vineri, ianuarie 30, 2015

Contractul individual de muncă pe durată determinatăContractul individual de muncă pe durată determinată

Regula de baza: contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.

Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege.

Prin derogare de la regula prevăzută  prin care contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată, angajatorii au posibilitatea de a angaja personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.
Forma contractului individual de muncă pe durată determinată

Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.


Incheierea Contractul individual de muncă pentru o durată determinată

Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:

  a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;
  b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
  c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
  d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
  e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
  f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
  g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
  h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.
  

                             Perioada incheierii unui CIM pe durata nedeterminata


Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.

În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.
  
Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute la art. 83 din Codul Muncii Republicat, şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.

Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.


                                   Particularitatile unui CIM pe perioada determinată

Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi:

  a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
  b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
  c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;
  d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Angajatorii sunt obligaţi să informeze salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor profesionale, şi să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiţii egale cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului.

O copie a anunţului prevăzut mai sus  se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.

Referitor la condiţiile de angajare şi de muncă, salariaţii cu contract individual de muncă pe durată determinată nu vor fi trataţi mai puţin favorabil decât salariaţii permanenţi comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.

Salariatul permanent comparabil reprezintă salariatul al cărui contract individual de muncă este încheiat pe durată nedeterminată şi care desfăşoară aceeaşi activitate sau una similară, în aceeaşi unitate, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile profesionale.

Atunci când nu există un salariat cu contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată comparabil în aceeaşi unitate, se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale în domeniu.

                                  Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă existent încetează de drept la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată.


Angajarea pensionarilor – pe durata determinata sau nedeterminata?

 Din coroborarea art. 12 alin. (1) si (2) cu  art. 82 si art. 83 lit.g), din din Codul Muncii,   se desprinde concluzia  că persoanele pensionate pot fi angajate pe durată nedeterminată si/sau determinată.

Codul Muncii:

       ART. 12 (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.
  (2) Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege.

  ART. 82 (1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.
  (2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.
  (3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute la art. 83, şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.
  (4) Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.
  (5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.

ART. 83 Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:
      ...
  g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
 …

  In practica, dacă nu există prevederi  cuprinse în acte normative specifice angajării pensionarilor,  angajatorul, în funcţie de  politica proprie de personal decide  tipul  de contract încheiat cu un pensionar.