luni, decembrie 28, 2015

Coduri de conduită utile categoriilor de personal din învățământ

 

Aveți în atasare coduri de conduită utile categoriilor de personal din învățământ:

1. Codul de conduită a personalului din inspectoratul şcolar

2. Codul de conduită a profesorilor mentori

3. Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

4. Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar-în proiect


Fisiere atasate:
 1Codul de conduită a personalului din inspectoratul şcolar.pdf [100.54 KB] 
Descarcat de 41 ori 
 2Codul de conduită a profesorilor mentori.pdf [66.99 KB] 
Descarcat de 34 ori 
 3CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL.pdf [114.16 KB] 
Descarcat de 82 ori 
 4CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR.pdf [215.44 KB] 
Descarcat de 128 ori 


miercuri, decembrie 23, 2015

Aspecte esentiale privind organizarea si exercitarea profesiei de Consilier Juridic

 


Profesia de consilier juridic face parte din categoria profesiilor juridice, se organizeaza ca un corp profesional si se exercita conform prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si prevederilor prezentului statut.

joi, decembrie 10, 2015

Echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate
În Monitorul Oficial nr. 734 din 1 octombrie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 5.268 din 21 septembrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România.

Data intrarii în vigoare a ordinului este 01 octombrie 2015.

Conform ordinului, echivalarea perioadelor de studii se efectuează de către o comisie din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara, în următoarea componență:

Președinte: inspector școlar general adjunct ILINA LAVINIA, 
Membri
1. inspector şcolar TĂRCHILĂ ALINA CRISTINA- responsabil învățământ primar,
2. inspector școlar ANCA ELENA CLAUDIA- responsabil învățământ gimnazial,
3. inspector şcolar LAZĂR MIHAI DANIEL- responsabil învățământ liceal,
4. consilier juridic NISTOR ION- responsabil cu avizarea dosarelor.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara are atribuţii privind echivalarea perioadelor de studii corespunzătoare învăţământului general obligatoriu din sistemul de învăţământ românesc (clasa pregatitoare - clasa a X-a), studii efectuate:
 în străinătate, 
 la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

Echivalarea perioadelor de studii de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara vizează cetăţenii:
 români, 
 din statele membre ale Uniunii Europene, 
 din Spaţiul Economic European, 
 din Confederaţia Elveţiană, 
 care au obţinut o formă de protecţie pe teritoriul României.


Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii va conţine:

1. Cerere adresată Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara prin care se solicită echivalarea studiilor:
 documentul tipizat se găseşte la secretariatul ISJ Hunedoara și pe forum,
 se va menţiona ţara în care au fost efectuate studiile şi clasa în care se solicită înscrierea pentru anul şcolar în curs,

2. Cerere aprobată de directorul unității școlare la care se solicită înscrierea elevului ca audient:
 documentul tipizat se găseste la secretariatul ISJ Hunedoara și pe forum,

3. Situaţia şcolară anterioară plecării în străinatate/din România:
 foile matricole pentru toţi anii de studiu-original,

4. Situaţia scolară din străinătate, pe ani şcolari si clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute:
 foile matricole eliberate de o unitate de învăţământ din străinătate sau de organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele/notele obţinute - copii şi traduceri autorizate,

5. Documente personale de identificare:
 document de identificare valabil al elevului – copie certificată conform cu originalul,
 document de identificare valabil al părintelui/reprezentantului legal - copie certificată conform cu originalul.

Dosarul se depune la unitatea de învăţământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile art. 207 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.115/2014.

Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face de către o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care face parte directorul/directorul adjunct şi un psiholog/consilier şcolar.

În situaţia în care studiile făcute în străinătate nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.115/2014, solicită inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi.

În contextul prevăzut la alin. (10) din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.115/2014, inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare(model in atasare) formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar de specialitate care evaluează elevul, în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. 

Comisia va funcţiona în unitatea de învăţământ în care urmează să fie înscris elevul. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). 

Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. 

Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor care revin în ţară fără documente de studiu.

Unitatea de învăţământ transmite dosarul către inspectoratul şcolar cu adresă de înaintare în termen de 5 zile de la înscrierea elevului ca audient.

Dosarul poate fi depus de unitatea de învăţământşi la compartimentul juridic, marţi şi joiîntre orele 14.00-16.00.

Consilierul juridic verifică/avizează dosarul şi îl transmite membrilor comisiei pentru evaluare.

Inspectoratul şcolar judeţean emite în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet un Atestat de echivalare care este valabil pentru înscrierea în orice unitate de învăţământ preuniversitar din ţară şi la încadrarea pe piaţa forţei de muncă.Alte detalii: aici...
http://www.cnred.edu.ro
http://www.isj.hd.edu.ro Fisiere atasate:
 0Actele necesare pentru echivalarea perioadelor de studii preuniversitareISJ.doc [50 KB] 
Descarcat de 10 ori 
 1Cerere_echivalare_studii_in_strainatate_ISJ.doc [33 KB] 
Descarcat de 8 ori 
 2Cerere inscriere ca audient.doc [26 KB] 
Descarcat de 6 ori 
 4Acte necesare pt recunoastere Bacalaureat.doc [59 KB] 
Descarcat de 3 ori 
 5Model atestat echivalare studii.doc [777 KB] 
Descarcat de 6 ori 
 6Ordinul nr. 5268 21-09-2015.doc [62 KB] 
Descarcat de 10 ori 
 7Ordinul nr. 5115 din 15 decembrie 2014.doc [858 KB] 
Descarcat de 6 ori