sâmbătă, iunie 20, 2015

Regimul adeverinţelor de studiu, al adeverinţelor de absolvire și al adeverinţelor care atestă promovarea nivelului de învăţământ/examenului
Adeverinţele de studii şi adeverinţele de absolvire sunt documente şcolare care se deosebesc de celelalte documente prin faptul că se eliberează solicitanţilor pe bază de cerere, cu specificarea destinaţiei şi a termenului de valabilitate, şi nu au caracter de regim special.

Adeverinţele de studii şi adeverinţele de absolvire se completează pe baza datelor din registrul matricol, se semnează de către directorul/directorul-adjunct şi de secretarul-şef/ secretarul unităţii de învăţământ, se ştampilează, primesc număr şi se înregistrează în registrul de intrare-ieşire al corespondenţei din unitatea de învăţământ. În registru trebuie să apară în clar numele şi prenumele/denumirea solicitantului, data solicitării, numărul, data şi persoana pe numele căreia se eliberează adeverinţa, numele în clar şi semnătura persoanei care a completat şi a eliberat documentul.

Prin adeverinţa de studii se precizează faptul că titularul a finalizat unul sau mai multe/mulţi semestre/ani de studiu, că a parcurs anumite materii şi se indică mediile obţinute.

Adeverinţa de studii se eliberează elevilor, părinţilor/reprezentanţilor legali, împuterniciţilor acestora sau la solicitarea scrisă a unor unităţi de învăţământ ori a altor persoane juridice, aprobată de directorul unităţii de învăţământ.

Pentru orice alte solicitări, conducerea unităţii de învăţământ va elibera o adeverinţă simplă.

Adeverinţa de absolvire a studiilor se eliberează pentru finalizarea cursurilor, cu sau fără examen de absolvire, pe baza unei cereri motivate, aprobate de către directorul unităţii de învăţământ.

Termenul de valabilitate al adeverinţei de absolvire este de 15 zile de la data eliberării.
  
Până la eliberarea fiecărui act de studiu se eliberează absolvenţilor din învăţământul preuniversitar care au promovat un nivel de învăţământ/examen   adeverinţa care atestă promovarea nivelului de învăţământ/examenului.

Adeverinţele care atestă promovarea nivelului de învăţământ/examenului se înregistrează într-un registru de evidenţă special constituit cu această destinaţie la nivelul unităţii de învăţământ.

Adeverinţele primesc număr de înregistrare corespunzător celui din registrul de evidenţă special.

Adeverinţele se completează de către secretarul unităţii de învăţământ şi se semnează de acesta şi de directorul unităţii de învăţământ la care candidaţii au absolvit ultima clasă şi se ştampilează.

Fiecărui absolvent i se eliberează o singură adeverinţă în original.

Termenul de valabilitate a adeverinţei este până la eliberarea actului de studiu respectiv, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia.

Adeverinţele se completează astfel:

  a) datele din registrele matricole şi din cataloagele examenelor de finalizare a studiilor;
  b) codul SIRUES şi adresa unităţii de învăţământ absolvite;
  c) numele şi toate prenumele titularului, precum şi toate iniţialele prenumelui tatălui se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele, precum şi CNP-ul absolventului. Iniţialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut;
  d) mediile obţinute la examenul de finalizare a studiilor se înscriu cu cifre arabe, iar explicitarea acestora se înscrie după modelul: 7,89 (şapte 89%).

Pentru absolvenţii ciclului superior al liceului care au promovat examenul naţional de bacalaureat în anul curent se eliberează adeverinţe care atestă promovarea examenului naţional de bacalaureat, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Adeverinţele se completează cu datele din catalogul electronic de către secretarul unităţii de învăţământ la care candidaţii au absolvit ultima clasă de liceu şi se semnează de către secretarii şi directorii unităţilor de învăţământ respective, se aplică ştampila unităţii de învăţământ la care candidatul a absolvit ultima clasă de liceu şi se avizează de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

Candidaţilor care au susţinut examenul naţional de bacalaureat în sesiunea specială organizată pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile lărgite ce se pregătesc pentru olimpiade şi concursuri internaţionale, precum şi candidaţilor care au susţinut examenul naţional de bacalaureat în alt centru de examen decât candidaţii din unitatea de învăţământ absolvită, inclusiv celor care au susţinut bacalaureatul în alt judeţ, li se eliberează adeverinţe în aceleaşi condiţii.

Unităţile de învăţământ transmit adeverinţele inspectoratelor şcolare spre avizare.

Inspectoratele şcolare au obligaţia de a avea o evidenţă strictă a adeverinţelor avizate şi pot stabili proceduri privind gestionarea acestora.

Până la eliberarea actelor de studii corespunzătoare nivelului de învăţământ/examenului promovat înscrierea la un alt nivel de învăţământ a absolvenţilor se face pe baza acestor adeverinţe.

Baza:  ORDINUL  (A)  5565 07-10-2011- Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ


Documente scolare si acte de studii


 Documentele şcolare sunt următoarele:

  a) registrul matricol;
  b) catalogul clasei;
  c) cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor;
  d) cataloagele pentru examenele de corigenţe şi diferenţe;
  e) portofoliul educaţional al elevului;
  f) suplimentul descriptiv;
  g) foaia matricolă, care se eliberează numai la cerere;
  h) adeverinţa de studii/adeverinţa de absolvire;
  h^1) adeverinţa care atestă promovarea nivelului de învăţământ/examenului;
  i) registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii.

Actele de studii sunt înscrisuri autentice care atestă finalizarea de către titular a unui nivel de învăţământ, cu sau fără examen de absolvire.

În sistemul naţional de învăţământ preuniversitar se emit, începând cu anul şcolar 2011-2012, următoarele acte de studii:

  a) certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolvenţii învăţământului de 8 ani, promoţiile de până în anul 1998 inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale - învăţământ seral/frecvenţă redusă;
  b) certificat de absolvire a şcolii de arte şi meserii, pentru absolvenţii învăţământului special şi pentru absolvenţii Programului educaţional tip "A doua şansă";
  c) certificat de calificare profesională nivel 1;
  d) certificat de absolvire a anului de completare;
  e) certificat de calificare profesională nivel 2;
  f) certificat de calificare profesională, pentru absolvenţii învăţământului profesional;
  g) certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului;
  h) certificat de absolvire a liceului;
  i) diplomă de bacalaureat;
  j) diplomă de merit, pentru absolvenţii care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10;
  k) certificat de calificare profesională nivel 3;
  l) certificat de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română;
  m) certificat de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba maternă;
  n) certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională;
  o) certificat de competenţe digitale însoţit de suplimentul descriptiv;
  p) atestat de competenţe profesionale, pentru absolvenţii ciclului superior al liceului - filiera teoretică şi vocaţională;
  q) certificat de competenţe profesionale, pentru absolvenţii şcolii postliceale/de maiştri;
  r) atestat de pregătire psihopedagogică;
  s) diplomă de absolvire a învăţământului gimnazial, începând cu absolvenţii învăţământului gimnazial promoţia 2016.

  

Carnetul de elev reprezintă document de corespondenţă între unitatea de învăţământ şi familia elevului.

  

Baza:  ORDINUL  (A)  5565 07-10-2011- Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ