joi, octombrie 23, 2014

Asigurarea protecţiei unității de învățământ, a siguranţei elevilor/copiilor şi a personalului angajat

                                                    

     SISTEMUL – CADRU
DE ASIGURARE A PROTECŢIEI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT,
A SIGURANŢEI ELEVILOR/COPIILOR ŞI A PERSONALULUI ANGAJAT
-VARIANTA-I.                   TEMEI LEGAL:

1.      Legea nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ actualizată până la data de 7 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare,
2.      Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor  republicată,
3.      Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,  republicată,
4.      Regulamentul intern. Regulamentul va fi afişat la avizierul unităţii sau postat pe site şi va fi pus la dispoziţia Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara şi a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara, la solicitare.

II.                ACŢIUNI:

2.1.  Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare:


     Legea nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ actualizată până la data de 7 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare:


 Siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a inspectoratelor judeţene de poliţie, a Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori a inspectoratelor judeţene de jandarmerie şi a unităţilor şcolare.

 Prefecţii, împreună cu reprezentanţi ai inspectoratului şcolar, ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori ai inspectoratului de poliţie judeţean, ai Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti sau ai inspectoratului de jandarmi judeţean şi ai autorităţii administraţiei publice locale, analizează trimestrial modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ, elaborând şi derulând programe sau proiecte de prevenire a violenţei în mediul şcolar.

 Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale alocă, în limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea împrejmuirilor, securizarea clădirilor unităţilor de învăţământ, pentru iluminat şi pentru alte măsuri prin care creşte siguranţa unităţilor şcolare, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţilor şcolare, cu sprijinul de specialitate acordat de poliţie, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

 Cheltuielile privind creşterea siguranţei unităţilor şcolare nu pot fi puse pe seama acestora.
  
Consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentativ al părinţilor şi cu consultarea reprezentanţilor elevilor, stabilesc pentru elevii unităţii de învăţământ respective cel puţin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eşarfă sau altele asemenea.

Semnele distinctive prevăzute vor fi comunicate Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori inspectoratului de jandarmi judeţean.

 Prefecţii, împreună cu reprezentanţi ai inspectoratului şcolar, ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori ai inspectoratului de poliţie judeţean, ai Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti sau ai inspectoratului de jandarmi judeţean şi ai autorităţii administraţiei publice locale, analizează trimestrial modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ, elaborând şi derulând programe sau proiecte de prevenire a violenţei în mediul şcolar.


   Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor  republicată:

 Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.

 Persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unor societăţi specializate de pază şi protecţie, în condiţiile prezentei legi.

 În funcţie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor mai sus menționate cu sprijinul de specialitate al poliţiei, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalităţi concrete de organizare şi de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu poliţişti locali, pază proprie sau pază prin societăţi specializate.

 Unităţile grupate pe un anumit spaţiu pot organiza, cu avizul poliţiei, paza în comun cu poliţişti locali, pază proprie sau prin societăţile specializate de pază. Conducătorii acestor unităţi stabilesc forma de pază, obligaţiile şi răspunderile fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de pază.

  La unităţile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor.

 Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor  mai sus menționate.

 Paza se organizează şi se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliţiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază.


Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,  republicată:

 Constituie contravenţie  și  se sancționează   cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: pct.13) pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor (…)

Contravenţiile se constată de către primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră.

În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea amenzii, agentul constatator, odată cu constatarea, aplică şi sancţiunea.

 Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prin care s-a aplicat sancţiunea amenzii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de judecătorie.

 Hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluţionează plângerea este definitivă şi irevocabilă.


2.2.  Diagnoza stării de siguranţă a unităţii:

1.      Se va asigura funcţionarea sistemului de supraveghere video instalat în unitate şi a sistemului de iluminat interior şi exterior;
2.      Conducerea unităţii întocmeşte Raportul privind starea educatiei, pentru anul şcolar 2014-2015;
3.      Se va asigura respectarea căilor şi a condiţiilor de acces în unitate a personalului angajat, a parintilor, vizitatorilor şi a reprezentanţilor autorităţilor locale;
4.      În cadrul consiliului de administrație, se va analiza semestrial ordinea, disciplina din cadrul unităţii, modul în care personalul angajat au asigurat securitatea, precum şi faptul dacă organele de ordine publică au fost implicate în aceasta;

2.3.  Sporirea măsurilor de siguranţă în unitate:

1.      Personalul angajat are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor care intră în incinta unității şi de a consemna în registrul care se păstrează permanent, datele referitoare la identitatea acestora şi scopul vizitei;
2.      Conducerea unității va stabili programul de audienţe şi programul de funcţionare;
3.      După terminarea programului de funcţionare şi în timpul nopţii, clădirea unității se închide de către personalul abilitat, care va verifica în prealabil respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor şi siguranţei imobilului;
4.      Pe toată durata prezenţei elevilor/copiilor în unitate, conducerea este responsabilă de securitatea şi siguranţa elevilor/copiilor şi a întregului personal angajat.
5.      Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate în unitate de către personalul angajat, în scopul asigurării siguranţei obiectivului, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenta materială a acestora, precum şi a protejării elevilor/copiilor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea;
6.      În scopul protejării elevilor/copiilor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea, nu se permite accesul persoanelor neautorizate în incinta unității;
7.      Accesul  persoanelor  autorizate  se face pe intrarea principală, pe bază de  card de acces;
8.      Persoanele aflate în vizită se legitimează și sunt însoțite de personalul angajat;
9.      Angajatii au obligaţia să supravegheze comportamentul vizitatorilor;
10.  Accesul persoanelor în incinta unității se face pe intrarea secundară, numai pentru aprovizionare, în prezența administratorului sau a coordonatoarelor grupelor;
11.  La începerea  programului, la aducerea si luarea elevilor/copiilor, curtea se pune la dispoziția parinților în vederea parcării mașinilor;
12.   Se interzice accesul altor persoane în curtea unității și/sau  oprirea în fața porților;
13.  În scopul asigurării siguranţei obiectivului, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenta materială a acestora se vor lua   si următoarele măsuri:
   a)      fiecare ușă de acces va fi prevăzută cu încuietori sigure, cu două de rânduri de chei;
   b)      un rând de chei se va afla la panoul din biroul administratorului;
   c)      la terminarea programului, administratorul verifică modul de închidere  și încuiere a ferestrelor, ușilor, porților de acces;
   d)     bunurile de valoare,  formularele cu regim special, bonurile valorice, banii, se pastrează în fișete sigure, încuiate.

4.1.  Creşterea eficienţei activităţii manageriale:

1.   Directorul, responsabilul comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei, va monitoriza cazurile de violenţă petrecute în incinta unității sau în vecinătatea acesteia;
2.    Fişa postului pentru director şi pentru personalul angajat se va completa cu activităţile privind creşterea siguranţei civice;
3.    Pentru eficientizarea procesului instructiv – educativ, conducerea unităţii va lua cele mai eficiente decizii şi se va avea în vedere punerea în aplicare a acestora;


4.2.  Asigurarea pazei unităţii de învăţământ:

1.     Intrarea în unitate a persoanelor străine se va face pe bază de ecuson cu menţiunea „Vizitator” şi cu înregistrarea datelor din CI în registrul existent la punctul de control stabilit;
2.     Se vor identifica şi alte necesităţi privind asigurarea siguranţei în unitate, precum şi nevoile de finanţare pentru implementarea acestora, care vor fi aduse la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, respectiv a inspectoratului şcolar.

4.3.  Parteneriatul cu comunitatea:

1.   Conducerea unității va încheia protocoale de colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara, cu desemnarea persoanelor de contact / de proximitate şi a responsabilităţilor specifice;
2.      Se va avea în vedere instituirea unui sistem operativ de comunicare între reprezentanţii cresei, ai Poliţiei, Jandarmeriei, ISU, asupra evenimentelor, faptelor sau situaţiilor ce afectează ordinea publică şi siguranţa în instituţia de învăţământ;
3.      Orice faptă de natură să afecteze ordinea publică şi siguranţa în cresa, protecţia cresei, siguranţa copiilor şi personalului contractual, vor fi aduse la cunoştinţa Inspectoratului Şcolar judeţean Hunedoara, prin intermediul inspectorilor şcolari responsabili ai unităţii.

TABEL CU    ANGAJATII
care au fost instruiti cu privire la
SISTEMUL – CADRU
DE ASIGURARE A PROTECŢIEI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT,
A SIGURANŢEI ELEVILOR/COPIILOR ŞI A PERSONALULUI ANGAJAT


      

NR. CRT.
NUME SI PRENUME
FUNCTIA
SEMNATURA
DATA