sâmbătă, noiembrie 01, 2014

Cadrul juridic care trebuie respectat pentru executarea unor lucrãri de intervenţii la lucrãrile la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente

                                   Î.
Care este cadrul juridic care trebuie respectat pentru executarea unor  lucrãri de intervenţii la lucrãrile la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente?
R.
Cadrul legal este Hotararea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã pentru realizarea obiectivelor de investiţii noi, precum şi lucrãrilor de intervenţii la construcţii existente, finanţate, total sau parţial, din bugetele prevãzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Potrivit  Hotararii nr. 28 din 9 ianuarie 2008, prin  lucrãri de intervenţii la lucrãrile la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii,  se înțelege:
a)     executarea de  reparaţii capitale,
b)    transformãri,
c)     modificãri,
d)    modernizãri,
e)     consolidãri,
f)      reabilitãri termice,
g)    precum şi lucrãri de intervenţii pentru prevenirea sau înlãturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamitãţi naturale, efectuate în scopul asigurãrii cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor.
Hotararea nr. 28 din 9 ianuarie 2008  prevede si:
1.     conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate, prevãzut în anexa nr. 1
2.     conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate, prevãzut în anexa nr. 2;
3.     conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrãrilor de intervenţii, prevãzut în anexa nr. 3.

Cheltuielile de investiţii aferente lucrãrilor de intervenţii se aprobã de cãtre ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare.

Mai jos gasiti actul normativ mentionat:

Hotararea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

EMITENT:   GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008
DATA INTRARII IN VIGOARE: 22 Ianuarie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ART. 1
    Se aprobã conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice, dupã cum urmeazã:
    a) conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate, prevãzut în anexa nr. 1;
    b) conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate, prevãzut în anexa nr. 2;
    c) conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrãrilor de intervenţii, prevãzut în anexa nr. 3.
     ART. 2
    (1) Se aprobã Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii, prevãzutã în anexa nr. 4.
    (2) Se aprobã structura devizului general, prevãzutã în anexa nr. 5.
    (3) Se aprobã structura devizului pe obiect, prevãzutã în anexa nr. 6.
     ART. 3
    În sensul prezentei hotãrâri, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) analizã cost-beneficiu: instrumentul de evaluare a avantajelor investiţiilor din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesaţi, pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecinţelor pozitive şi negative ale investiţiei;
    b) documentaţie de avizare pentru lucrãri de intervenţii: documentaţia tehnico-economicã similarã studiului de fezabilitate, elaboratã pe baza concluziilor raportului de expertizã tehnicã şi, dupã caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrãrilor de intervenţii la construcţii existente;
    c) investiţie publicã majorã: investiţia publicã al cãrei cost total depãşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii;
    d) lucrãri de intervenţii: lucrãrile la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în: reparaţii capitale, transformãri, modificãri, modernizãri, consolidãri, reabilitãri termice, precum şi lucrãri de intervenţii pentru prevenirea sau înlãturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamitãţi naturale, efectuate în scopul asigurãrii cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor;
    e) studiu de fezabilitate: documentaţia tehnico-economicã prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesitãţii şi oportunitãţii realizãrii acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmeazã a fi supuse aprobãrii;
    f) studiu de prefezabilitate: documentaţia tehnico-economicã prin care se fundamenteazã necesitatea şi oportunitatea investiţiei pe bazã de date tehnice şi economice.
     ART. 4
    Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã pentru realizarea obiectivelor de investiţii noi, precum şi lucrãrilor de intervenţii la construcţii existente, finanţate, total sau parţial, din bugetele prevãzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
     ART. 5
    (1) Proiectarea lucrãrilor de construcţii pentru obiective de investiţii noi, inclusiv extinderi, se elaboreazã în urmãtoarele faze:
    a) studiu de fezabilitate;
    b) proiect tehnic;
    c) detalii de execuţie.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de investiţii noi, inclusiv extinderi, ale cãror documentaţii tehnico-economice intrã în competenţa de aprobare a Guvernului, se elaboreazã un studiu de prefezabilitate anterior elaborãrii studiului de fezabilitate.
    (3) Proiectarea lucrãrilor de construcţii pentru intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, se elaboreazã în urmãtoarele faze:
    a) expertizã tehnicã şi, dupã caz, audit energetic;
    b) documentaţie de avizare a lucrãrilor de intervenţii;
    c) proiect tehnic;
    d) detalii de execuţie.
     ART. 6
    Prin excepţie de la prevederile art. 4, prezenta hotãrâre nu se aplicã:
    a) obiectivelor de investiţii/lucrãrilor de intervenţii aflate în curs de execuţie la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, care se supun prevederilor actelor normative în vigoare la data aprobãrii;
    b) obiectivelor de investiţii/lucrãrilor de intervenţii pentru ale cãror studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrãrilor de intervenţii au fost demarate procedurile de achiziţie publicã, în condiţiile legii;
    c) obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrãrilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele instituţiilor care fac parte din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã.
     ART. 7
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
     ART. 8
    Pentru aplicarea unitarã a prevederilor prezentei hotãrâri, Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, poate emite instrucţiuni care se aprobã prin ordin al ministrului şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
     ART. 9
    Pentru realizarea obiectivelor prevãzute la art. 6 lit. c), conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice se aprobã prin ordin al ministrului/conducãtorului organului de specialitate al administraţiei publice centrale interesat, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
     ART. 10
    (1) Prevederile prezentei hotãrâri intrã în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, cu completãrile ulterioare.    
 ANEXA 1

                     CONŢINUTUL-CADRU
                 al studiului de prefezabilitate

    A. Piese scrise
    Date generale:
    1. denumirea obiectivului de investiţii;
    2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numãrul);
    3. titularul investiţiei;
    4. beneficiarul investiţiei;
    5. elaboratorul studiului.
    Necesitatea şi oportunitatea investiţiei
    1. necesitatea investiţiei:
    a) scurtã prezentare privind situaţia existentã, din care sã rezulte necesitatea investiţiei;
    b) tabele, hãrţi, grafice, planşe desenate, fotografii etc., care sã expliciteze situaţia existentã şi necesitatea investiţiei;
    c) deficienţele majore ale situaţiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;
    d) prognoze pe termen mediu şi lung;
    2. oportunitatea investiţiei:
    a) încadrarea obiectivului în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale;
    b) actele legislative care reglementeazã domeniul investiţiei, dupã caz;
    c) acorduri internaţionale ale statului care obligã partea românã la realizarea investiţiei, dupã caz.
    Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse:
    1. scenarii propuse (minimum douã);
    2. scenariul recomandat de cãtre elaborator;
    3. avantajele scenariului recomandat.
    Date privind amplasamentul şi terenul pe care urmeazã sã se amplaseze obiectivul de investiţie
    Informaţii despre terenul din amplasament:
    1. situaţia juridicã privind proprietatea asupra terenului care urmeazã a fi ocupat - definitiv şi/sau temporar - de obiectivul de investiţii;
    2. suprafaţa estimatã a terenului;
    3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate în baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investiţii privind:
    a) zona seismicã de calcul şi perioada de colţ;
    b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare şi presiunea convenţionalã;
    c) nivelul maxim al apelor freatice;
    4. studiile topografice preliminare;
    5. datele climatice ale zonei în care este situat amplasamentul.
    Costul estimativ al investiţiei
    1. Cheltuieli pentru elaborarea documentaţiei tehnicoeconomice:
    a) cheltuieli pentru elaborarea documentaţiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertizã tehnicã, proiect tehnic şi detalii de executie), dupã caz;
    b) cheltuieli pentru activitatea de consultanţã şi asistenţã tehnicã;
    c) cheltuieli pentru obţinerea avizelor şi acordurilor de principiu necesare elaborãrii studiului de prefezabilitate;
    d) cheltuieli pentru pregãtirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrãri şi a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii şi cheltuieli de deplasare etc.).
    2. Valoarea totalã estimatã a investiţiei
    Avize şi acorduri de principiu, dupã caz
    B. Piese desenate:
    1. plan de amplasare în zonã (1:25.000 - 1:5.000);
    2. plan general (1:2.000 - 1:500).


     ANEXA 2

                    CONŢINUTUL-CADRU
                    al studiului de fezabilitate

    A. Piese scrise
    Date generale:
    1. denumirea obiectivului de investiţii;
    2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numãrul);
    3. titularul investiţiei;
    4. beneficiarul investiţiei;
    5. elaboratorul studiului.
    Informaţii generale privind proiectul
    1. situaţia actualã şi informaţii despre entitatea responsabilã cu implementarea proiectului;
    2. descrierea investiţiei:
    a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actualã, necesitatea şi oportunitatea promovãrii investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;
    b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):
    - scenarii propuse (minimum douã);
    - scenariul recomandat de cãtre elaborator;
    - avantajele scenariului recomandat;
    c) descrierea constructivã, funcţionalã şi tehnologicã, dupã caz;
    3. date tehnice ale investiţiei:
    a) zona şi amplasamentul;
    b) statutul juridic al terenului care urmeazã sã fie ocupat;
    c) situaţia ocupãrilor definitive de teren: suprafaţa totalã, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;
    d) studii de teren:
    - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţã naţional;
    - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinãrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandãrile pentru fundare şi consolidãri;
    - alte studii de specialitate necesare, dupã caz;
    e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
    f) situaţia existentã a utilitãţilor şi analiza de consum:
    - necesarul de utilitãţi pentru varianta propusã promovãrii;
    - soluţii tehnice de asigurare cu utilitãţi;
    g) concluziile evaluãrii impactului asupra mediului;
    4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.
    Costurile estimative ale investiţiei
    1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.
    Analiza cost-beneficiu:
    1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţã;
    2. analiza opţiunilor*1);
-----------
    *1) Varianta zero (variantã fãrã investiţie), varianta maximã (variantã cu investiţie maximã), varianta medie (variantã cu investiţie medie); se va preciza varianta selectatã.

    3. analiza financiarã, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţã financiarã: fluxul cumulat, valoarea actualã netã, rata internã de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
    4. analiza economicã*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţã economicã: valoarea actualã netã, rata internã de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
-----------
    *2) Este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore.

    5. analiza de senzitivitate;
    6. analiza de risc.

    Sursele de finanţare a investiţiei Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

    Estimãri privind forţa de muncã ocupatã prin realizarea investiţiei
    1. numãr de locuri de muncã create în faza de execuţie;
    2. numãr de locuri de muncã create în faza de operare.
    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
    1. valoarea totalã (INV), inclusiv TVA (mii lei)
     (în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
     din care:
    - construcţii-montaj (C+M);
    2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
    - anul I;
    - anul II
    ............;
    3. durata de realizare (luni);
    4. capacitãţi (în unitãţi fizice şi valorice);
    5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizatã investiţia, dupã caz.
    Avize şi acorduri de principiu
    1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
    2. certificatul de urbanism;
    3. avize de principiu privind asigurarea utilitãţilor (energie termicã şi electricã, gaz metan, apã-canal, telecomunicaţii etc.);
    4. acordul de mediu;
    5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.
    B. Piese desenate:
    1. plan de amplasare în zonã (1:25000 - 1:5000);
    2. plan general (1: 2000 - 1:500);
    3. planuri şi secţiuni generale de arhitecturã, rezistenţã, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitãţilor ce concurã la realizarea proiectului;
    4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupã caz.


     ANEXA 3

                        CONŢINUTUL-CADRU
        al documentaţiei de avizare a lucrãrilor de intervenţii

    A. Piese scrise
    Date generale:
    1. denumirea obiectivului de investiţii;
    2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numãrul);
    3. titularul investiţiei;
    4. beneficiarul investiţiei;
    5. elaboratorul documentaţiei.
    Descrierea investiţiei:
    1. situaţia existentã a obiectivului de investiţii:
    - starea tehnicã, din punctul de vedere al asigurãrii cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;
    - valoarea de inventar a construcţiei;
    - actul doveditor al forţei majore, dupã caz;
    2. concluziile raportului de expertizã tehnicã/audit energetic:
    - prezentarea a cel puţin douã opţiuni;
    - recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrãrilor de intervenţii.
    Date tehnice ale investiţiei:
    1. descrierea lucrãrilor de bazã şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizãrii lucrãrilor de bazã;
    2. descrierea, dupã caz, a lucrãrilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate;
    3. consumuri de utilitãţi:
    a) necesarul de utilitãţi rezultate, dupã caz în situaţia executãrii unor lucrãri de modernizare;
    b) estimãri privind depãşirea consumurilor iniţiale de utilitãţi.
    Durata de realizare şi etapele principale:
    - graficul de realizare a investiţiei:
    Costurile estimative ale investiţiei:
    1. valoarea totalã cu detalierea pe structura devizului general;
    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.
    Indicatori de apreciere a eficienţei economice:
    - analiza comparativã a costului realizãrii lucrãrilor de intervenţii faţã de valoarea de inventar a construcţiei.
    Sursele de finanţare a investiţiei
    Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.
    Estimãri privind forţa de muncã ocupatã prin realizarea investiţiei:
    1. numãr de locuri de muncã create în faza de execuţie;
    2. numãr de locuri de muncã create în faza de operare.
    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:
    1. valoarea totalã (INV), inclusiv TVA (mii lei)
      (în preţuri - luna, anul, 1 euro =..... lei),
      din care:
      - construcţii-montaj (C+M);
    2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
      - anul I;
      - anul II;
      .................;
    3. durata de realizare (luni);
    4. capacitãţi (în unitãţi fizice şi valorice);
    5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizatã investiţia, dupã caz.
    Avize şi acorduri de principiu:
    1. certificatul de urbanism;
    2. avize de principiu privind asigurarea utilitãţilor (energie termicã şi electricã, gaz metan, apã-canal, telecomunicaţii etc.);
    3. acordul de mediu;
    4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie.
    B. Piese desenate:
    1. plan de amplasare în zonã (1: 25000-1:5000);
    2. plan general (1: 2000-1:500);
    3. planuri şi secţiuni generale de arhitecturã, rezistenţã, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitãţilor ce concurã la realizarea proiectului;
    4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupã caz.

    NOTĂ:
    Cheltuielile de investiţii aferente lucrãrilor de intervenţii se aprobã de cãtre ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare.


     ANEXA 4

                        METODOLOGIE
    privind elaborarea devizului general pentru obiective
             de investiţii şi lucrãri de intervenţii

    A. Prevederi generale
     ART. 1
    Devizul general este documentaţia economicã prin care se stabileşte valoarea totalã estimativã a cheltuielilor necesare realizãrii obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare realizãrii lucrãrilor de intervenţii la construcţii şi instalaţii, în faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrãrilor de intervenţii.
     ART. 2
    Devizul general se structureazã pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.
     ART. 3
    În cadrul fiecãrui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, dupã caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1), sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).
     ART. 4
    Compensarea cheltuielilor între capitolele/ subcapitolele de cheltuieli cuprinse în devizul general, pe parcursul derulãrii investiţiei, în cadrul aceleiaşi valori totale, se face prin actualizarea devizului general, prin grija beneficiarului.
     ART. 5
    Devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrãrilor de intervenţii se actualizeazã prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulã în urmãtoarele situaţii:
    a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de fezabilitate;
    b) la data solicitãrii autorizaţiei de construire;
    c) la data organizãrii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publicã pentru execuţia de lucrãri;
    d) dupã încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/lucrãrilor de intervenţii;
    e) la data întocmirii sau modificãrii de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexã la bugetul de stat sau la bugetul local, atât pentru obiective de investiţii noi, cât şi în continuare.
     ART. 6
    Valoarea actualizatã a obiectivelor de investiţii se aprobã de ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale în vigoare.
     ART. 7
    (1) Elaborarea devizului general se face conform precizãrilor prezentate la lit. B din prezenta anexã.
    (2) Structura devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii este prezentatã în anexa nr. 5 la hotãrâre.
    B. Structura devizului general pe capitole de cheltuieli
     ART. 8
    În capitolele/subcapitolele devizului general prevãzut în anexa nr. 5 se cuprind urmãtoarele cheltuieli:

     CAP. 1
    Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

    1.1. Obţinerea terenului
    Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpãrarea de terenuri, plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizãrii lucrãrilor, exproprieri, despãgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporarã sau definitivã din circuitul agricol, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi naturã.
    1.2. Amenajarea terenului
    Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrãrilor pentru pregãtirea amplasamentului şi care constau în demolãri, demontãri, dezafectãri, defrişãri, evacuãri materiale rezultate, devieri reţele de utilitãţi din amplasament, sistematizãri pe verticalã, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizãrii lucrãrilor pentru investiţia de bazã), devieri de cursuri de apã, strãmutãri de localitãţi sau monumente istorice etc.
    1.3. Amenajãri pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţialã
    Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrãri şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupã terminarea lucrãrilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi, şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.

     CAP. 2
    Cheltuieli pentru asigurarea utilitãţilor necesare obiectivului

    Se includ cheltuielile aferente asigurãrii cu utilitãţile necesare funcţionãrii obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apã, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electricã, telecomunicaţii, drumuri de acces, cãi ferate industriale, care se executã pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordãrii la reţelele de utilitãţi.

     CAP. 3
    Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţã tehnicã

    3.1. Studii de teren
    Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplaseazã obiectivul de investiţie.
    3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii
    Se includ cheltuielile pentru:
    a) obţinerea/prelungirea valabilitãţii certificatului de urbanism;
    b) obţinerea/prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
    c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apã, canalizare, gaze, termoficare, energie electricã, telefonie etc.;
    d) obţinerea certificatului de nomenclaturã stradalã şi adresã;
    e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numãrului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciarã;
    f) obţinerea acordului de mediu;
    g) obţinerea avizului P.S.I.;
    h) alte avize, acorduri şi autorizaţii.
    3.3. Proiectare şi inginerie
    Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificãrii tehnice a proiectãrii şi pentru plata elaborãrii certificatului de performanţã energeticã a clãdirii, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).
    Pentru lucrãrile de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrãrilor la obiective începute şi neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnicã.
    Pentru lucrãrile de creştere a performanţei energetice a clãdirilor ca urmare a modernizãrilor/reabilitãrilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.
    3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie
    Se includ cheltuielile aferente organizãrii şi derulãrii procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicãrii acesteia (exclusiv cele cumpãrate de ofertanţi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţã prin poştã, fax, poştã electronicã etc., în legãturã cu procedurile de achiziţie publicã.
    3.5. Consultanţã
    Se includ cheltuielile efectuate, dupã caz, pentru:
    a) plata serviciilor de consultanţã la elaborarea studiilor de piaţã, de evaluare etc.;
    b) plata serviciilor de consultanţã în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie.
    3.6. Asistenţã tehnicã
    Se includ cheltuielile efectuate, dupã caz, pentru:
    a) asistenţã tehnicã din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrãrilor (în cazul în care aceasta nu intrã în tarifarea proiectului);
    b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantã, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrãrilor de construcţii şi instalaţii.

     CAP. 4
    Cheltuieli pentru investiţia de bazã

    4.1. Construcţii şi instalaţii
    Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clãdiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încãlzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.
    Cheltuielile se desfãşoarã pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de cãtre proiectant.
    Cheltuielile aferente fiecãrui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect.
    4.2. Montajul utilajelor tehnologice
    Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionãrii acestora.
    Cheltuielile se desfãşoarã pe obiecte de construcţie.
    4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
    Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.
    Cheltuielile se desfãşoarã pe obiecte de construcţie.
    4.4. Utilaje fãrã montaj şi echipamente de transport
    Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesitã montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic.
    Cheltuielile se desfãşoarã pe obiecte de construcţie.
    4.5. Dotãri
    Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intrã în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotãri P.S.I., dotãri de uz gospodãresc, dotãri privind protecţia muncii.
    Cheltuielile se desfãşoarã pe obiecte de construcţie.
    4.6. Active necorporale
    Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.
    La TOTAL şi TOTAL GENERAL din devizul general se precizeazã partea de cheltuieli care reprezintã construcţii-montaj (C+M). Lucrãrile de construcţii-montaj sunt cele prevãzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul general.

     CAP. 5
    Alte cheltuieli

    5.1. Organizare de şantier
    Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creãrii condiţiilor de desfãşurare a activitãţii de construcţii-montaj.
    5.1.1. Lucrãri de construcţii şi instalaţii aferente organizãrii de şantier
    Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajãrii la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spãlare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţã, cãi de acces - auto şi cãi ferate -, branşamente/racorduri la utilitãţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier.
    5.1.2. Cheltuieli conexe organizãrii de şantier
    Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrãrilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporarã a reţelelor de transport sau distribuţie de apã, canalizare, agent termic, energie electricã, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenţã cu poliţia rutierã, contract temporar cu furnizorul de energie electricã, cu unitãţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporarã a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizãrii de şantier pe durata de execuţie a lucrãrilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat etc.
    5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
    Se cuprind, dupã caz: comisionul bãncii finanţatoare, cota aferentã Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calitãţii lucrãrilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrãrilor de construcţii, cota aferentã Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritãţii contractante, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi naturã, stabilite în condiţiile legii. În costul creditului se cuprind comisioanele şi dobânzile aferente creditului pe durata execuţiei obiectivului.
    5.3. Cheltuieli diverse şi neprevãzute
    a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevãzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi complexitatea lucrãrilor.
    b) În cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor, transformãrilor, modificãrilor, modernizãrilor, reabilitãrii la construcţii şi instalaţii existente, se aplicã un procent de pânã la 10%.
    c) În cazul lucrãrilor de intervenţii de natura consolidãrilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrãrilor pentru prevenirea sau înlãturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamitãţi naturale, se aplicã un procent de pânã la 20%, în funcţie de natura şi complexitatea lucrãrilor.
    d) Din procentul stabilit se acoperã, dupã caz, cheltuielile rezultate în urma modificãrilor de soluţii tehnice, cantitãţi suplimentare de lucrãri, utilaje sau dotãri ce se impun pe parcursul derulãrii investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantã.

     CAP. 6
    Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

    6.1. Pregãtirea personalului de exploatare
    Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/şcolarizãrii personalului în vederea utilizãrii corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor.
    6.2. Probe tehnologice şi teste
    Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercãrilor, prevãzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologãrilor etc.
    În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultatã prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea.
    C. Structura devizului pe obiect
     ART. 9
    Obiectul de construcţie este o parte a obiectivului de investiţie, cu funcţionabilitate distinctã în cadrul ansamblului acestuia.
     ART. 10
    Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face la faza de proiectare - studiu de fezabilitate de cãtre proiectant, iar valoarea fiecãrui obiect se estimeazã prin devizul pe obiect.
     ART. 11
    Devizul pe obiect este sintetic şi valoarea sa se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrãri ce compun obiectul.
     ART. 12
    Valoarea categoriilor de lucrãri din devizul pe obiect se stabileşte estimativ, pe baza cantitãţilor de lucrãri şi a preţurilor acestora, la faza studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrãrilor de intervenţii.
     ART. 13
    Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrãrilor de intervenţii se reface avându-se în vedere cantitãţile de lucrãri rezultate la faza de proiect de execuţie şi preţurile unitare rezultate în urma aplicãrii procedurilor de achiziţie publicã.
     ART. 14
    Devizul pe obiect se structureazã cu respectarea conţinutului-cadru prevãzut în anexa nr. 6.

     ANEXA 5


                          DEVIZ GENERAL

       privind cheltuielile necesare realizãrii .............*)    În mii lei/mii euro la cursul ....... lei/euro din data de ........
┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┬─────┬────────────┐

│Nr. │                                          │ Valoare   │     │ Valoare    │

│crt.│ Denumirea capitolelor şi subcapitolelor  │ (fãrã     │ TVA │(inclusiv   │

│    │                de cheltuieli             │  TVA)     │     │   TVA)     │

│    │                                          ├──────┬────┼─────┼─────┬──────┤

│    │                                          │ Mii  │Mii │ Mii │ Mii │ Mii  │

│    │                                          │ lei  │euro│ lei │ lei │ euro │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│ 1  │                     2                    │   3  │  4 │  5  │  6  │   7  │

├────┴──────────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────┤

│ CAPITOLUL 1                                                                  │

│ Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului                          │

├────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬─────┬──────┤

│1.1 │Obţinerea terenului                       │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│1.2 │Amenajarea terenului                      │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│1.3 │Amenajãri pentru protecţia mediului       │      │    │     │     │      │

│    │şi aducere la starea iniţialã             │      │    │     │     │      │

├────┴──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│TOTAL CAPITOL 1                                │      │    │     │     │      │

├───────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────┤

│ CAPITOLUL 2                                                                  │

│ Cheltuieli pentru asigurarea utilitãţilor necesare obiectivului              │

├───────────────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬─────┬──────┤

│TOTAL CAPITOL 2                                │      │    │     │     │      │

├───────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────┤

│ CAPITOLUL 3                                                                  │

│ Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţã tehnicã                            │

├────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬─────┬──────┤

│3.1 │Studii de teren                           │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│3.2 │Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri  │      │    │     │     │      │

│    │şi autorizaţii                            │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│3.3 │Proiectare şi inginerie                   │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│3.4 │Organizarea procedurilor de achiziţie     │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│3.5 │Consultanţã                               │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│3.6 │Asistenţã tehnicã                         │      │    │     │     │      │

├────┴──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│TOTAL CAPITOL 3                                │      │    │     │     │      │

├───────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────┤

│ CAPITOLUL 4                                                                  │

│ Cheltuieli pentru investiţia de bazã                                         │

├────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬─────┬──────┤

│4.1 │Construcţii şi instalaţii                 │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│4.2 │Montaj utilaj tehnologic                  │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│4.3 │Utilaje, echipamente tehnologice şi       │      │    │     │     │      │

│    │funcţionale cu montaj                     │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│4.4 │Utilaje fãrã montaj şi echipamente de     │      │    │     │     │      │

│    │transport                                 │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│4.5 │Dotãri                                    │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│4.6 │Active necorporale                        │      │    │     │     │      │

├────┴──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│TOTAL CAPITOL 4                                │      │    │     │     │      │

├───────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────┤

│ CAPITOLUL 5                                                                  │

│ Alte cheltuieli                                                              │

├────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬─────┬──────┤

│5.1 │Organizare de şantier                     │      │    │     │     │      │

│    │5.1.1. Lucrãri de construcţii             │      │    │     │     │      │

│    │5.1.2. Cheltuieli conexe organizãrii      │      │    │     │     │      │

│    │       şantierului                        │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│5.2 │Comisioane, taxe, cote legale, costul     │      │    │     │     │      │

│    │creditului                                │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│5.3 │Cheltuieli diverse şi neprevãzute         │      │    │     │     │      │

├────┴──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│TOTAL CAPITOL 5                                │      │    │     │     │      │

├───────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────┤

│ CAPITOLUL 6                                                                  │

│ Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar        │

├────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬─────┬──────┤

│6.1 │Pregãtirea personalului de exploatare     │      │    │     │     │      │

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│6.2 │Probe tehnologice şi teste                │      │    │     │     │      │

├────┴──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│TOTAL CAPITOL 6                                │      │    │     │     │      │

├───────────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│TOTAL GENERAL                                  │      │    │     │     │      │

├───────────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│ Din care C + M                                │      │    │     │     │      │

└───────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────┘-----------

   *) Se înscrie denumirea obiectivului de investiţie/lucrãrilor de intervenţie.    NOTĂ:
    În cazul lucrãrilor de intervenţii de natura consolidãrilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrãrilor pentru prevenirea sau înlãturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamitãţi naturale valoarea cheltuielilor aferente se va evidenţia distinct în devizul general pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, atât în lei, cât şi în euro.


     ANEXA 6


                            DEVIZUL

                obiectului ................*)    În mii lei/mii euro la cursul ......lei/euro din data de .........

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬────────┬────┬─────────┐

 │Nr. │                                               │Valoare │    │ Valoare │

 │crt.│ Denumirea capitolelor şi subcapitolelor       │(fãrã   │TVA │(inclusiv│

 │    │                de cheltuieli                  │ TVA)   │    │   TVA)  │

 │    │                                               ├───┬────┼────┼───┬─────┤

 │    │                                               │Mii│Mii │ Mii│Mii│ Mii │

 │    │                                               │lei│euro│ lei│lei│ euro│

 ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ 1  │                     2                         │  3│  4 │  5 │ 6 │   7 │

 ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────┴────┴───┴─────┤

 │      I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII                                            │

 ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬────┬────┬───┬─────┤

 │ 1  │Terasamente                                    │   │    │    │   │     │

 ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ 2  │Construcţii: rezistenţã (fundaţii, structurã de│   │    │    │   │     │

 │    │rezistenţã) şi arhitecturã (închideri          │   │    │    │   │     │

 │    │exterioare, compartimentãri, finisaje)         │   │    │    │   │     │

 ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ 3  │Izolaţii                                       │   │    │    │   │     │

 ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ 4  │Instalaţii electrice                           │   │    │    │   │     │

 ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ 5  │Instalaţii sanitare                            │   │    │    │   │     │

 ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ 6  │Instalaţii de încãlzire, ventilare,climatizare,│   │    │    │   │     │

 │    │PSI, radio-tv, intranet                        │   │    │    │   │     │

 ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ 7  │Instalaţii de alimentare cu gaze naturale      │   │    │    │   │     │

 ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ 8  │Instalaţii de telecomunicaţii                  │   │    │    │   │     │

 ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ ...│ ................................              │   │    │    │   │     │

 ├────┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ TOTAL I                                            │   │    │    │   │     │

 ├────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴────┴───┴─────┤

 │ II. - MONTAJ                                                               │

 ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬────┬────┬───┬─────┤

 │ ...│Montaj utilaje şi echipamente tehnologice      │   │    │    │   │     │

 ├────┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ TOTAL II                                           │   │    │    │   │     │

 ├────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴────┴───┴─────┤

 │ III - PROCURARE                                                            │

 ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬────┬────┬───┬─────┤

 │ ...│Utilaje şi echipamente tehnologice             │   │    │    │   │     │

 ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ ...│Utilaje şi echipamente de transport            │   │    │    │   │     │

 ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ ...│Dotãri                                         │   │    │    │   │     │

 ├────┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ TOTAL III                                          │   │    │    │   │     │

 ├────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼────┼───┼─────┤

 │ TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)             │   │    │    │   │     │

 └────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴────┴───┴─────┘

------------

    *) Se înscrie denumirea obiectului.
              

                                 PRIM-MINISTRU
                            CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                             Ministrul dezvoltãrii,
                       lucrãrilor publice şi locuinţelor,
                                 Laszlo Borbely

                       Ministrul economiei şi finanţelor,
                               Varujan Vosganian

    Bucureşti, 9 ianuarie 2008.
    Nr. 28.                ----------