marți, ianuarie 20, 2015

Efectele juridice ale suspendării Ordonanţei de urgenţă nr. 77 din 26 iunie 2013

Care sunt efectele juridice ale suspendării  Ordonanţei de urgenţă nr. 77 din 26 iunie 2013 pe care le produce asupra  Ordonantei de urgentă nr. 34 din 11 aprilie 2009  ?


           Prin încetarea efectelor juridice ale acestor dispoziţii de abrogare, art. 22 Ordonantei de urgenta nr. 34 din 11 aprilie 2009  cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare ar trebui repus în vigoare în forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013, astfel:

"Art. 22  
(1)   Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 21. Posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum pot fi ocupate în condiţiile legii.
(2)   Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maximum 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, urmărirea încadrării în procentul de maximum 15% se realizează la nivelul întregului sistem de învăţământ preuniversitar de stat, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
 (2^1) Încadrarea   în procentul de 15% prevăzut la alin. (2) nu se aplică în situaţia în care ocuparea posturilor vacante nu duce la majorarea numărului total de posturi ocupate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, la nivelul ordonatorului principal de credite, în cazul ocupării posturilor vacante corespunzătoare:
a)   categoriei înalţilor funcţionari publici;
b)   funcţiilor publice de conducere, funcţiilor publice de conducere cu statut special şi posturilor militare de conducere;
  c) funcţiilor prevăzute la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii publice.
   (2^2) Ocuparea posturilor vacante din ministere, precum şi din alte instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor, finanţate integral de la bugetul de stat, cu excepţia celor a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum şi a celor prevăzute la alin. (2^1), se aprobă numai de Guvern, prin memorandum, iar urmărirea încadrării în procentul de maximum 15% prevăzut la alin. (2) se realizează pe totalul posturilor vacante din aceste instituţii*).
   (2^3) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor prevăzute la alin. (2^2) au obligaţia să transmită lunar, până pe data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, la Ministerul Finanţelor Publice, numărul total al posturilor care s-au vacantat şi care nu au fost ocupate în condiţiile prevăzute la alin. (2).
   (2^4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot aproba ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante unice din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei publice locale, exclusiv cele din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi cele prevăzute la alin. (2^1), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
   (2^5) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2^4) se face numai după obţinerea avizului favorabil al Guvernului, prin notă iniţiată de Ministerul Administraţiei şi Internelor, la propunerea prefectului, pe baza solicitărilor temeinic justificate ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale. Procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
   (2^6) Prin post unic, în sensul alin. (2^4), se înţelege:
  a) acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se regăsesc într-o altă componentă organizatorică; ori
  b) un post dintre posturile aflate în compartimentele în care există numai posturi vacante.

  (3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2), (2^1), (2^2) şi (2^4) se face în condiţiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.
  
Trimiteți un comentariu