sâmbătă, iunie 20, 2015

Documente scolare si acte de studii


 Documentele şcolare sunt următoarele:

  a) registrul matricol;
  b) catalogul clasei;
  c) cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor;
  d) cataloagele pentru examenele de corigenţe şi diferenţe;
  e) portofoliul educaţional al elevului;
  f) suplimentul descriptiv;
  g) foaia matricolă, care se eliberează numai la cerere;
  h) adeverinţa de studii/adeverinţa de absolvire;
  h^1) adeverinţa care atestă promovarea nivelului de învăţământ/examenului;
  i) registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii.

Actele de studii sunt înscrisuri autentice care atestă finalizarea de către titular a unui nivel de învăţământ, cu sau fără examen de absolvire.

În sistemul naţional de învăţământ preuniversitar se emit, începând cu anul şcolar 2011-2012, următoarele acte de studii:

  a) certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolvenţii învăţământului de 8 ani, promoţiile de până în anul 1998 inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale - învăţământ seral/frecvenţă redusă;
  b) certificat de absolvire a şcolii de arte şi meserii, pentru absolvenţii învăţământului special şi pentru absolvenţii Programului educaţional tip "A doua şansă";
  c) certificat de calificare profesională nivel 1;
  d) certificat de absolvire a anului de completare;
  e) certificat de calificare profesională nivel 2;
  f) certificat de calificare profesională, pentru absolvenţii învăţământului profesional;
  g) certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului;
  h) certificat de absolvire a liceului;
  i) diplomă de bacalaureat;
  j) diplomă de merit, pentru absolvenţii care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10;
  k) certificat de calificare profesională nivel 3;
  l) certificat de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română;
  m) certificat de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba maternă;
  n) certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională;
  o) certificat de competenţe digitale însoţit de suplimentul descriptiv;
  p) atestat de competenţe profesionale, pentru absolvenţii ciclului superior al liceului - filiera teoretică şi vocaţională;
  q) certificat de competenţe profesionale, pentru absolvenţii şcolii postliceale/de maiştri;
  r) atestat de pregătire psihopedagogică;
  s) diplomă de absolvire a învăţământului gimnazial, începând cu absolvenţii învăţământului gimnazial promoţia 2016.

  

Carnetul de elev reprezintă document de corespondenţă între unitatea de învăţământ şi familia elevului.

  

Baza:  ORDINUL  (A)  5565 07-10-2011- Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ

Niciun comentariu: