marți, octombrie 21, 2014

Atribuțiile biroului administrare unități de învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva


Biroul administrare unități de învățământ 


Conducerea biroului este asigurată de un sef de birou care coordonează întreaga activitate.
Biroul administrare unitati de invatamant funcţionează şi este organizat în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prezentul Regulament de organizare şi funcţionare, având rolul de a administra unitatile de invatamant finantate din bugetul local al municipiului Deva .

Biroul administrare unitati de invatamant are urmatoarele atributii:

·        asigura activitatea de administrare a invatamantului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva;
·   centralizeaza anual si transmite Serviciului Financiar, Contabilitate Nota de Fundamentare privind propunerea bugetara totala pentru capitolul 65.02 " Invatamant" avand ca surse de finanţare alocaţii bugetare si venituri proprii , pe toate tilturile de cheltuieli ( personal, bunuri si servicii, burse, investitii ), in vederea elaborarii proiectului de buget general pentru anul bugetar următor precum si estimările pentru următorii 3 ani in baza art. 37 si 38 din Legea nr.273 / 2006 privind finanţele publice locale actualizata cu modificările si completările ulterioare. Nota de Fundamentare va fi insotita de Anexa in care va fi prezentat in detaliu bugetul pe fiecare dintre cele 12 unitati de invatamant preuniversitar de stat aflate in subordinea Consiliului local al municipiului si aflate pe raza municipiului Deva. La întocmirea proiectului bugetului general iniţial si ori de cate ori este necesara rectificarea bugetara, centralizeaza si transmite Serviciul Financiar, Contabilitate, propunerea bugetara totala aferenta capitolului de cheltuiala 65.02 " Invatamant " , atat pe alocaţii bugetare cat si pe venituri proprii, pe toate titlurile de cheltuieli (personal, bunuri si servicii, burse, investitii), cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale actualizata. Nota de Fundamentare va fi însotita de Anexa in care va fi prezentat in detaliu bugetul propus de fiecare dintre cele 12 unitati de invatamant preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului Deva;
·   întocmeşte comunicările către fiecare Ordonator Terţiar de Credite si anume către cele 12 unitati de invatamant preuniversitar de stat, privind bugetul anual aprobat si repartizat pe trimestre, şi ori de câte ori au loc rectificări de buget, bugetele rectificate ale acestora urmărind încadrarea sumelor solicitate pe titluri de cheltuieli în volumul creditelor aprobate în bugetul fiecărei unitati de invatamant;
·    participa la recepţia sub aspect calitativ si cantitativ conform cu documentele de execuţie a lucrărilor de intretinere sau investitii pentru cele 12 unitati de invatamant preuniversitar de stat aflat in subordinea Consiliului local al municipiului Deva;
·      urmăreşte execuţia bugetului unitatilor de invatamant;
·      stabileste si urmăreşte lucrările de reparaţii, a lucrărilor de investitii pentru buna desfasurare a activitatii in unitatile şcolare;
·   stabileşte în colaborarea cu Inspectoratul şcolar judeţean, Serviciul Financiar Contabilitate si Direcţia Tehnică - Compartiment Investiţii, priorităţile privind cheltuielile de învăţământ;
·  colaborează cu Inspectoratul şcolar judeţean pentru o cât mai judicioasă structurare a unităţilor de învăţământ, cu luarea în considerare a prevederilor Legii învăţământului şi a perspectivelor de dezvoltare economico-socială a municipiului, cat si a cheltuielilor privind utilitatile;
·   saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare;
·    in cazul in care, pe parcursul desfasurarii activitatii compartimentului, se impune contractarea unui serviciu / produs / lucrare, necesar desfasurarii activitatii compartimentului, acesta inainteaza „Compartimentului achiziţii" referatul de necesitate pentru începerea procedurii de achiziitie publica. Referatul de necesitate va cuprinde valoarea estimativa, capitolul si titlul de cheltuiala bugetara unde exista prevedere bugetara pentru inceperea procedurii de achiziţie publica respective ;
·   ulterior achiziţiei, dupa obţinerea unei copii a contractului de achiziţie publica, compartimentul va urmări derularea contractului potrivit condiţiilor contractuale si va întocmi un Proces-verbal de recepţie la finalizarea contractului, Proces-verbal din care sa rezulte ca produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestat. Membrii comisiei de recepţie vor fi numiţi prin Dispoziţie a Primarului;
·      prezintă actele de control întocmite, concluziile controlului efectuat pentru a se dispune măsurile ce trebuiesc luate în vederea înlăturării abaterilor constatate şi a tragerii la răspundere a persoanelor care au săvârşit nereguli sau au produs pagube materiale;
·        informează asupra situaţiilor deosebite, propune măsuri de soluţionarea acestora şi răspunde pentru rezolvarea lor;
·        îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţat;
·        întocmirea bugetului finantarilor rambursabile interne si externe, dupa caz si a listei de investitii aferenta acestora;
·        tine evidenţa obligaţiilor de plată, interne şi externe ale autorităţii administraţiei publice locale, provenind din împrumuturi contractate sau garantate de aceasta, de pe piaţa internă şi externă de capital;
·  tine evidenţa dobânzilor pe fiecare împrumut contractat ( preţul folosirii temporare a capitalului împrumutat);
·    propune anual pentru capitolele de cheltuieli bugetare care se refera la rate, dobânzi si comisioane respectiv pentru Cap.55.02 si Cap.87.02 in vederea elaborării proiectului de buget local echilibrat pentru anul bugetar următor precum si estimările pentru următorii 3 ani in baza art.37 si 38 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale actualizata cu modificările si completările ulterioare;
·  propune pentru întocmirea corecta a bugetului general - iniţial - prevederile anuale cat si trimestriale aferente capitolelor de cheltuieli reprezentand rate, dobânzi si comisioane (Cap.55.02-Tranzactii privind datoria publica-pentru dobânzi si comisioane, Cap.87.02-Alte Acţiuni Economice-pentru rate), precum si propunerile de rectificare ale acestor capitole;
·        inainteaza Serviciului Buget - Contabilitate, propunerile de rectificare de buget;
·  întocmeşte în cazul contractării de către Municipiul Deva de noi finantari rambursabile, toate documentele necesare potrivit legislaţiei şi le înaintează Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale sau altor autoritati potrivit legislaţiei in vigoare;
·        tine evidenta tuturor finantarilor rambursabile contractate de Municipiul Deva;
·  informează Serviciul Financiar, Buget-Contabilitate în vederea plăţii ratelor, dobânzilor si comisioanelor cu cel puţin 5 zile înainte de data scadentă a acestora;
·   tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garanţiilor locale ale Municipiului Deva conform HCL.2 31/2009;
·      întocmeşte lunar situaţia privind finanţarea rambursabila contractata direct, fara garanţia statului, sau garantata de unitatea administrativ teritoriala dupa modelul de formular din Anexa nr.3 la Ordinul MFP NR.1059/07.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice locale, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I nr.319/23.04.2008;
·        tine evidenţa gradului de îndatorare potrivit legislaţiei în vigoare;
·   urmărirea sumelor necesare achitării contribuţiei Municipiului Deva aferentă programului ISPA;
·    constituirea fondului de intretinere, înlocuire si dezvoltare aferent programului ISPA, informarea Serviciului Financiar, Buget - Contabilitate in vederea plaţii acestei contributii;
·  răspunde de respectarea prevederilor cuprinse in articolul nr.76A1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata si modificata cu completarile ulterioare coroborata cu Hotararea Guvernului nr.9/2007, actualizata si modificata cu completarile ulterioare privind constituirea, componenta si funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.
·     asigură aplicarea la nivel local a prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

Sursa: Regulamentul de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 245/2013
http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/116/ROF_245_2013.pdf 

Atribuţiile inspectoratului şcolar judetean

   Principalele atribuţii ale inspectoratului şcolar sunt prevăzute la art. 95 din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 educaţiei naţionale (actualizată până la data de 30 iunie 2014)

  (1) Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică, având în principal următoarele atribuţii:
  a) aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
  b) controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia şcolară;
  c) controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ;
  d) asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu;
  e) coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ şi, respectiv, din municipiul Bucureşti;
  f) monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe aria judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a proiectelor derulate de unităţile şcolare şi cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi tineretului;
  g) mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea administraţiei publice locale şi unităţile de învăţământ;
  h) coordonează şi controlează activităţile unităţilor conexe ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din aria judeţului/municipiului Bucureşti;
  i) prezintă un raport anual privind starea învăţământului pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Acest raport se face public;
  j) aprobă, la propunerea consiliului local sau a consiliilor judeţene, înfiinţarea unităţilor pentru educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial;
  k) aplică politicile educaţionale naţionale la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
  l) acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
  m) monitorizează activităţile de constituire şi de vacantare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, organizează concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar de stat şi monitorizează concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate organizate de unităţile de învăţământ preuniversitar particular.[1]
  n) gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei;
  o) înaintează spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului reţeaua şcolară din raza lor teritorială propusă de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu politica educaţională, a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, judeţean şi local, după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi;
  p) realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar;
  q) asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.

  (2) Structura inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

  (3) Inspectoratul şcolar are un consiliu de administraţie şi un consiliu consultativ. Funcţionarea acestora se realizează în baza unui regulament propriu, elaborat şi aprobat de consiliul de administraţie, conform regulamentului-cadru aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

  (4) În structura inspectoratelor şcolare din judeţele cu învăţământ şi în limbile minorităţilor naţionale sunt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru acest tip de învăţământ. Aceşti inspectori şcolari sunt numiţi respectând procedurile prezentei legi, cu consultarea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.

  (5) În structura inspectoratelor şcolare sunt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru problemele copiilor şi tinerilor proveniţi din medii socioeconomice dezavantajate.

[1]   Lit. m) a alin. (1) al art. 96 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.

Lista cu ordinele ministrului educatiei publicate in Monitorul Oficial in perioada ian. 2013-oct. 20141.   ORDIN 566 07/10/2014 ORDIN nr. 566 din 7 octombrie 2014
privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 9 octombrie 2014 


2.   ORDIN 4699 01/10/2014 ORDIN nr. 4.699 din 1 octombrie 2014
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 126 din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014 


3.   ORDIN 4694 01/10/2014 ORDIN nr. 4.694 din 1 octombrie 2014
privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Roza Venerini" din municipiul Târgu Jiu

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014 


4.   ORDIN 4634 25/09/2014 ORDIN nr. 4.634 din 25 septembrie 2014
privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014 


5.   ORDIN 4619 22/09/2014 ORDIN nr. 4.619 din 22 septembrie 2014
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014 


6.   ORDIN 4609 18/09/2014 ORDIN nr. 4.609 din 18 septembrie 2014
privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Creştină Privată din Cartierul Rromilor din localitatea Tinca de la persoana juridică Fundaţia "Prorroma" din municipiul Cluj-Napoca la persoana juridică Fundaţia "People to People" din municipiul Oradea

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014 


7.   ORDIN 4605 18/09/2014 ORDIN nr. 4.605 din 18 septembrie 2014
privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Happy Kids din municipiul Cluj-Napoca de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Transylvania College. The Cambridge International School în Cluj din municipiul Cluj-Napoca

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014 


8.   ORDIN 4569 10/09/2014 ORDIN nr. 4.569 din 10 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Coccinelle" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 18 septembrie 2014 


9.   ORDIN 4568 10/09/2014 ORDIN nr. 4.568 din 10 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 iunie-1 august 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 18 septembrie 2014 


10.   ORDIN 4556 10/09/2014 ORDIN nr. 4.556 din 10 septembrie 2014
privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Genesis"

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 18 septembrie 2014 


11.   ORDIN 4554 10/09/2014 ORDIN nr. 4.554 din 10 septembrie 2014
pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă şi al certificatului de acordare a definitivării în învăţământ

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 18 septembrie 2014 


12.   ORDIN 4553 10/09/2014 ORDIN nr. 4.553 din 10 septembrie 2014
pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011 , sesiunea 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 22 septembrie 2014 


13.   ORDIN 4552 09/09/2014 ORDIN nr. 4.552 din 9 septembrie 2014
privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Focşani pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă judo şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 16 septembrie 2014 


14.   ORDIN 4542 08/09/2014 ORDIN nr. 4.542 din 8 septembrie 2014
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în anul şcolar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 9 septembrie 2014 


15.   ORDIN 4514 02/09/2014 ORDIN nr. 4.514 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Kids Club" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014 


16.   ORDIN 4513 02/09/2014 ORDIN nr. 4.513 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Pro Ingenio" din localitatea Bragadiru

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 8 septembrie 2014 


17.   ORDIN 4512 02/09/2014 ORDIN nr. 4.512 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Carmens" din municipiul Galaţi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014 


18.   ORDIN 4510 02/09/2014 ORDIN nr. 4.510 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Reformată "Talentum" din municipiul Cluj-Napoca

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014 


19.   ORDIN 4509 02/09/2014 ORDIN nr. 4.509 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Nicholas Kindergarten" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014 


20.   ORDIN 4508 02/09/2014 ORDIN nr. 4.508 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Elite" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014 

21.   ORDIN 4507 02/09/2014 ORDIN nr. 4.507 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Dr. Lind" din satul Câmpeniţa

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014 22.   ORDIN 4506 02/09/2014 ORDIN nr. 4.506 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Piatra-Neamţ

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014 


23.   ORDIN 4505 02/09/2014 ORDIN nr. 4.505 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Forumului German" din municipiul Sibiu

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014 


24.   ORDIN 4504 02/09/2014 ORDIN nr. 4.504 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Bârlad

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014 


25.   ORDIN 4503 02/09/2014 ORDIN nr. 4.503 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Ioanid" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014 


26.   ORDIN 4502 02/09/2014 ORDIN nr. 4.502 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Teddybar" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014 


27.   ORDIN 4501 02/09/2014 ORDIN nr. 4.501 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mary Poppins" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014 


28.   ORDIN 4500 02/09/2014 ORDIN nr. 4.500 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Vise" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014 


29.   ORDIN 4499 02/09/2014 ORDIN nr. 4.499 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Dorohoi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014 


30.   ORDIN 4498 02/09/2014 ORDIN nr. 4.498 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ray Kindergarten" din localitatea Ştefăneşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014 


31.   ORDIN 4491 02/09/2014 ORDIN nr. 4.491 din 2 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014 


32.   ORDIN 4489 01/09/2014 ORDIN nr. 4.489 din 1 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit "Lady Bird" din municipiul Timişoara

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014 


33.   ORDIN 4488 01/09/2014 ORDIN nr. 4.488 din 1 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Notre Dame" din municipiul Timişoara

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014 


34.   ORDIN 4487 01/09/2014 ORDIN nr. 4.487 din 1 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Preuniversitaria Roman Muşat" din municipiul Roman

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014 


35.   ORDIN 4486 01/09/2014 ORDIN nr. 4.486 din 1 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Iris" din municipiul Iaşi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014 


36.   ORDIN 4485 01/09/2014 ORDIN nr. 4.485 din 1 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ioanid" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014 


37.   ORDIN 4484 01/09/2014 ORDIN nr. 4.484 din 1 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Magic English" din municipiul Bacău

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014 


38.   ORDIN 4483 01/09/2014 ORDIN nr. 4.483 din 1 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Aşchiuţă" din municipiul Piteşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014 


39.   ORDIN 4472 01/09/2014 ORDIN nr. 4.472 din 1 septembrie 2014
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-23 mai 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 9 septembrie 2014 


40.   ORDIN 4437 29/08/2014 ORDIN nr. 4.437 din 29 august 2014
pentru aprobarea precizărilor privind programele şcolare în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi în învăţământul profesional special, începând cu anul şcolar 2014-2015, precum şi pentru aprobarea programei şcolare pentru Consiliere şi orientare, curriculum diferenţiat pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2014 

       41.   ORDIN 4434 29/08/2014 ORDIN nr. 4.434 din 29 august 2014
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 9 septembrie 2014 42.   ORDIN 4433 29/08/2014 ORDIN nr. 4.433 din 29 august 2014
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 18 septembrie 2014 


43.   ORDIN 4432 29/08/2014 ORDIN nr. 4.432 din 29 august 2014
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 4 septembrie 2014 


44.   ORDIN 4431 29/08/2014 ORDIN nr. 4.431 din 29 august 2014
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 4 septembrie 2014 


45.   ORDIN 4430 29/08/2014 ORDIN nr. 4.430 din 29 august 2014
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 4 septembrie 2014 


46.   ORDIN 4424 28/08/2014 ORDIN nr. 4.424 din 28 august 2014
privind aprobarea Metodologiei de organizare a secţiilor bilingve francofone incluse în proiectul bilateral franco-român "De la învăţământul bilingv către filierele universitare francofone"

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014 


47.   ORDIN 4423 28/08/2014 ORDIN nr. 4.423 din 28 august 2014
privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul liceal, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profilul artistic, specializarea Muzică, la disciplinele: Muzică vocală de jazz - muzică uşoară, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, şi Istoria jazzului, clasele a XI-a şi a XII-a

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 10 septembrie 2014 


48.   ORDIN 4422 28/08/2014 ORDIN nr. 4.422 din 28 august 2014
privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională "De-a arhitectura. Educaţie pentru arhitectură şi mediu construit", clasa a III-a sau a IV-a, învăţământ primar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 5 septembrie 2014 


49.   ORDIN 4421 27/08/2014 ORDIN nr. 4.421 din 27 august 2014
pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 5 septembrie 2014 


50.   ORDIN 4420 27/08/2014 ORDIN nr. 4.420 din 27 august 2014
pentru modificarea art. 38 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 2 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.888/2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014 


51.   ORDIN 4388 22/08/2014 ORDIN nr. 4.388 din 22 august 2014
privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Roza Venerini" din municipiul Târgu Jiu de la persoana juridică Asociaţia "Grădiniţa Roza Venerini" din municipiul Târgu Jiu la persoana juridică Asociaţia "Vasiliada" - Filiala Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 4 septembrie 2014 


52.   ORDIN 4387 22/08/2014 ORDIN nr. 4.387 din 22 august 2014
privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular "Grădiniţa Mea" din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Mea" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 4 septembrie 2014 


53.   ORDIN 4386 22/08/2014 ORDIN nr. 4.386 din 22 august 2014
privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Olga Gudynn" din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Olga Gudynn International School din localitatea Voluntari

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 4 septembrie 2014 


54.   ORDIN 4317 11/08/2014 ORDIN nr. 4.317 din 11 august 2014
privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 26 august 2014 


55.   ORDIN 4315 11/08/2014 ORDIN nr. 4.315 din 11 august 2014
pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 14 august 2014 


56.   ORDIN 4314 11/08/2014 ORDIN nr. 4.314 din 11 august 2014
privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 7-a

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 14 august 2014 


57.   ORDIN 3976 30/07/2014 ORDIN nr. 3.976 din 30 iulie 2014
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.074/2012 privind aprobarea componenţei Comisiei specializate de acreditare a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 8 august 2014 


58.   ORDIN 3975 29/07/2014 ORDIN nr. 3.975 din 29 iulie 2014
privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Dolj

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 8 august 2014 


59.   ORDIN 3973 28/07/2014 ORDIN nr. 3.973 din 28 iulie 2014
privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 8 august 2014 


60.   ORDIN 3969 28/07/2014 ORDIN nr. 3.969 din 28 iulie 2014
privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 14 august 2014 


         61.   ORDIN 3855 16/07/2014 ORDIN nr. 3.855 din 16 iulie 2014
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.235/2014 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional "Copilăria" din municipiul Constanţa

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iulie 2014 62.   ORDIN 3838 11/07/2014 ORDIN nr. 3.838 din 11 iulie 2014
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 11 iulie 2014 


63.   ORDIN 3731 26/06/2014 ORDIN nr. 3.731 din 26 iunie 2014
privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală - CDL, pentru clasa a IX-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 5 septembrie 2014 


64.   ORDIN 3677 24/06/2014 ORDIN nr. 3.677 din 24 iunie 2014
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2014 


65.   ORDIN 3654 19/06/2014 ORDIN nr. 3.654 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" (alternativă educaţională Montessori) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Montessori Schule" din municipiul Timişoara

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014 


66.   ORDIN 3653 19/06/2014 ORDIN nr. 3.653 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Piticot" din municipiul Constanţa

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014 


67.   ORDIN 3652 19/06/2014 ORDIN nr. 3.652 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Şotron" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014 


68.   ORDIN 3651 19/06/2014 ORDIN nr. 3.651 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Gamex" din municipiul Constanţa

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 30 iunie 2014 


69.   ORDIN 3650 19/06/2014 ORDIN nr. 3.650 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samariteanul nr. 11" din localitatea Sâmbăteni

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 30 iunie 2014 


70.   ORDIN 3648 19/06/2014 ORDIN nr. 3.648 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ducky-Duck" din municipiul Ploieşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 30 iunie 2014 


71.   ORDIN 3647 19/06/2014 ORDIN nr. 3.647 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Casa Bunicilor" din satul Brătuleşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


72.   ORDIN 3646 19/06/2014 ORDIN nr. 3.646 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical generalist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Eugen Nicoară" din municipiul Miercurea-Ciuc

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


73.   ORDIN 3645 19/06/2014 ORDIN nr. 3.645 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Comenius" din municipiul Constanţa

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


74.   ORDIN 3644 19/06/2014 ORDIN nr. 3.644 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samariteanul nr. 2" din localitatea Sebiş

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


75.   ORDIN 3640 19/06/2014 ORDIN nr. 3.640 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Pinochio" din municipiul Sibiu

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


76.   ORDIN 3639 19/06/2014 ORDIN nr. 3.639 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Specială "Rază de Soare" din municipiul Arad

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


77.   ORDIN 3638 19/06/2014 ORDIN nr. 3.638 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfânta Agnes" din localitatea Popeşti-Leordeni

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


78.   ORDIN 3637 19/06/2014 ORDIN nr. 3.637 din 19 iunie 2014
privind structura anului şcolar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2014 


79.   ORDIN 3636 19/06/2014 ORDIN nr. 3.636 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Colibri" din municipiul Constanţa

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


80.   ORDIN 3631 19/06/2014 ORDIN nr. 3.631 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 martie-18 aprilie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014 81.   ORDIN 3629 19/06/2014 ORDIN nr. 3.629 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Maya" din municipiul Baia Mare

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


82.   ORDIN 3628 19/06/2014 ORDIN nr. 3.628 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Tinkerbell" din localitatea Voluntari

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


83.   ORDIN 3627 19/06/2014 ORDIN nr. 3.627 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Genesis" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 4 iulie 2014 


84.   ORDIN 3626 19/06/2014 ORDIN nr. 3.626 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "ABC Dino" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


85.   ORDIN 3618 19/06/2014 ORDIN nr. 3.618 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Anastasia Popescu" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 4 iulie 2014 


86.   ORDIN 3616 19/06/2014 ORDIN nr. 3.616 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Domino Servite" din localitatea Voiteg

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


87.   ORDIN 3615 19/06/2014 ORDIN nr. 3.615 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Mell" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


88.   ORDIN 3614 19/06/2014 ORDIN nr. 3.614 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Georgiana" din municipiul Oradea

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


89.   ORDIN 3613 19/06/2014 ORDIN nr. 3.613 din 19 iunie 2014
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Heidi" din municipiul Braşov

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 30 iunie 2014 


90.   ORDIN 3608 18/06/2014 ORDIN nr. 3.608 din 18 iunie 2014
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.555/2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 30 iunie 2014 


91.   ORDIN 3597 18/06/2014 ORDIN nr. 3.597 din 18 iunie 2014
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014 


92.   ORDIN 3593 18/06/2014 ORDIN nr. 3.593 din 18 iunie 2014
pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 iulie 2014 


93.   ORDIN 3590 17/06/2014 ORDIN nr. 3.590 din 17 iunie 2014
pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 23 iunie 2014 


94.   ORDIN 252 02/06/2014 ORDIN nr. 252 din 2 iunie 2014
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 16 iunie 2014 


95.   ORDIN 3530 30/05/2014 ORDIN nr. 3.530 din 30 mai 2014
privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 13 iunie 2014 


96.   ORDIN 3483 15/05/2014 ORDIN nr. 3.483 din 15 mai 2014
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 16 mai 2014 


97.   ORDIN 3470 14/05/2014 ORDIN nr. 3.470 din 14 mai 2014
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie 2013-28 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 22 mai 2014 


98.   ORDIN 3468 14/05/2014 ORDIN nr. 3.468 din 14 mai 2014
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 25 iunie 2013-24 ianuarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 22 mai 2014 


99.   ORDIN 3467 14/05/2014 ORDIN nr. 3.467 din 14 mai 2014
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 septembrie 2013-21 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 22 mai 2014 


100.   ORDIN 220 12/05/2014 ORDIN nr. 220 din 12 mai 2014
privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat în medicină, sesiunea 29 iunie 2014, pentru posturile şi pe locurile rămase neocupate în sesiunea 17 noiembrie 2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 15 mai 2014 


101.   ORDIN 3410 08/05/2014 ORDIN nr. 3.410 din 8 mai 2014
privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Sălaj

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 16 mai 2014 


102.   ORDIN 3403 07/05/2014 ORDIN nr. 3.403 din 7 mai 2014
privind sesiunea specială de evaluare naţională 2014 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale lărgite de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 12 mai 2014 


103.   ORDIN 3389 05/05/2014 ORDIN nr. 3.389 din 5 mai 2014
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal" (şcoală de maiştri), domeniul "energetic", calificarea profesională "maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Ferdinand I" din municipiul Timişoara

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 12 mai 2014 


104.   ORDIN 3387 05/05/2014 ORDIN nr. 3.387 din 5 mai 2014
privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Little London" din localitatea Voluntari de la persoana juridică Fundaţia "Ţara Minunilor" din localitatea Voluntari la persoana juridică Asociaţia "Fabiola Hosu" din localitatea Voluntari

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 12 mai 2014 


105.   ORDIN 3385 05/05/2014 ORDIN nr. 3.385 din 5 mai 2014
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 octombrie - 8 noiembrie 2013, începând cu anul şcolar 2014 - 2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 12 mai 2014 


106.   ORDIN 3382 05/05/2014 ORDIN nr. 3.382 din 5 mai 2014
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie-6 decembrie 2013, începând cu anul şcolar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 12 mai 2014 


107.   ORDIN 3366 29/04/2014 ORDIN nr. 3.366 din 29 aprilie 2014
privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 5 iunie 2014 


108.   ORDIN 3334 24/04/2014 ORDIN nr. 3.334 din 24 aprilie 2014
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014 şi a Calendarului de administrare a acestora

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 29 aprilie 2014 


109.   ORDIN 183 16/04/2014 ORDIN nr. 183 din 16 aprilie 2014
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014 


110.   ORDIN 180 14/04/2014 ORDIN nr. 180 din 14 aprilie 2014
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2014 


111.   ORDIN 3289 11/04/2014 ORDIN nr. 3.289 din 11 aprilie 2014
privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2014 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 30 aprilie 2014 


112.   ORDIN 3275 10/04/2014 ORDIN nr. 3.275 din 10 aprilie 2014
pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 11 aprilie 2014 


113.   ORDIN 3240 26/03/2014 ORDIN nr. 3.240 din 26 martie 2014
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 8 mai 2014 


114.   ORDIN 3239 26/03/2014 ORDIN nr. 3.239 din 26 martie 2014
privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Little London" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 aprilie 2014 


115.   ORDIN 3235 26/03/2014 ORDIN nr. 3.235 din 26 martie 2014
privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional "Copilăria" din municipiul Constanţa

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 aprilie 2014 


116.   ORDIN 3225 25/03/2014 ORDIN nr. 3.225 din 25 martie 2014
pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.806/2012 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala cu clasele I-IV "Petre Ispirescu" din municipiul Constanţa de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Căsuţa cu Poveşti" din municipiul Constanţa

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 22 mai 2014 


117.   ORDIN 146 25/03/2014 ORDIN nr. 146 din 25 martie 2014
privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014 


118.   ORDIN 3218 21/03/2014 ORDIN nr. 3.218 din 21 martie 2014
privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special şi a notei de fundamentare privind elaborarea acestora

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014 


119.   ORDIN 129 13/03/2014 ORDIN nr. 129 din 13 martie 2014
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 21 martie 2014 


120.   ORDIN 3152 24/02/2014 ORDIN nr. 3.152 din 24 februarie 2014
privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014 

121.   ORDIN 3136 20/02/2014 ORDIN nr. 3.136 din 20 februarie 2014
privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 24 februarie 2014 


122.   ORDIN 3111 14/02/2014 ORDIN nr. 3.111 din 14 februarie 2014
privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 17 februarie 2014 


123.   ORDIN 3081 06/02/2014 ORDIN nr. 3.081 din 6 februarie 2014
privind aprobarea constituirii a 3 grupuri de lucru româno-germane şi a unui Comitet de coordonare pentru cooperarea în învăţământul profesional şi tehnic dintre România şi Baden-Wurttemberg, Germania

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2014 


124.   ORDIN 3080 05/02/2014 ORDIN nr. 3.080 din 5 februarie 2014
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 17 februarie 2014 


125.   ORDIN 3076 04/02/2014 ORDIN nr. 3.076 din 4 februarie 2014
privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014 


126.   ORDIN 3074 03/02/2014 ORDIN nr. 3.074 din 3 februarie 2014
pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. M.137/36.797/2004 privind perfecţionarea personalului militar profesionalizat în domeniul limbilor străine

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 20 februarie 2014 


127.   ORDIN 3060 03/02/2014 ORDIN nr. 3.060 din 3 februarie 2014
privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 7 februarie 2014 


128.   ORDIN 3046 29/01/2014 ORDIN nr. 3.046 din 29 ianuarie 2014
privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la specializările Limba şi literatura portugheză, Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2014 


129.   ORDIN 3045 29/01/2014 ORDIN nr. 3.045 din 29 ianuarie 2014
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 februarie 2014 


130.   ORDIN 3039 28/01/2014 ORDIN nr. 3.039 din 28 ianuarie 2014
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I"

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 21 martie 2014 


131.   ORDIN 3032 24/01/2014 ORDIN nr. 3.032 din 24 ianuarie 2014
privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Europeană Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2014 


132.   ORDIN 5760 30/12/2013 ORDIN nr. 5.760 din 30 decembrie 2013
privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfânta Ana" din municipiul Câmpulung Moldovenesc de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfânta Maria" din municipiul Rădăuţi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2014 


133.   ORDIN 5734 24/12/2013 ORDIN nr. 5.734 din 24 decembrie 2013
privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2014 


134.   ORDIN 5717 23/12/2013 ORDIN nr. 5.717 din 23 decembrie 2013
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2014 


135.   ORDIN 5648 13/12/2013 ORDIN nr. 5.648 din 13 decembrie 2013
pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013 


136.   ORDIN 5646 13/12/2013ORDIN nr. 5.646 din 13 decembrie 2013
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2014 


137.   ORDIN 5645 13/12/2013ORDIN nr. 5.645 din 13 decembrie 2013
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2014 


138.   ORDIN 5641 12/12/2013 ORDIN nr. 5.641 din 12 decembrie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.894/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014, Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.895/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 şi Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 4.184/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2014 


139.   ORDIN 5601 04/12/2013 ORDIN nr. 5.601 din 4 decembrie 2013
privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Little London" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 decembrie 2013 


140.   ORDIN 5578 02/12/2013 ORDIN nr. 5.578 din 2 decembrie 2013
privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013

       141.   ORDIN 5559 22/11/2013 ORDIN nr. 5.559 din 22 noiembrie 2013
privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 14 martie 2014 


142.   ORDIN 5533 19/11/2013 ORDIN nr. 5.533 din 19 noiembrie 2013
privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Apollonia" din Iaşi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 22 noiembrie 2013 


143.   ORDIN 5474 15/11/2013 ORDIN nr. 5.474 din 15 noiembrie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Tom şi Jerry" din municipiul Sibiu

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 27 noiembrie 2013 


144.   ORDIN 5473 15/11/2013 ORDIN nr. 5.473 din 15 noiembrie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Dreamland" din localitatea Voluntari

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 25 noiembrie 2013 


145.   ORDIN 5471 15/11/2013 ORDIN nr. 5.471 din 15 noiembrie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Licurici" din satul Slobozia, comuna Voineşti, judeţul Iaşi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 22 noiembrie 2013 


146.   ORDIN 5455 12/11/2013 ORDIN nr. 5.455 din 12 noiembrie 2013
pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 2 decembrie 2013 


147.   ORDIN 5453 12/11/2013 ORDIN nr. 5.453 din 12 noiembrie 2013
privind aprobarea Programei valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, specialitatea postului educator-puericultor

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2014 


148.   ORDIN 5451 12/11/2013 ORDIN nr. 5.451 din 12 noiembrie 2013
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 21 noiembrie 2013 


149.   ORDIN 5397 05/11/2013 ORDIN nr. 5.397 din 5 noiembrie 2013
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 14 noiembrie 2013 


150.   ORDIN 5364 29/10/2013 ORDIN nr. 5.364 din 29 octombrie 2013
privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013 


151.   ORDIN 5332 23/10/2013 ORDIN nr. 5.332 din 23 octombrie 2013
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 5 decembrie 2013 


152.   ORDIN 5294 16/10/2013 ORDIN nr. 5.294 din 16 octombrie 2013
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 14 noiembrie 2013 


153.   ORDIN 5211 08/10/2013 ORDIN nr. 5.211 din 8 octombrie 2013
pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011 , sesiunea 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 15 octombrie 2013 


154.   ORDIN 5200 03/10/2013 ORDIN nr. 5.200 din 3 octombrie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical de radiologie" şi "asistent medical de laborator" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Postliceală Sanitară "Fundeni" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 14 octombrie 2013 


155.   ORDIN 5180 02/10/2013 ORDIN nr. 5.180 din 2 octombrie 2013
pentru aprobarea Procedurii privind participarea României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 5 decembrie 2013 


156.   ORDIN 5173 02/10/2013 ORDIN nr. 5.173 din 2 octombrie 2013
privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 2 octombrie 2013 


157.   ORDIN 5144 26/09/2013 ORDIN nr. 5.144 din 26 septembrie 2013
privind aprobarea Strategiei anticorupţie în educaţie

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 20 noiembrie 2013 


158.   ORDIN 5142 26/09/2013 ORDIN nr. 5.142 din 26 septembrie 2013
privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 5-a

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 2 octombrie 2013 


159.   ORDIN 5100 19/09/2013 ORDIN nr. 5.100 din 19 septembrie 2013
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 28 noiembrie 2013 


160.   ORDIN 5078 17/09/2013 ORDIN nr. 5.078 din 17 septembrie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Iosif" din municipiul Galaţi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 1 octombrie 2013 

161.   ORDIN 5077 17/09/2013 ORDIN nr. 5.077 din 17 septembrie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în turism" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Victor Slăvescu" din localitatea Rucăr

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 1 octombrie 2013 


162.   ORDIN 5076 17/09/2013 ORDIN nr. 5.076 din 17 septembrie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician în industria alimentară" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Ţăndărei

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 1 octombrie 2013 


163.   ORDIN 5037 13/09/2013 ORDIN nr. 5.037 din 13 septembrie 2013
privind corespondenţa între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat şi domeniile de doctorat

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 24 septembrie 2013 


164.   ORDIN 4982 05/09/2013 ORDIN nr. 4.982 din 5 septembrie 2013
privind activitatea de conducere de doctorat

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 13 septembrie 2013 


165.   ORDIN 4959 02/09/2013 ORDIN nr. 4.959 din 2 septembrie 2013
pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 6 septembrie 2013 


166.   ORDIN 4932 29/08/2013 ORDIN nr. 4.932 din 29 august 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 5 noiembrie 2013 


167.   ORDIN 4925 29/08/2013 ORDIN nr. 4.925 din 29 august 2013
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 6 septembrie 2013 


168.   ORDIN 4924 29/08/2013 ORDIN nr. 4.924 din 29 august 2013
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 6 septembrie 2013 


169.   ORDIN 4923 29/08/2013 ORDIN nr. 4.923 din 29 august 2013
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 6 septembrie 2013 


170.   ORDIN 4912 28/08/2013 ORDIN nr. 4.912 din 28 august 2013
privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013 


171.   ORDIN 4911 28/08/2013 ORDIN nr. 4.911 din 28 august 2013
privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013 


172.   ORDIN 4910 28/08/2013 ORDIN nr. 4.910 din 28 august 2013
privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Mihai Eminescu" din Timişoara

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013 


173.   ORDIN 4909 28/08/2013 ORDIN nr. 4.909 din 28 august 2013
privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Institutului Teologic Româno-Catolic din Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013 


174.   ORDIN 4893 26/08/2013 ORDIN nr. 4.893 din 26 august 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Educaţional Center" din municipiul Constanţa

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 6 septembrie 2013 


175.   ORDIN 4892 26/08/2013 ORDIN nr. 4.892 din 26 august 2013
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.038/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 10 septembrie 2013 


176.   ORDIN 4888 26/08/2013 ORDIN nr. 4.888 din 26 august 2013
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 2 ani

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 3 octombrie 2013 


177.   ORDIN 4815 19/08/2013 ORDIN nr. 4.815 din 19 august 2013
privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a curriculumului de pregătire profesională de nivel 3 avansat pentru calificarea antrenor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013 


178.   ORDIN 4813 19/08/2013 ORDIN nr. 4.813 din 19 august 2013
privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Harghita

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 27 august 2013 


179.   ORDIN 4479 09/08/2013 ORDIN nr. 4.479 din 9 august 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în luna iunie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 26 august 2013 


180.   ORDIN 4383 01/08/2013 ORDIN nr. 4.383 din 1 august 2013
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013 

     181.   ORDIN 4353 25/07/2013 ORDIN nr. 4.353 din 25 iulie 2013
privind aprobarea curriculumului pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi a planului de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, calificarea operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013 


182.   ORDIN 4236 16/07/2013 ORDIN nr. 4.236 din 16 iulie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Axia" din municipiul Craiova

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 29 iulie 2013 


183.   ORDIN 4235 16/07/2013 ORDIN nr. 4.235 din 16 iulie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ariel" din municipiul Ploieşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 29 iulie 2013 


184.   ORDIN 4234 16/07/2013 ORDIN nr. 4.234 din 16 iulie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic "Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu" din municipiul Piteşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 29 iulie 2013 


185.   ORDIN 4233 16/07/2013 ORDIN nr. 4.233 din 16 iulie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa nr. 20 "Samariteanul" din municipiul Suceava

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 29 iulie 2013 


186.   ORDIN 4232 16/07/2013 ORDIN nr. 4.232 din 16 iulie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor" din municipiul Cluj-Napoca

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 august 2013 


187.   ORDIN 4231 16/07/2013 ORDIN nr. 4.231 din 16 iulie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Tic - Pitic" din municipiul Tulcea

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 august 2013 


188.   ORDIN 4230 16/07/2013 ORDIN nr. 4.230 din 16 iulie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală F.E.G. din municipiul Râmnicu Vâlcea

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 august 2013 


189.   ORDIN 4229 16/07/2013 ORDIN nr. 4.229 din 16 iulie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Sf. Theodor" din municipiul Constanţa

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 august 2013 


190.   ORDIN 4215 16/07/2013 ORDIN nr. 4.215 din 16 iulie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-iunie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iulie 2013 


191.   ORDIN 4205 15/07/2013 ORDIN nr. 4.205 din 15 iulie 2013
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 19 iulie 2013 


192.   ORDIN 4204 15/07/2013 ORDIN nr. 4.204 din 15 iulie 2013
pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 18 iulie 2013 


193.   ORDIN 4184 11/07/2013 ORDIN nr. 4.184 din 11 iulie 2013
privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013 


194.   ORDIN 4038 28/06/2013 ORDIN nr. 4.038 din 28 iunie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 5 iulie 2013 


195.   ORDIN 4037 28/06/2013 ORDIN nr. 4.037 din 28 iunie 2013
privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină "Copiii Harului" din municipiul Lugoj de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Harul" din municipiul Lugoj

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 10 iulie 2013 


196.   ORDIN 4020 28/06/2013 ORDIN nr. 4.020 din 28 iunie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Paradis" din municipiul Iaşi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 5 iulie 2013 


197.   ORDIN 4019 28/06/2013 ORDIN nr. 4.019 din 28 iunie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Cornerstone" - Filiala Asociaţiei "Hope for the Children International" din municipiul Dorohoi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 5 iulie 2013 


198.   ORDIN 4018 28/06/2013 ORDIN nr. 4.018 din 28 iunie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Şapte ani" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 5 iulie 2013 


199.   ORDIN 4017 28/06/2013 ORDIN nr. 4.017 din 28 iunie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Cluj-Napoca

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 5 iulie 2013 


200.   ORDIN 4016 28/06/2013 ORDIN nr. 4.016 din 28 iunie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Panda" din localitatea Buftea

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 5 iulie 2013 


      201.   ORDIN 4015 28/06/2013 ORDIN nr. 4.015 din 28 iunie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină "David" din municipiul Zalău

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 5 iulie 2013 


202.   ORDIN 4014 28/06/2013 ORDIN nr. 4.014 din 28 iunie 2013
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.410/2012 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Mea din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 8 iulie 2013 


203.   ORDIN 4004 28/06/2013 ORDIN nr. 4.004 din 28 iunie 2013
pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.956/2012 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 10 iulie 2013 


204.   ORDIN 4003 28/06/2013 ORDIN nr. 4.003 din 28 iunie 2013
privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Iaşi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 5 iulie 2013 


205.   ORDIN 3980 27/06/2013 ORDIN nr. 3.980 din 27 iunie 2013
pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.389/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Butterfly" din localitatea Voluntari

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 5 iulie 2013 


206.   ORDIN 3974 26/06/2013 ORDIN nr. 3.974 din 26 iunie 2013
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.606/2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013 


207.   ORDIN 3943 21/06/2013 ORDIN nr. 3.943 din 21 iunie 2013
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.813/2013 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013 


208.   ORDIN 3895 12/06/2013 ORDIN nr. 3.895 din 12 iunie 2013
privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 20 iunie 2013 


209.   ORDIN 3894 12/06/2013 ORDIN nr. 3.894 din 12 iunie 2013
privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 20 iunie 2013 


210.   ORDIN 3867 10/06/2013 ORDIN nr. 3.867 din 10 iunie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană "Academia Română pentru Copii" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 19 iunie 2013 


211.   ORDIN 3848 05/06/2013 ORDIN nr. 581 din 26 aprilie 2013
privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 12 iunie 2013 


212.   ORDIN 3847 05/06/2013 ORDIN nr. 3.847 din 5 iunie 2013
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 19 august 2013 


213.   ORDIN 3825 03/06/2013 ORDIN nr. 3.825 din 3 iunie 2013
privind aprobarea regulamentelor concursurilor naţionale "Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa"

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 26 iunie 2013 


214.   ORDIN 3823 03/06/2013 ORDIN nr. 3.823 din 3 iunie 2013
pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei Naţionale privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 12 iunie 2013 


215.   ORDIN 3818 03/06/2013 ORDIN nr. 3.818 din 3 iunie 2013
privind structura anului şcolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 15 iulie 2013 


216.   ORDIN 3813 31/05/2013 ORDIN nr. 3.813 din 31 mai 2013
pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 18 iunie 2013 


217.   ORDIN 3805 29/05/2013 ORDIN nr. 3.805 din 29 mai 2013
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.622/2013 privind sesiunea specială de evaluare naţională 2013 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele internaţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 31 mai 2013 


218.   ORDIN 3752 24/05/2013 ORDIN nr. 3.752 din 24 mai 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Casa Speranţei" din municipiul Timişoara

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 6 iunie 2013 


219.   ORDIN 3751 24/05/2013 ORDIN nr. 3.751 din 24 mai 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Lumina" din municipiul Oradea

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 6 iunie 2013 


220.   ORDIN 3750 24/05/2013 ORDIN nr. 3.750 din 24 mai 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical generalist", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Târgu Jiu

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 6 iunie 2013 

221.   ORDIN 3746 24/05/2013 ORDIN nr. 3.746 din 24 mai 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-martie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 6 iunie 2013 


222.   ORDIN 3734 21/05/2013 ORDIN nr. 3.734 din 21 mai 2013
pentru modificarea art. 16 alin. (6) din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 iunie 2013 


223.   ORDIN 3732 20/05/2013 ORDIN nr. 3.732 din 20 mai 2013
pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013 


224.   ORDIN 3712 13/05/2013 ORDIN nr. 3.712 din 13 mai 2013
privind acordarea burselor "Eugen Ionescu"

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 3 septembrie 2013 


225.   ORDIN 3691 30/04/2013 ORDIN nr. 3.691 din 30 aprilie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.587/2013 privind sesiunea specială de bacalaureat 2013 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 17 mai 2013 


226.   ORDIN 3674 30/04/2013 ORDIN nr. 3.674 din 30 aprilie 2013
privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Maramureş

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 11 iunie 2013 


227.   ORDIN 3653 29/04/2013 ORDIN nr. 3.653 din 29 aprilie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană "Academia Română pentru Copii" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 16 mai 2013 


228.   ORDIN 3652 29/04/2013 ORDIN nr. 3.652 din 29 aprilie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-martie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 15 mai 2013 


229.   ORDIN 3622 24/04/2013 ORDIN nr. 3.622 din 24 aprilie 2013
privind sesiunea specială de evaluare naţională 2013 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele internaţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013 


230.   ORDIN 3597 23/04/2013 ORDIN nr. 3.597 din 23 aprilie 2013
privind aprobarea criteriilor necesare desemnării reprezentanţilor instituţiilor membre, respectiv nominalizării membrilor Consiliului Naţional al Calificărilor, organ consultativ al Autorităţii Naţionale pentru Calificări

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013 


231.   ORDIN 3587 22/04/2013 ORDIN nr. 3.587 din 22 aprilie 2013
privind sesiunea specială de bacalaureat 2013 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 aprilie 2013 


232.   ORDIN 3548 15/04/2013 ORDIN nr. 3.548 din 15 aprilie 2013
privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 9 mai 2013 


233.   ORDIN 3547 15/04/2013 ORDIN nr. 3.547 din 15 aprilie 2013
privind aprobarea Metodologiei pentru monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic la 6 luni, respectiv la 12 luni de la absolvire

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 21 mai 2013 


234.   ORDIN 3545 15/04/2013 ORDIN nr. 3.545 din 15 aprilie 2013
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013 


235.   ORDIN 3544 15/04/2013 ORDIN nr. 3.544 din 15 aprilie 2013
privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013 


236.   ORDIN 3434 25/03/2013 ORDIN nr. 3.434 din 25 martie 2013
privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 26 martie 2013 


237.   ORDIN 3430 20/03/2013ORDIN nr. 3.430 din 20 martie 2013
privind aprobarea programei pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la specializarea Navigaţie şi transport maritim

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013 


238.   ORDIN 3418 19/03/2013 ORDIN nr. 3.418 din 19 martie 2013
privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul primar, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 mai 2013 


239.   ORDIN 3412 19/03/2013 ORDIN nr. 3.412 din 19 martie 2013
privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 29 aprilie 2013 


240.   ORDIN 3371 12/03/2013 ORDIN nr. 3.371 din 12 martie 2013
privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 5 aprilie 2013 

241.   ORDIN 3359 11/03/2013 ORDIN nr. 3.359 MD din 11 martie 2013
privind modificarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.000/2012

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 19 martie 2013 


242.   ORDIN 3307 28/02/2013 ORDIN nr. 3.307 din 28 februarie 2013
privind aprobarea modelului Atestatului de formare continuă a personalului didactic şi modelului "Fişei competenţelor şi a disciplinelor/temelor"

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 13 martie 2013 


243.   ORDIN 3306 28/02/2013 ORDIN nr. 3.306 din 28 februarie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări", calificarea profesională "tehnician în construcţii şi lucrări publice", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician "mecatronist", domeniul "fabricarea produselor din lemn", calificarea profesională "tehnician designer mobilă şi amenajări interioare", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician electrotehnist", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician în agricultură" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" din localitatea Întorsura Buzăului

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 12 martie 2013 


244.   ORDIN 3281 26/02/2013 ORDIN nr. 3.281 din 26 februarie 2013
pentru modificarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013 


245.   ORDIN 3271 25/02/2013 ORDIN nr. 3.271 din 25 februarie 2013
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 27 februarie 2013 


246.   ORDIN 3235 14/02/2013 ORDIN nr. 3.235 din 14 februarie 2013
privind aprobarea Metodologiei de monitorizare directă a Universităţii "Bioterra" din Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 14 martie 2013 


247.   ORDIN 3233 13/02/2013 ORDIN nr. 3.233 din 13 februarie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională "tehnician operator tehnică de calcul" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Domnul Tudor" din municipiul Drobeta-Turnu Severin

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 22 februarie 2013 


248.   ORDIN 3232 13/02/2013 ORDIN nr. 3.232 din 13 februarie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "agent de turism - ghid" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Economic "Emanuel Gojdu" din municipiul Hunedoara

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 22 februarie 2013 


249.   ORDIN 3231 13/02/2013 ORDIN nr. 3.231 din 13 februarie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician metrolog", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională "tehnician operator telematică" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Energetic nr. 1 din municipiul Târgu Jiu

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 22 februarie 2013 


250.   ORDIN 3230 13/02/2013 ORDIN nr. 3.230 din 13 februarie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Planeta Copiilor" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 22 februarie 2013 


251.   ORDIN 3213 13/02/2013 ORDIN nr. 3.213 din 13 februarie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical generalist" şi "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din localitatea Călan

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 22 februarie 2013 


252.   ORDIN 3212 13/02/2013 ORDIN nr. 3.212 din 13 februarie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical generalist" şi "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Dr. Bălin Alexandru" din municipiul Mediaş

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 22 februarie 2013 


253.   ORDIN 3211 13/02/2013 ORDIN nr. 3.211 din 13 februarie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "protecţia mediului", calificarea profesională "tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Emil Racoviţă" din municipiul Braşov

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 22 februarie 2013 


254.   ORDIN 3210 13/02/2013 ORDIN nr. 3.210 din 13 februarie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "umanist", specializarea "filologie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Particular "Vasile Goldiş" din municipiul Arad

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 22 februarie 2013 


255.   ORDIN 3205 13/02/2013 ORDIN nr. 3.205 din 13 februarie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician electrician electronist auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din municipiul Drobeta-Turnu Severin

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 22 februarie 2013 


256.   ORDIN 3204 13/02/2013 ORDIN nr. 3.204 din 13 februarie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "electronică automatizări", calificările profesionale "tehnician aparate electromedicale", "tehnician în echipamente biomedicale", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări publice", calificările profesionale "topograf în construcţii", "tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii "Constantin Brâncuşi" din municipiul Craiova

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 22 februarie 2013 


257.   ORDIN 3203 13/02/2013 ORDIN nr. 3.203 din 13 februarie 2013
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "turism şi alimentaţie", calificările profesionale "asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie", "tehnician nutriţionist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional Economic "Gheorghe Chiţu" din municipiul Craiova

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 22 februarie 2013 


258.   ORDIN 3201 13/02/2013 ORDIN nr. 3.201 din 13 februarie 2013
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Harul" din municipiul Lugoj

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 22 februarie 2013 


259.   ORDIN 3179 13/02/2013 ORDIN nr. 3.179 din 13 februarie 2013
privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013 


260.   ORDIN 3155 06/02/2013 ORDIN nr. 3.155 din 6 februarie 2013
pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 12 februarie 2013 

261.   ORDIN 3130 01/02/2013 ORDIN nr. 3.130 din 1 februarie 2013
privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 8 februarie 2013 


262.   ORDIN 3129 01/02/2013 ORDIN nr. 3.129 din 1 februarie 2013
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 7 februarie 2013 


263.   ORDIN 3128 01/02/2013 ORDIN nr. 3.128 din 1 februarie 2013
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 13 februarie 2013 


264.   ORDIN 3104 30/01/2013 ORDIN nr. 3.104 din 30 ianuarie 2013
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 5 februarie 2013 


265.   ORDIN 3084 23/01/2013 ORDIN nr. 3.084 din 23 ianuarie 2013
privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 25 ianuarie 2013 


266.   ORDIN 3071 18/01/2013 ORDIN nr. 3.071 din 18 ianuarie 2013
privind aprobarea Conţinutului educativ pentru intervenţie timpurie antepreşcolară destinat copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013 


267.   ORDIN 3028 15/01/2013 ORDIN nr. 3.028 din 15 ianuarie 2013
pentru modificarea art. 29 alin. (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 21 ianuarie 2013 


268.   ORDIN 4872 23/08/2012 ORDIN nr. 4.872 din 23 august 2012
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.720/2012 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 5 septembrie 2013