joi, februarie 05, 2015

Avize acordate de MApN documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, concesionării bunurilor proprietate publică, precum şi amplasării noilor obiective şi dezvoltarea celor existente

Conţinutul obligatoriu al documentaţiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, concesionării bunurilor proprietate publică, precum şi amplasării noilor obiective şi dezvoltarea celor existente care se avizează de Statul Major General.
Ministerele, autorităţile administraţiei publice, agenţii economici, persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma de proprietate, au obligaţia de a obţine avizul Statului Major General, în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

-     Legea nr. 45/1994 privind apărarea naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare;
-   Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare;
-     Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
-   Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
-    H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi criteriile de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul SMG;
-    O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Precizările privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor aprobate prin Ordinul comun (MLPAT, MI, SRI, MApN) nr. M.30/2005.

a)  Documentaţii de amenajare a teritoriului:
          planul de amenajare a teritoriului naţional;
          planul de amenajare a teritoriului zonal;
          planul de amenajare a teritoriului judeţean.
b)   Documentaţii de urbanism:
          planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia;
          planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia;
          planul urbanistic de detaliu.
c)   Documentaţii tehnice pentru amplasarea noilor obiective de investiţii şi dezvoltarea celor existente:
          documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
          documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare.
d)  Documentaţiile pentru concesiunea de bunuri proprietate publică.

          cerere adresată U.M.02514,,D" Bucureşti;
          memoriu de prezentare;
          planşe cu reglementări urbanistice - zonificare funcţională.
          cerere adresată U.M.02514,,D" Bucureşti;
          memoriu de prezentare;
          regulamentul local de urbanism;
          planşe cu reglementări urbanistice - zonificare funcţională;
          planşe cu reglementări echipare tehnico-edilitare.
          cerere adresată U.M.02514,,D" Bucureşti;
          certificat de urbanism;
          acte de proprietate, închiriere, concesiune etc.;
          memoriu de prezentare;
          extras din regulamentul local de urbanism;
          plan de încadrare în teritoriu;
          planşe cu reglementări urbanistice - zonificare funcţională;
          planşe cu reglementări echipare tehnico-edilitare.
          cerere adresată U.M.02514,,D" Bucureşti;
          certificat de urbanism;
          acte de proprietate, închiriere, concesiune etc.;
          memoriu de prezentare;
          plan de încadrare în teritoriu;
          planşe cu reglementări urbanistice - zonificare funcţională;
          planşe cu reglementări echipare tehnico-edilitare.
          cerere adresată U.M.02514,,D" Bucureşti;
          certificat de urbanism;
          acte de proprietate, închiriere, concesiune etc.;
          memoriu tehnic;
          plan de încadrare în teritoriu;
          plan de situaţie;
          planul privind construcţiile subterane;
          planşe pe specialităţi: arhitectură, structură, instalaţii, dotări şi instalaţii tehnologice.
          cerere adresată U.M.02514,,D" Bucureşti;
          certificat de urbanism;
          acte de proprietate, închiriere, concesiune etc.;
          memoriu tehnic;
          plan de încadrare în teritoriu;
          plan de situaţie;
          planul privind construcţiile subterane;
          releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate.
          cerere adresată U.M.02514,,D" Bucureşti;
          certificat de urbanism;
          acte de proprietate, închiriere, concesiune etc.;
          memoriu tehnic;
          plan de încadrare în teritoriu;
          plan de situaţie;
          planşe pe specialităţi: arhitectură, structură, instalaţii, dotări şi instalaţii tehnologice;

În cazul în care lucrările de construire implică instalarea unor echipamente radioelectrice, memoriul tehnic va mai cuprinde:

1. nota cu tipul echipamentelor care urmează a fi instalate;
2.  unul din următoarele documente (în copie), prin care se dovedeşte conformitatea cu standardele armonizate aplicate:
          declaraţia de conformitate din partea producătorului/reprezentantului său autorizat;
          documentaţia tehnică în care este inclusă Declaraţia organismului notificat şi numerele standardelor armonizate aplicate (extras);
          documentaţia de evaluare a compatibilităţii electromagnetice, efectuate de producător.
3.     licenţa de utilizare a frecvenţei/frecvenţelor radioelectrice, emisă de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM);
4.  tipul, câştigul, azimutul şi înălţimea corespunzătoare fiecărei antene;
5.   lista cu obiectivele şi construcţiile existente în imediata vecinătate, altele decât cele cu caracter militar, specificându-se pentru fiecare înălţimea maximă.
  cerere adresată U.M.02514,,D" Bucureşti;
  contract de concesiune;
  plan de încadrare în teritoriu;
  plan de situaţie.


a)  documentaţiile tehnice/urbanism se vor depune astfel:
         pentru amplasarea de turbine/parcuri eoliene - în 3 exemplare;
         pentru turnuri metalice - în 2 exemplare;
          alte tipuri de documentaţii - 1 exemplar.
b)          documentaţiile privind amplasarea turbinelor eoliene şi turnurilor de radiocomunicaţii vor conţine date privind: coordonatele de amplasament (coordonate geografice) în sistem STEREO 70 sau WGS 84, cota terenului şi înălţimea maximă a obiectivului;
c)    Statul Major General poate elibera, la cerere, avize de principiu pentru amplasarea parcurilor eoliene şi obiectivelor de investiţii situate în zonele de siguranţă/protecţie ale obiectivelor militare, pe baza documentaţiilor prevăzute mai sus, fără Certificatul de Urbanism;
d)   în scopul prevenirii avizării negative a documentaţiilor, recomandăm consultarea şi a site-urilor structurilor abilitate de Statul Major General să emită avize de specialitate (conform link-ului), în vederea identificării condiţiilor/restricţiilor de avizare şi eventual solicitării de consultanţă în faza de întocmire a studiilor de fezabilitate (pre-avizare).

Adresa de corespondenţă: Unitatea Militară 02514„D", str. Izvor nr. 110, Sector 5, cod 050561, Bucureşti.

Relaţii suplimentare: tel. 021.410.40.40, interior 1001/333.

Niciun comentariu: