miercuri, aprilie 01, 2015

TIPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE ȘCOLARE


                  

Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:

  a) rapoartele semestriale asupra activităţii desfăşurate;

  b) raportul anual asupra activităţii desfăşurate;

  c) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;

  d) raportul de evaluare internă a calităţii.


Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză, dedicate unor domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale.


Raportul semestrial/anual asupra activităţii desfăşurate se întocmeşte de către echipa managerială, în general ca analiză de tip SWOT sau în conformitate cu alte tipuri de analize. Raportul este prezentat, de către director, spre validare, atât consiliului de administraţie, cât şi consiliului profesoral. Validarea raportului semestrial/anual are loc la începutul semestrului al doilea/anului şcolar următor.


Raportul semestrial/anual asupra activităţii desfăşurate este postat, obligatoriu, pe site-ul unităţii de învăţământ, dacă acesta există, ori, în lipsa site-ului, este făcut cunoscut prin orice altă formă de mediatizare - tipărire, afişare etc. - devenind astfel document public.

  

Raportul de evaluare internă a calităţii se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi este prezentat spre validare atât consiliului de administraţie, cât şi consiliului profesoral.


Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ se realizează pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare.


Documentele de prognoză sunt:

  a) planul de dezvoltare instituţională;

  b) programul managerial (pe an şcolar);

  c) planul operaţional al unităţii de învăţământ (pe an şcolar);

  d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.


Directorul poate elabora şi alte documente, în scopul optimizării managementului unităţii de învăţământ.

Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung al unităţilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 5 ani, ţinând cont de indicatori naţionali şi europeni.


Planul de dezvoltare instituţională conţine:

  a) prezentarea unităţii de învăţământ: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale, relaţia cu comunitatea locală şi schema organizatorică;

  b) analiza de nevoi alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern (de tip PEST);

  c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii de învăţământ;

  d) planul de dezvoltare, care conţine planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, fiind structurat astfel: funcţia managerială, obiective, termen, stadiu de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluarea anuală;

  e) planul operaţional al etapei curente.


Planul de dezvoltare instituţională se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de consiliul de administraţie.


Planul de acţiune al şcolii este parte a planului de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ profesional şi tehnic, care corelează oferta în educaţie şi formare profesională cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivelul ariei de acţiune.


Planul de acţiune al şcolii se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.

  

Programul managerial constituie documentul de prognoză pe termen mediu şi se elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar.

Programul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar la contextul unităţii de învăţământ, precum şi a obiectivelor strategice ale planul de dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv.

Programul managerial se avizează de către consiliul de administraţie şi se prezintă consiliului profesoral.

Directorul adjunct va întocmi propriul program managerial conform fişei postului, în concordanţă cu programul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională.

Planul operaţional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar şi conţine operaţionalizarea obiectivelor programului managerial şi ale planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei corespunzător etapei.

Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor respective.

Activitatea de control intern este organizată şi funcţionează în cadrul comisiei de control managerial intern, subordonată directorului unităţii de învăţământ.

Documentele manageriale de evidenţă sunt:

  a) statul de funcţii;

  b) organigrama unităţii de învăţământ;

  c) schemele orare ale unităţii de învăţământ;

  d) planul de şcolarizare aprobat;

  e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare şi control/programe operative săptămânale;

  f) dosarul privind siguranţa în muncă;

  g) dosarul privind protecţia civilă;

  h) programele de cooperare şi parteneriat locale, naţionale şi internaţionale.Documentele manageriale:
Existent
Inexistent
Documente de diagnoză:
Rapoartele semestriale asupra activităţii desfăşurate;
Raportul anual asupra activităţii desfăşurate;
Rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;
Raportul de evaluare internă a calităţii.
Documente de prognoză:
  
Planul de dezvoltare instituţională;
Programul managerial (pe an şcolar);
Planul operaţional al unităţii de învăţământ (pe an şcolar);
Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
Documente manageriale de evidenţă:
       
Statul de funcţii;
Organigrama unităţii de învăţământ;
Planul de şcolarizare aprobat;
Dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare şi control/programe operative săptămânale;
Dosarul privind siguranţa în muncă;
Dosarul privind protecţia civilă;
Programele de cooperare şi parteneriat locale, naţionale şi internaţionale.


Sursa: Art. 81-91 din Ordinul nr. 5.115 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar