marți, aprilie 21, 2015

AUTORIZAREA FURNIZORILOR DE EDUCATIE TIMPURIE ANTEPRESCOLARA

Care este procedura de autorizare a furnizorilor de educatie timpurie anteprescolara?

Art. 27 din  Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 educaţiei naţionale prevede în acest sens:

     
Educaţia antepreşcolară se organizează în creşe şi, după caz, în grădiniţe şi în centre de zi.
Organizarea unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară, conţinutul educativ, standardele de calitate şi metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Asigurarea personalului didactic necesar desfăşurării educaţiei antepreşcolare se face de către autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu inspectoratele şcolare, cu respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare.

Tipurile şi modalităţile de finanţare a serviciilor de educaţie timpurie antepreşcolară se reglementează prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Finanţarea din resurse publice se poate acorda numai furnizorilor de servicii de educaţie timpurie acreditaţi, de stat sau privaţi.

Acreditarea furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii.

In Monitorul Oficial nr. 244 din 29 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 3412/557/2013 al ministrului Educatiei Nationale si al ministrului Sanatatii privind aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a furnizorilor de educatie timpurie anteprescolara.

In cadrul Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a furnizorilor de educatie timpurie anteprescolara se arata:

Dispozitii generale

Activitatea de evaluare externa, pentru acordarea autorizatiei de functionare provizorie, a acreditarii, respectiv in vederea evaluarii externe periodice a furnizorilor de educatie timpurie anteprescolara, este realizata de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP).

Activitatea de evaluare externa se desfasoara cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP), cu modificarile ulterioare.

Activitatea de evaluare externa a furnizorilor de educatie timpurie anteprescolara se realizeaza in baza unor criterii, indicatori si standarde de evaluare unice la nivel national, valabile atat pentru invatamantul preuniversitar de stat, cat si pentru invatamantul preuniversitar particular si confesional.

In intelesul prezentei metodologii:

  • unitatile in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara, denumite in continuare unitati, sunt cresele sau, dupa caz, gradinita sau centrul de zi, in situatia in care se infiinteaza grupe de educatie anteprescolara in aceste unitati. In cazul in care se infiinteaza grupe de educatie anteprescolara in gradinita sau in centrul de zi, acestea sunt considerate ca sectii ale unitatii respective;
  • cresa este un serviciu de interes local, public sau privat, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de ingrijire, supraveghere si educatie timpurie copiilor de varsta anteprescolara.

Procedurile de autorizare de functionare provizorie, de acreditare si de evaluare externa periodica
ARACIP intocmeste registre speciale, denumite Registrul national al furnizorilor de educatie timpurie anteprescolara autorizati sa functioneze provizoriu, precum si Registrul national al furnizorilor de educatie timpurie anteprescolara acreditati.
Inscrierea furnizorilor de educatie timpurie anteprescolara in aceste registre se realizeaza dupa emiterea ordinului ministrului educatiei nationale de autorizare, respectiv de acreditare.

Autorizarea de functionare provizorie certifica respectarea de catre furnizorii de educatie timpurie a standardelor minime de functionare, aprobate prin hotarare a Guvernului, si confera acestora dreptul de organizare si functionare provizorie si de a inscrie copii.

Autorizarea de functionare provizorie este obligatorie in cazul furnizorilor de educatie timpurie anteprescolara nou-infiintati, ca entitati distincte, de tip cresa, precum si pentru grupele de copii nou-infiintate in cadrul gradinitelor sau centrelor de zi autorizate.

Autorizarea de functionare provizorie va fi solicitata de catre conducerea furnizorului de educatie timpurie anteprescolara, respectiv cresa nou-infiintata, gradinita si/sau centru de zi autorizat/autorizata, dupa infiintarea, conform legii, in maximum 30 de zile.

In cazul in care educatia timpurie anteprescolara se infiinteaza de catre o unitate de invatamant preuniversitar acreditata de tip gradinita sau centru de zi, inscrisa in Registrul national al furnizorilor acreditati de educatie prescolara tinut de ARACIP, atunci grupele se considera de drept autorizate sa functioneze provizoriu si se vor supune doar procesului de evaluare in vederea acreditarii.

Furnizorii de educatie timpurie anteprescolara acreditati fac parte din sistemul national de invatamant si beneficiaza de toate drepturile si obligatiile conferite de lege.

Furnizorii de educatie timpurie anteprescolara autorizati sa functioneze provizoriu au obligatia de a solicita acreditarea in termen de maximum 2 ani de la data infiintarii.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), acreditarea grupelor de educatie timpurie anteprescolara, mentionate la art. 6 alin. (4), va fi solicitata de catre conducerea gradinitei sau a centrului de zi, cu avizul inspectoratului scolar, dupa infiintarea acestora, pana cel mai tarziu la sfarsitul primului an de functionare.

Dupa acreditare, toti furnizorii de educatie timpurie anteprescolara se supun procedurii de evaluare periodica, in conditiile prevazute de art. 33 si 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.