Cont în Trezoreria Statului;
6.                      Buget propriu;
7.              Contabilitate proprie organizată potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006-Legea finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a altor prevederi ale legislaţiei în vigoare. 


 Menţiuni:
                                                                                             
a. Din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (care întrunesc cumulativ toate elementele definitorii menţionate anterior) pot avea normate posturi de conducere: director/director adjunct, potrivit reglementărilor legale şi precizărilor MEN;

 b. Directorul unităţii de învăţământ cu PJ are calitatea de ordonator terţiar de credite şi
obligaţiile prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările  ulterioare, în Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere aspectele menţionate anterior, veţi dispune toate măsurile necesare pentru ca:

·        unitătăţile de învăţământ preuniversitar de stat care au statut de personalitate juridică să deţină obligatoriu toate elementele definitorii descrise anterior;

·        unitățile de învăţământ care, prin organizarea/reorganizarea reţelei şcolare, şi-au pierdut statutul de personalitate juridică, devenind structuri arondate ale altor unităţi de învăţământ cu personalitate juridică:

Ø      nu mai au post de director/director adjunct;
Ø      se anulează CIF-ul prin radiere de la (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) ANAF;
Ø      returnează inspectoratului şcolar ştampila, pe bază de proces verbal de predare -primire;
Ø      nu mai au contabilitate proprie;
Ø  au obligaţia predării situaţiilor financiare, execuţiei bugetare şi patrimoniului către unităţile de învăţământ cu personalitate juridică cărora sunt arondate;
Ø     personalul angajat este preluat de către unitatea de învăţământ cu personalitate juridică la care sunt arondate, cu efectuarea modificărilor corespunzătoare în programul REVISAL cu menţiunea: "reorganizare reţea şcolară" cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la raporturile de muncă.

Precizăm că analiza menţionată anterior este necesară şi din perspectiva menţiunii în REVISAL a CIF-ul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică în care salariatul este încadrat cu contract de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare.

Analiza prevăzută anterior se aplică şi palatelor copiilor, cluburilor elevilor cluburilor şcolare sportive, cu precizarea că, în ceea ce priveşte finanţele publice, reglementarea legală este dată de Legea nr. 500/2002, Legea finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare.