sâmbătă, ianuarie 17, 2015

Suspendarea ocuparii prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice

Suspendarea ocuparii prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice,
conform Ordonanţei de urgenţă nr. 34 din 11 aprilie 2009  cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu modificarile si completarile ulterioare  Măsuri privind cheltuielile publice
  ART. 21**)
  Prevederile prezentului capitol se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice a căror finanţare se asigură astfel:
  a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
  b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
  c) integral din venituri proprii.
  *) NOTA  :
  Potrivit art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 16 decembrie 2010, prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare se aplică până la data de 31 decembrie 2011.
  **) NOTA  :
  Conform art. 20***) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 14 decembrie 2011, prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până la data de 31 decembrie 2012.
  Conform art. 9 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 decembrie 2012, prevederile art. 15, 18, 19 şi 20***) ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.
         Întrucât art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 10 septembrie 2010 se referea la art. 21, 22 şi 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, considerăm că prevederile art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.
  ART. 22*)
  Abrogat.
  Art. 22 a fost abrogat de art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013.
  Prin DECIZIA Curţii Constituţionale nr. 55 din 5 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 25 februarie 2014, a fost admisă obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi s-a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituţionale faţă de criticile formulate, raportate la art. 115 alin. (6) din Constituţie.
  De asemenea, conform pct. VIII. din Decizia susmenţionată, Curtea constată că, potrivit jurisprudenţei sale, constatarea neconstituţionalităţii unei legi de aprobare a unei ordonanţe a Guvernului include şi ordonanţa la care se referă, aceasta încetând să mai producă efecte juridice, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie (a se vedea, în acest sens, Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 17 ianuarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 26 ianuarie 1995, Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006 sau Decizia nr. 1.039 din 9 iulie 2009 sau Decizia nr. 1.640 din 10 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2010).
        Aşadar, neconstituţionalitatea Legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor vizează şi ordonanţa de urgenţă, care urmează a-şi înceta efectele juridice în condiţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie.
  Prin urmare, conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, pornind de la cele expuse mai sus, în intervalul 25 februarie 2014 - 11 aprilie 2014, dispoziţiile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013 au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 12 aprilie 2014, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  Prin încetarea efectelor juridice ale acestor dispoziţii de abrogare, art. 22 ar trebui repus în vigoare în forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013, astfel:
  "Art. 22
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 21. Posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum pot fi ocupate în condiţiile legii.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maximum 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, urmărirea încadrării în procentul de maximum 15% se realizează la nivelul întregului sistem de învăţământ preuniversitar de stat, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
----------
  Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 16 decembrie 2010.
  (2^1) Încadrarea în procentul de 15% prevăzut la alin. (2) nu se aplică în situaţia în care ocuparea posturilor vacante nu duce la majorarea numărului total de posturi ocupate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, la nivelul ordonatorului principal de credite, în cazul ocupării posturilor vacante corespunzătoare:
  a) categoriei înalţilor funcţionari publici;
  b) funcţiilor publice de conducere, funcţiilor publice de conducere cu statut special şi posturilor militare de conducere;
  c) funcţiilor prevăzute la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii publice.
------------
  Alin. (2^1) al art. 22 a fost introdus de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009.
  (2^2) Ocuparea posturilor vacante din ministere, precum şi din alte instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor, finanţate integral de la bugetul de stat, cu excepţia celor a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum şi a celor prevăzute la alin. (2^1), se aprobă numai de Guvern, prin memorandum, iar urmărirea încadrării în procentul de maximum 15% prevăzut la alin. (2) se realizează pe totalul posturilor vacante din aceste instituţii*).
------------
  Alin. (2^2) al art. 22 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 7 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.
  (2^3) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor prevăzute la alin. (2^2) au obligaţia să transmită lunar, până pe data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, la Ministerul Finanţelor Publice, numărul total al posturilor care s-au vacantat şi care nu au fost ocupate în condiţiile prevăzute la alin. (2).
------------
  Alin. (2^3) al art. 22 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 7 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.
  (2^4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot aproba ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante unice din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei publice locale, exclusiv cele din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi cele prevăzute la alin. (2^1), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
------------
  Alin. (2^4) al art. 22 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 2 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 9 martie 2011.
  (2^5) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2^4) se face numai după obţinerea avizului favorabil al Guvernului, prin notă iniţiată de Ministerul Administraţiei şi Internelor, la propunerea prefectului, pe baza solicitărilor temeinic justificate ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale. Procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
------------
  Alin. (2^5) al art. 22 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 2 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 9 martie 2011.
  (2^6) Prin post unic, în sensul alin. (2^4), se înţelege:
  a) acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se regăsesc într-o altă componentă organizatorică; ori
  b) un post dintre posturile aflate în compartimentele în care există numai posturi vacante.
------------
  Alin. (2^6) al art. 22 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 2 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 9 martie 2011.
  (3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2), (2^1), (2^2) şi (2^4) se face în condiţiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.
------------
  Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 2 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 9 martie 2011."


Trimiteți un comentariu