sâmbătă, noiembrie 08, 2014

Care sunt infracțiunile și contravențiile electorale ?


Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României nu prevede infracțiuni specifice, ci doar contravenții. Ca de altfel și Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, Legea nr. 35/2008 privind alegerile parlamentare și nici Legea nr. 67/2004 privind alegerile locale nu (mai) prevăd infracțiuni specifice.
Aceasta înseamnă că, dacă se comit fapte mai grave decât contravențiile în legătură cu alegerile, caracterul lor penal va fi stabilit numai prin raportare la infracțiunile existente în Codul penal. În acest sens, trebuie precizat că în noul Cod penal (Legea nr. 286/2009), intrat în vigoare la 1.02.2014, titlul IX (art. 385-393) din partea specială este dedicat infracțiunilor electorale.

Contul de Facebook este un spaţiu public sau privat?

I: Profilul de utilizator de cont Facebook este un spaţiu public sau privat?R: Curtea de Apel a decis însă că profilul de Facebook este un spaţiu public şi că un mesaj postat pe wall nu poate fi asimilat unui mail privat. 
“Astfel, reţeaua de  socializare Facebook nu poate echivala, sub aspectul controlului mesajelor difuzate, cu o căsuţă poştală electronică. 
Profilul său personal pe Facebook, chiar dacă este accesibil doar prietenilor, adică unui grup restrâns de persoane, tot public este, oricare dintre „prieteni” putând distribui informaţiile postate de titularul paginii” , a reţinut instanţa.

Contravenţii şi sancţiuni privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Contravenţii şi sancţiuni  prevăzute de către Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (actualizată până la data de 10 iulie 2014) si  Hotărârea nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare

ART. 66^4 [1]
  (1) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 66^1[2] constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 35.000 lei.
  (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile secţiunii a 2-a «Sancţionarea contravenţiilor» a cap. X «Contravenţii şi sancţiuni» din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Contravenţii şi sancţiuni [3]
  SECŢIUNEA 1
  Contravenţii
ART. 293
Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:
  a) încălcarea prevederilor art. 23;
  b) încălcarea prevederilor art. 33, precum şi a regulilor de elaborare a specificaţiilor tehnice;
  c) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (2), art. 142 alin. (2) şi ale art. 251 alin. (2);
  d) aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
  e) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia celor referitoare la anunţul de atribuire, şi/sau neîndeplinirea de către autorităţile contractante a obligaţiei de înregistrare în SEAP, astfel cum este prevăzut de legislaţia în materia achiziţiilor publice;
  e^1) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cu privire la anunţul de atribuire;
  f) nerespectarea regulilor speciale prevăzute la art. 58;
  g) aplicarea incorectă a regulilor de comunicare şi transmitere a datelor, având ca efect restricţionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încălcarea principiului tratamentului egal şi/sau încălcarea principiului transparenţei;
  h) utilizarea altor criterii de calificare şi selecţie decât a celor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;
  i) încălcarea principiului proporţionalităţii prin utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie ca mijloc de a restricţiona concurenţa;
  i^1) depăşirea termenelor prevăzute la art. 80^1, 86^1, 93^1, 102^1, 106^1, 109^1, 117^1 sau 121^1.
  j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică decât a celor prevăzute la art. 198, inclusiv utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie ca factori de evaluare a ofertelor;
  j^1) schimbarea criteriului de atribuire precizat la nivelul invitaţiei/anunţului de participare şi în documentaţia de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire;
  k) aplicarea unor factori de evaluare ce nu reflectă avantaje pentru autoritatea contractantă;
  l) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selecţie şi/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentaţia de atribuire ori aplicarea altor criterii decât a celor stabilite la nivelul invitaţiei/anunţului de participare şi prin documentaţia de atribuire;
  l^1) netransmiterea notificării prevăzute la art. 19^1;
  m) încălcarea dispoziţiilor art. 295 alin. (5).
  m^1) netransmiterea informaţiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică în termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
  n) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 80, 93 şi 129;
  o) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 209;
  p) încălcarea prevederilor art. 204 alin. (1);
  q) încălcarea prevederilor art. 204 alin. (1^1);
  r) încălcarea prevederilor art. 206-207;
  s) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe, după data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă;
  t) încălcarea prevederilor art. 211-213, referitoare la întocmirea şi/sau păstrarea dosarului achiziţiei publice;
  u) neînfiinţarea compartimentului prevăzut la art. 304^1;
  v) orice altă încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 2, cu excepţia alin. (2) lit. f).
  w) nesolicitarea de către autoritatea contractantă a informaţiilor necesare pentru evaluarea ofertelor care prezintă un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat.

  SECŢIUNEA a 2-a
  Sancţionarea contravenţiilor
  ART. 294
  (1) Contravenţia prevăzută la art. 293 lit. l^1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.
  (2) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. f), i^1), n), u) şi v) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.
  (3) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. c), k), m^1), q), s), t) şi w) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei.
  (3^1) Contravenţia prevăzută la art. 293 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.
  (3^2) Contravenţia prevăzută la art. 293 lit. e^1) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.
  (4) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j^1), l), m), o), p) şi r) se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.
  (5) Amenzile pentru săvârşirea contravenţiilor de la art. 293 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.
  (6) Contravenientul persoană fizică şi/sau juridică poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 294 alin. (1)-(4).
  (7) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din amenzile prevăzute la art. 294 alin. (1)-(4) aplicate persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat.
  (8) Pentru contractele a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), amenda prevăzută ca sancţiune pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 293 reprezintă 50% din sumele prevăzute la alin. (2), (3), (3^2) şi (4). Prevederile alin. (3^1) rămân aplicabile.
  (9) În cazul contractelor finanţate din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora, prevederile alin. (1)-(8) se aplică doar contravenţiilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
  (10) În cazul prevăzut la alin. (9), constatările Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, ca urmare a acţiunii de supraveghere a modului de atribuire a contractului de achiziţie publică, sunt transmise, spre valorificare, autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.
  Art. 294^1
  Depăşirea termenelor prevăzute la art. 80^1, 86^1, 93^1, 102^1, 106^1, 109^1, 117^1 sau 121^1 constituie abatere disciplinară gravă.
  ART. 295
  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
  (2) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârşirii faptei.
  (3) Abrogat.
  (4) Orice persoană are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. În vederea exercitării acestui drept persoanele respective vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice împreună cu sesizarea şi datele/documentele relevante, în vederea susţinerii acesteia.
  (5) Autoritatea contractantă pune la dispoziţia persoanelor precizate la alin. (1) documentele solicitate şi le permite accesul la sediul acesteia.
  (6) Procedura de supraveghere prevăzută la art. 3 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare, se desfăşoară în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
  ART. 296
  (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 293 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de persoanele împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice se soluţionează de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
  ART. 296^1
  Abrogat.
08.11.2014


[1]     Hotărârea nr. 925 din 19 iulie 2006
[2]  art. 66^1 Începând cu anul 2010, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, reprezentând 40% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice.
[3]    Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006