vineri, februarie 26, 2016

NOUTĂŢI ÎN DOMENIUL PENSIILOR MILITARE

NOUTĂŢI  
ÎN  DOMENIUL  PENSIILOR MILITARE 


I. LEGISLAŢIE

 
II. PRECIZĂRI ALE CASEI DE PENSII SECTORIALE
 
1. Informaţii esenţiale pentru beneficiarii Legii nr. 223/2015
2. Precizari privind  contributia pentru pensia suplimentara
3. Precizari privind conditiile de munca
4. Precizari privind pensia a-13-a
5. Precizari privind sporurile si indemnizatiile luate in calcul
6. Precizari privind stabilirea plafonului bazei de calcul
7. Precizări privind reglementarea subsecventă art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare
8. Precizări cu privire la situaţia pensionarilor militari, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică  
9. Documentar referitor la Ordinul ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.24/30/8.147/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare 
10. Precizări privind stagiile de cotizare nevalorificate până la data 01.01.2016.
 
 
III. COMUNICATE DE PRESĂ ALE M.Ap.N.

marți, februarie 09, 2016

 Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei
ART. 219
  Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ la care se face transferul.
  
ART. 220
  Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.
  
ART. 221
  (1) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar şi gimnazial, precum şi în învăţământul profesional, liceal şi postliceal beneficiarii primari ai educaţiei se pot transfera de la o grupă/clasă la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă /clasă.
  (2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/clasă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului.
  
ART. 222
  (1) În învăţământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.
  (2) Disciplinele/modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea celor două planuri cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi de către membrii catedrei.

ART. 223
  Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii:
  a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior;
  b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele a X-a - a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul; excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de administraţie;
  c) în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de 3 ani pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior;
  d) în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a şi a XI-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de administraţie;
  e) elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a din învăţământul liceal se pot transfera în aceeaşi clasă în învăţământul profesional cu durata de 3 ani după susţinerea examenelor de diferenţă, în limita efectivului de 30 de elevi de clasă şi în baza criteriilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul.
  f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de 3 ani se pot transfera doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul şi specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a şi a XI-a din învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învăţământul liceal, cu respectarea condiţiei de medie a clasei la care solicită transferul şi după promovarea examenelor de diferenţă.
  
ART. 224
  Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel:
  a) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă, se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă, după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00, la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; transferul se face, de regulă în aceeaşi clasă, cu excepţia elevilor din clasa terminală de la învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din învăţământul cu frecvenţă;
  b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă;
  c) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă.
  
ART. 225
  (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin excepţie, transferurile de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar se pot face oricând în timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului.
  (2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade:
  a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;
  b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară.
  (3) Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:
  a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti;
  b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;
  c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
  d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;
  e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
  f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
  
ART. 226
  Gemenii, tripleţi etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceştia sunt majori, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ.
  
ART. 227
  (1) Elevii din unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, declaraţi inapţi pentru cariera militară, se pot transfera într-o unitate din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale potrivit prevederilor prezentului regulament.
  (2) Copiii cadrelor militare în activitate, ai militarilor angajaţi pe bază de contract, ai funcţionarilor publici cu statut special, în timpul sau din cauza serviciului militar, se pot transfera la cerere, din unităţile de învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale în unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare şi au fost declaraţi admişi la probele de selecţie, în baza dosarului de candidat, conform reglementărilor specifice ale acestor unităţi.
  
ART. 228
  (1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unităţi de învăţământ de stat, în condiţiile prezentului regulament.
  (2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi funcţionare.
  
ART. 229
  (1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi invers.
  (2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul psihopedagog şcolar.
  Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrul Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.
  ART. 230
  După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

ART. 156
  Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal - din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o unitate de învăţământ din reţeaua Ministerul Educaţiei Naţionale, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentelor specifice din unităţile de învăţământ din care au fost exmatriculaţi.

ART. 198
  (1) Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv, care nu au media cel puţin 6 la disciplinele de specialitate, sunt declaraţi necorespunzători pentru aceste profiluri/specializări. Aceşti elevi sunt obligaţi să se transfere, pentru anul şcolar următor, la alte profiluri/specializări.

ART. 203
  (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ.

ART. 205
  (4) Disciplinele/modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale ale clasei la care se face transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare an de studiu.
  (5) În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în catalogul clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la specializarea la care s-a transferat. Notele obţinute la examenele de diferenţe susţinute la disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculum diferenţiat ale specializării/calificării profesionale a clasei la care se transferă şi care nu au fost studiate de candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective.

  (7) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă.
  În situaţia transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale obţinute la disciplinele opţionale ale clasei, la sfârşitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectivă.
  (8) În cazul transferului pe parcursul anului şcolar, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului îşi asumă în scris responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opţionale, la unitatea de învăţământ primitoare.
  (9) În situaţia menţionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute şi disciplinele opţionale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la care are situaţia şcolară încheiată pe primul semestru, cât şi pe cele ale clasei din unitatea de învăţământ la care se transferă. În acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opţionale devine medie anuală.
  (10) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu schimbarea profilului/specializării/calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de învăţământ primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susţine doar examenele de diferenţă. Prevederea se aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi.

ART. 212
  La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la alta nu se acordă reexaminare.


Baza legală Ordinul nr. 5115 din 15 decembrie 2014 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar_ROFUIP

Codul Controlului Intern/Managerial al entităţilor publice

Entitățile publice își vor dezvolta sistemul de control intern/managerial conform Ordinului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, responsabilitatea elaborării şi implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial ieșind de sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, fiind atribuită Secretariatului General al Guvernului. 

Secretariatului General al Guvernului îndrumă metodologic, coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial.

Ministerul Finanţelor Publice rămâne autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate responsabilă cu elaborarea și implementarea politicii în domeniul gestiunii financiare, îndrumând metodologic şi coordonând implementarea controlului financiar preventiv.

Standardele rămân grupate în cadrul celor cinci elemente-cheie ale controlului intern/managerial: mediul de control, performanţe şi managementul riscului, activităţi de control, informarea şi comunicarea, evaluare şi audit.

Noua structură a Codului de control intern/managerial formulează concret și coerent un sistem de referință menit să vină în sprijinul conducătorii entităților publice, pentru a dezvolta mai ușor sistemul de control intern/managerial prin instrumente de evaluare menite să evidențieze rezultatele evoluției în cadul implementării măsurilor aprobate. 

La momentul intrării în vigoare a Ordinului nr. 400 din 12 iunie 2015, numărul standardelor ce alcătuiesc codul de control intern/managerial se reduce de la 25, la 16 standarde, astfel:

Mediul de control:
• - Standardul 1 - Etica şi integritatea
• - Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini
• - Standardul 3 - Competenţa, performanţa
• - Standardul 4 - Structura organizatorică
Performanţe şi managementul riscului:
• - Standardul 5 - Obiective
• - Standardul 6 - Planificarea
• - Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor
• - Standardul 8 - Managementul riscului
Activităţi de control:
• - Standardul 9 - Proceduri
• - Standardul 10 - Supravegherea
• - Standardul 11 - Continuitatea activităţii
Informarea şi comunicarea:
• - Standardul 12 - Informarea şi comunicarea
• - Standardul 13 - Gestionarea documentelor
• - Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară
Evaluare şi audit:
• - Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial
• - Standardul 16 - Auditul intern

Acest ordin prevede obligativitatea implementării a 16 standarde în toate instituţiile publice. 

Una dintre cele mai importante obligatii ale conducătorului de institutie publica [obligatie prevazuta la art. 4 alin. (1) din OG 119/1999] este punerea la punct un sistem de control managerial intern, adica stabilirea a unui set de masuri, metode si proceduri necesare pentru:

1) indeplinirea atributiilor institutiei, in mod constant si la un nivel ridicat de eficienta economica
2) protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei
3) respectarea legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii

Organizarea controlului managerial intern este o obligatie. Nu intamplator, OG nr. 119/1999 prevede nu mai putin de 9 abateri privind controlul managerial intern, abateri pe care le sanctioneaza cu amenzi de pâna la 5.000 de lei (cu exceptia cazului in care legea penala considera aceste abateri ca fiind infractiuni).

În vederea implementării Ordinului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, vă pun la dispoziție în atasare ordinul cât și legislație specifică controlului financiar preventiv.


Documente  si informatii-la adresa inistor@gmail.com 


Fisiere atasate:
 2Ordinul nr. 400 din 2015 pentru aprobarea Codului controlului.pdf [171.39 KB] 
Nu a fost descarcat pana acum 
 1Ordonanţa nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.pdf [163.15 KB] 
Descarcat 1 data 

_________________