duminică, octombrie 18, 2015

Codul de conduită a personalului din inspectoratul şcolar

                                                                    CODUL DE CONDUITĂ
a personalului din inspectoratul şcolar


ART. 11 din Ordinul nr. 5530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările ulterioare:
  În vederea desfăşurării activităţii în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi eficienţă, personalul din inspectoratul şcolar are obligaţia de a respecta principiile fundamentale şi normele de conduită profesională şi morală prevăzute de Codul de conduită a personalului din inspectoratul şcolar prevăzut în anexa nr. 3.

ANEXA 3

la regulamentul-cadru

CODUL DE CONDUITĂ
a personalului din inspectoratul şcolar
  Preambul
  Prezentul document reprezintă un cod de conduită pentru toate categoriile de personal care funcţionează în inspectoratul şcolar.
  Personalul din inspectoratul şcolar se raportează la două domenii fundamentale:
  a) relaţii publice;
  b) relaţii cu publicul.
  Relaţiile publice ale inspectoratului şcolar privesc organizarea şi administrarea sistemului complex de relaţii profesionale, economice, politice, administrative, sociale, mediatice şi culturale în care evoluează instituţia.
  Relaţiile cu publicul reprezintă acea parte din relaţiile publice practicate de instituţie prin care se realizează contactul nemijlocit cu publicul larg şi cu anumite categorii specifice de public.
  Comunicarea în cele două domenii se defineşte drept:
  a) comunicare internă, între membrii instituţiei;
  b) comunicare externă, cu diferitele tipuri de public.
  Categorii de public pentru inspectoratul şcolar:
  1. Personalul didactic, nedidactic şi administrativ reprezintă un public intern, primar, tradiţional, activ.
  2. Elevii sunt un public intern, tradiţional, activ, primar.
  3. Părinţii se încadrează în categoria publicului intern - parteneri în educaţie sau extern - beneficiari indirecţi ai educaţiei.
  4. Autorităţile locale se încadrează în categoria publicului extern - instituţii guvernamentale, instituţii şi persoane cu atribuţii ministeriale, administrative, legislative etc.
  5. Comunitatea locală se constituie în public extern organizaţii comunitare, poliţie, biserică, organizaţii de tineret şi de afaceri, precum şi persoane importante din aceste medii, cum ar fi educatori, lideri locali, oficialităţi clericale, bancheri, lideri etnici etc.
  6. Angajatorii se constituie atât în public intern - parteneri în educaţie, cât şi în public extern - beneficiari indirecţi ai educaţiei.
  7. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se constituie în public intern.
  8. Sindicatul este un public extern - reprezintă interesele angajaţilor în relaţie cu patronatul.
  9. Mass-media este un public extern, dar nu ţintă, ci canal de comunicare.
  CAP. I
  Dispoziţii generale
  ART. 1
  Scopul prezentului cod este de a stabili un cadru etic pentru desfăşurarea activităţilor din inspectoratul şcolar în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi eficienţă, crescând astfel credibilitatea şi acceptarea publică a acestei instituţii.
  ART. 2
  Obiectivele prezentului cod urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea faptelor de corupţie, prin:
  a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei;
  b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului angajat în inspectoratul şcolar în exercitarea funcţiei;
  c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc atât în cadrul instituţiei, cât şi între personalul instituţiei şi public.
  ART. 3
  (1) Normele de conduită profesională şi morală prevăzute de prezentul cod se adaugă normelor de conduită obligatorii stabilite prin alte acte normative în vigoare la nivel naţional sau în cadrul sistemului de învăţământ, privind:
  a) drepturile copilului şi drepturile tinerilor;
  b) drepturile minorităţilor;
  c) combaterea discriminării;
  d) accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public;
  e) statutul personalului didactic.
  (2) Rezultatele aşteptate în urma aplicării prezentului cod sunt:
  a) o conduită profesională care să conducă la crearea şi menţinerea prestigiului instituţiei;
  b) informarea publicului cu privire la conduita profesională a personalului inspectoratului şcolar în exercitarea activităţilor desfăşurate.
  (3) Încălcarea regulilor de conduită prevăzute de prezentul cod atrage răspunderea disciplinară a celor vinovaţi şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
  CAP. II
  Principii fundamentale şi norme de conduită
  ART. 4
  Personalul din inspectoratul şcolar are obligaţia de a respecta principiile fundamentale şi normele de conduită profesională şi morală prevăzute de prezentul cod şi de a le practica în interes public.
  ART. 5
  Activitatea personalului din inspectoratul şcolar trebuie să se fundamenteze pe următoarele principii şi norme de conduită:
  1. Respectarea drepturilor omului şi a echităţii
  Personalul inspectoratului şcolar trebuie să respecte şi să promoveze demnitatea individului, unicitatea şi valoarea fiecărei persoane, precum şi unicitatea situaţiei în care se află.
         Angajaţii inspectoratului şcolar au următoarele obligaţii în acest sens:
  a) să respecte drepturile fundamentale ale omului, pornind de la faptul că toţi oamenii sunt liberi şi egali în drepturi;
  b) să îşi exercite atribuţiile în concordanţă cu regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare şi cu regulamentul intern;
  c) să ţină seama, în exercitarea activităţii lor, de respectarea necondiţionată a legilor şi a altor reglementări în domeniul educaţiei şi învăţământului;
  d) să aplice un tratament corect şi echitabil tuturor persoanelor cu care colaborează; să respecte valorile morale şi religioase, obiceiurile, tradiţiile şi cultura comunităţii în care activează;
  e) să combată orice acte de discriminare sau exploatare, indiferent dacă acestea sunt directe sau indirecte;
  f) să apere cu loialitate prestigiul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.
  2. Transparenţă şi responsabilitate
  Scopul principal al activităţii personalului din inspectoratul şcolar este acela de a asista persoanele aflate în dificultate, implicându-se în identificarea, evaluarea şi soluţionarea problemelor educative, pedagogice şi sociale. În acest sens, personalul inspectoratului şcolar are următoarele obligaţii:
  a) să respecte principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care interesează membrii comunităţii, elevii, absolvenţii, instituţiile cu care colaborează şi publicul larg, asigurând o informare corectă şi la timp;
  b) să informeze periodic opinia publică despre activităţile desfăşurate şi despre modul în care sunt gestionate resursele sale materiale şi financiare;
  c) să fie responsabil pentru deciziile adoptate atât în faţa propriei instituţii şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cât şi, în egală măsură, în faţa beneficiarilor săi, personalului şi membrilor organizaţiilor asociate, societăţii, în ansamblu;
  d) să se distingă prin implicare activă în problemele profesionale şi publice, prin colegialitate şi atitudine civică;
  e) să respecte standardele etice şi profesionale în reprezentările publice ale inspectoratelor şcolare;
  f) să combată orice act de dezinformare, calomniere, denigrare publică a persoanelor din instituţie, din unităţi de învăţământ sau din alte instituţii.
  3. Confidenţialitate
  În activitatea lor, angajaţilor inspectoratului şcolar le este interzis să dezvăluie datele, informaţiile şi documentele care li se pun la dispoziţie în exercitarea atribuţiilor şi a obligaţiilor de serviciu, să utilizeze sau să facă publice aceste informaţii fără autorizare clară şi expresă şi numai dacă există un drept legal ori profesional sau au datoria de a face publice informaţiile respective. În acest sens, aceştia au următoarele obligaţii:
  a) să nu utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui terţ informaţiile dobândite în cursul desfăşurării activităţilor profesionale;
  b) să trateze în mod adecvat toate informaţiile şi documentele obţinute în exercitarea sau cu ocazia exercitării atribuţiilor şi obligaţiilor de  serviciu, ţinând cont de confidenţialitatea acestora;
  c) să nu folosească informaţiile obţinute în cursul activităţii lor în scopuri personale sau contrar legii;
  d) să asigure confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor care ar putea aduce atingere prestigiului şi imaginii publice a instituţiei sau a unei persoane evaluate.
  4. Profesionalism
  Personalul din inspectoratul şcolar trebuie să îşi desfăşoare activitatea numai în aria de competenţă profesională determinată de calificarea profesională, expertiza şi experienţa profesională. În acest sens, angajaţii inspectoratele şcolare au următoarele obligaţii:
  a) să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
  b) să aibă iniţiative şi să îşi dezvolte propriile competenţe profesionale;
  c) să respingă comportamentul superficial şi dezinteresul faţă de activităţile desfăşurate;
  d) să dea dovadă de răbdare, amabilitate, de simţul umorului, de abilitatea de a ceda în unele privinţe, de a nu fi rigizi;
  e) să dea dovadă de prezenţă de spirit, intuiţie, inventivitate în rezolvarea unor situaţii neprevăzute.
  5. Obiectivitatea
  În activitatea desfăşurată, personalul din inspectoratul şcolar trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele analizate în temeiul principiilor, indicatorilor, standardelor, metodologiilor de evaluare, precum şi al altor reglementari legale în domeniu, după caz, fără alte influenţe externe. Astfel, angajaţii inspectoratului şcolar au următoarele obligaţii:
  a) să întocmească rapoartele de evaluare în mod obiectiv, în concordanţă cu standardele, indicatorii şi descriptorii prevăzuţi de lege şi în forma solicitată;
  b) să facă o evaluare obiectivă a tuturor aspectelor relevante din activitatea desfăşurată de organizaţia furnizoare de educaţie supusă evaluării;
  c) să nu se lase influenţaţi de interese personale sau ale unor terţi în formarea propriei opinii;
  d) să nu trateze cu superficialitate informaţiile, datele şi documentele obţinute în timpul evaluării;
  e) să nu omită, cu bună ştiinţă, informaţii, date şi documente obţinute în timpul evaluării;
  f) să îşi fundamenteze concluziile, observaţiile şi consemnările din rapoartele întocmite în timpul evaluării exclusiv pe documentele verificate şi pe date provenind din surse sigure şi neechivoce, în conformitate cu standardele de evaluare.
  6. Exactitate şi legalitate
  Personalul din inspectoratul şcolar trebuie să informeze corect şi complet beneficiarii despre toate oportunităţile, conjuncturile şi corelaţiile ce se pot stabili, pentru a putea garanta o alegere (autodeterminare) în cunoştinţă de cauză. Pentru respectarea acestor principii, angajaţii inspectoratului şcolar au următoarele obligaţii:
  a) să respecte termenele lucrărilor;
  b) să stabilească relaţii corecte şi oneste cu publicul, respectând legile, pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea;
  c) să ţină cont de principiile unice de angajare în muncă, de normele de sănătate şi de protecţie a muncii, de crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul din instituţie;
  d) să aibă abilităţi de comunicare scrisă şi orală, de a prezenta simplu şi clar, într-un limbaj accesibil publicului larg, idei sau mesaje specifice domeniului.
  7. Integritatea
  Personalul din inspectoratul şcolar trebuie să acţioneze cu onestitate şi responsabilitate în concordanţă cu misiunea profesiei şi standardele profesionale. Pentru atingerea acestui deziderat, angajaţii din inspectoratul şcolar au următoarele obligaţii:
  a) să descurajeze practicile imorale şi abaterile de la valorile instituţiei;
  b) să creeze un climat etic adecvat activităţii profesionale, în acord cu ţelurile instituţiei;
  c) să dea dovadă de onestitate, corectitudine, obiectivitate în toate activităţile desfăşurate;
  d) să evite conflictele de interese în exercitarea profesiei;
  e) să nu solicite sau să nu accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în exercitarea funcţiei publice pe care o deţin şi să nu abuzeze în niciun fel de această funcţie.
  CAP. III
  Dispoziţii finale
  ART. 6
  (1) Prevederile prezentului cod vor fi respectate şi de către persoanele delegate de inspectoratul şcolar pentru exercitarea de atribuţii în teritoriu.
  (2) Prezentul cod poate fi completat cu alte prevederi referitoare la comportamentul şi conduita morală şi profesională a personalului din inspectoratul şcolar, rezultate din legi, hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi hotărâri ale consiliului de administraţie.


vineri, octombrie 02, 2015

Echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate


Ordinul nr. 5.268 din 21 septembrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 1 octombrie 2015
DATA INTRARII IN VIGOARE: 01 Octombrie 2015
-------------------------------------------------------------------------


  Luând în considerare dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
──────────
  *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────
  având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.800/2015 privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ,
  în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
  în temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. q) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
  

       ART. 1
  Se aprobă Metodologia privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ART. 2
  Se aprobă modelul atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ART. 3
  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti transmit Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor numele şi datele de contact ale persoanelor nominalizate să gestioneze, conform art. 6 din anexa nr. 1, dosarele de echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
  ART. 4
  La intrarea în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.
  ART. 5
  Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, instituţiile de învăţământ preuniversitar şi organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  ART. 6
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
         Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
                Sorin Mihai Cîmpeanu
  Bucureşti, 21 septembrie 2015.
  Nr. 5.268.

 ANEXA 1
METODOLOGIE
privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene
şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor
de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile
furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe
teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui
sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special
al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
  ART. 1
  Prezenta metodologie se aplică de către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru echivalarea perioadelor de studii corespunzătoare învăţământului general obligatoriu din sistemul de învăţământ românesc, efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, de cetăţeni români, cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi de cetăţeni care au obţinut o formă de protecţie pe teritoriul României.
  ART. 2
  Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii menţionate la art. 1 conţine:
  a) cerere;
  b) foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) - original;
  c) foile matricole eliberate de o unitate de învăţământ din străinătate sau de organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele/notele obţinute - copii şi traduceri autorizate;
  d) document de identificare valabil al elevului - copie.
  ART. 3
  (1) Dosarul prevăzut la art. 2 se depune:
  a) la inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti; sau
  b) la unitatea de învăţământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile art. 207 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.115/2014, care îl transmite, pentru echivalare, inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
  (2) Persoanele din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nominalizate să evalueze dosarele de echivalare verifică existenţa în dosar a documentelor prevăzute la art. 2 şi, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înştiinţează solicitantul în vederea transmiterii documentelor care lipsesc.
  (3) Evaluarea documentelor şcolare în vederea echivalării presupune analizarea foilor matricole din străinătate sau de la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, şi identificarea claselor efectuate în străinătate sau la organizaţiile menţionate.
  (4) Echivalarea se realizează automat, fără susţinerea de măsuri compensatorii, pentru toate clasele promovate la unităţi de învăţământ din străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, cu clasele corespunzătoare din sistemul de educaţie românesc.
  (5) La cererea exprimată în scris a părinţilor sau a tutorilor legal instituiţi, înscrierea se poate face într-o clasă inferioară ultimei clase absolvite în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară.
  (6) Termenul de soluţionare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
  ART. 4
  Pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe.
  ART. 5
  (1) Atestatul de echivalare emis de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti este valabil pentru înscrierea în orice unitate de învăţământ preuniversitar din ţară şi la încadrarea pe piaţa forţei de muncă.
  (2) Atestatul original este eliberat unităţii de învăţământ, care va păstra în arhiva proprie o copie conformă cu originalul, sau titularului, părinţilor ori tutorilor legal instituiţi.
  (3) În evidenţele şcolare ale elevei/elevului se consemnează următoarele: "echivalat clasele ..... pe baza atestatului nr. .... din data .....".
  ART. 6
  (1) Evaluarea dosarelor în vederea echivalării se efectuează de către o comisie formată din minimum 4 persoane desemnate din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/ Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, absolvente ale unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă, a ciclului II Bologna cu diplomă de master sau diplomă echivalentă.
  (2) Fişa postului persoanelor nominalizate la alin. (1) se completează cu atribuţia de evaluare a dosarelor de echivalare de către conducerea inspectoratului şcolar judeţean/ Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
  ART. 7
  (1) Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor menţine permanent legătura şi organizează întâlniri de instruire cu persoanele nominalizate de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, la sediul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
  (2) Pe perioada desfăşurării instruirii, care nu va depăşi 5 zile, cheltuielile pentru deplasare şi cazare sunt suportate de inspectoratele şcolare judeţene.
  (3) Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor evaluează dosarele de echivalare înregistrate la Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

  
ANEXA 2
ATESTAT
de echivalare a studiilor efectuate
în străinătate şi în România
  Se aprobă echivalarea studiilor efectuate în/la .... (se va menţiona denumirea legală a statului de provenienţă/a organizaţiei furnizoare de educaţie) de eleva/elevul ...., cu clasele .... din învăţământul românesc.
 
     Inspector şcolar general,                                    Întocmit,
       ....................                                     ..............
             Semnătură                                             Semnătură


                               L.S.               ------