joi, octombrie 27, 2016

Contractul educaţional

Contractul educaţional
  ART. 186

  (1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.
  (2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea Consiliului de părinţi al unităţii de învăţământ.
  ART. 187

  (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ.
  (2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.
  ART. 188

  (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.
  (2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susţinător legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării.
  (3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional.
  (4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.
  (5) Candidaţii admişi în unităţile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională încheie cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii contracte educaţionale prin care sunt stabilite obligaţiile părţilor contractante, conform instrucţiunilor specifice.
ANEXĂ la regulament
  
            Modelul contractului educaţional
  Antet şcoală
  Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  se încheie prezentul:
       CONTRACT EDUCAŢIONAL
  I. Părţile semnatare
  1. Unitatea de învăţământ .................., cu sediul în ................, reprezentată prin director, doamna/domnul ..............................
  2. Beneficiarii secundari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legi, drept familiile antepreşcolarilor, ale preşcolarilor şi elevilor, reprezentată prin doamna/domnul ......, părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în ........,
  3. Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legii, drept antepreşcolari, şcolari şi elevi, reprezentat prin elevul .................. .
  II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor primari ai educaţiei.
  III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
  IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:*[1])
  1. Unitatea de învăţământ se obligă:
  a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
  b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
  c) să asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare;
  d) să asigure că toţi beneficiarii primari şi secundari ai educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare;
  e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, un comportament responsabil, în concordanţă cu valorile educaţionale, pe care să le transmită beneficiarului direct;
  f) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a beneficiarului primar al educaţiei;
  g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a beneficiarului primar al educaţiei, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
  h) să se asigure că personalul din învăţământ nu va aplica pedepse corporale şi nu va agresa verbal sau fizic beneficiarul primar al educaţiei;
  i) ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primari ai educaţiei, corect şi transparent, şi să nu condiţioneze această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje;
  j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor primari ai educaţiei, respectiv a personalului unităţii de învăţământ;
  k) să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism religios.
  2. Beneficiarul secundar al învăţământului preuniversitar are următoarele obligaţii:
  a) asigură frecvenţa şcolară a beneficiarului primar în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor;
  b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educaţiei în unitatea de învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi beneficiari direcţi din colectivitate/unitatea de învăţământ;
  c) cel puţin o dată pe lună ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia beneficiarului primar al educaţiei;
  d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de beneficiarul primar al educaţiei;
  e) respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
  f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unităţii de învăţământ.
  3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:
  a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
  b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat;
  c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul beneficiarilor primari din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă;
  d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ;
  e) de a respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;
  f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educaţional etc.;
  g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
  h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
  i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului;
  j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
  k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;
  l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
  m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
  n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în proximitatea acesteia;
  o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului diriginte.
  V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învăţământ.
  VI. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ale Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Încheiat astăzi, ....................., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.
 
    Unitatea şcolară,                Beneficiar indirect**[2]),
    .................                ......................

.
  Am luat la cunoştinţă.
  Beneficiar direct, elevul,
  (în vârstă de cel puţin 14 ani)
  ..............................
Bază: Ordinul nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 19 septembrie 2016
Data Intrarii in vigoare: 19 Septembrie 2016
  *) Contractul educaţional-tip urmează a fi particularizat, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie.

[2]   **) Părintele/Tutorele/Susţinătorul legal, pentru elevii din învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, respectiv elevul, pentru învăţământul postliceal
 
 

miercuri, octombrie 12, 2016

Reguli privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

ORDINUL MENCS nr. 5.080 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, art. 25-27:

Informaţiile false cuprinse în curriculum vitae, falsul în declaraţii, falsul în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs sau cele referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs, observate de comisia de concurs înaintea sau în timpul desfăşurării concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs şi sesizarea organelor competente.

Sesizările menţionate mai sus, dovedite după finalizarea concursului, dar înainte de emiterea deciziei/ordinului de numire, dacă sunt constatate cu privire la câştigătorul concursului, conduc la invalidarea rezultatelor acestuia şi validarea următorului candidat admis. În cazul în care nu există niciun alt candidat admis, concursul se reprogramează.

Sesizările menţionate mai sus, dovedite după finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor concursului şi eliberarea din funcţie a persoanei respective.
  

Încălcarea de către candidat sau de alte persoane a prevederilor prezentei metodologii atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit legii.
  

La organizarea şi desfăşurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini până la gradul IV inclusiv.

Preşedinţii, coordonatorii, membrii şi secretarii comisiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi persoanele desemnate ca observatori, înainte de desfăşurarea concursului, dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini până la gradul IV inclusiv ori relaţii conflictuale cu vreun candidat.


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Nr. 43013/28.09.2016 privind organizarea şi desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar:

In fiecare judeţ/municipiul Bucureşti se constituie, în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi, 1-3 centre speciale dotate cu infrastructura şi logistica necesară, precum şi cu sistem / camere audio - video funcţionale în toate spaţiile în care se desfăşoară activităţi de susţinere şi evaluare a probei scrise, precum şi în sala de primire / multiplicare a subiectelor pentru concurs. 

Activitatea de supraveghere audio - video în centrele speciale se desfăşoară în conformitate cu prevederile Procedurii operaţionale nr. 39/UTIE/06.06.2016 privind supravegherea audio-video aplicată la examenele naţionale în anul şcolar 2015-2016.

Candidaţilor, responsabililor de sală şi supraveghetorilor le este interzis accesul în sală cu genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, notiţe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă.

Materialele interzise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala în care se desfăşoară proba scrisă.

Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

Încălcarea prevederilor anterioare va fi considerată tentativă de fraudă sau fraudă.

Tentativa de fraudă sau frauda atrag după sine eliminarea candidatului din concurs şi pierderea dreptului acestuia de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare şi control în învăţământul preuniversitar, pentru o perioadă egală cu aceea a două mandate.

Persoanele care furnizează soluţii ale subiectelor de concurs, falsifică rezolvările testului, tolerează sau iau parte la acţiuni sau intenţii de fraudă ale candidaţilor ori manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor răspund disciplinar, în conformitate cu art. 280 - 282 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 53 / 2003 - Codul Muncii republicată cu modificările şi completările ulterioare sau penal, după caz.

ATENȚIE! 

Sălile de examene sunt supravegheate video, în temeiul Procedurii operaționale privind activitatea de supraveghere audio-video nr. 39/UTIE/06.06.2016, completată cu Nota nr. 36330/09.06.2016

În contextul aplicării Strategiei Anticorupţie în Educaţie, M.E.N.C.Ș. a dispus punerea la dispoziția publicului a trei mijloace pentru sesizarea eventualelor fapte de corupţie, astfel:

1. Tel. verde naţional - 0800801100 - telefon gratuit;
2. pe site-ul - 
http://www.educatiepentruviitor.edu.ro; 
3. Tel. verde al Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara – 0800 816 254 - telefon gratuit.
C A L E N D A R U L ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

-12 septembrie 2016 Anunţarea organizării concursului în presa locală şi centrală, la sediul și pe site-urile inspectoratelor școlare / unităţilor de învăţământ particular / Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
-13 septembrie - 2 octombrie 2016 Înscrierea candidaţilor. 
-3 -6 octombrie 2016 Verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere
-7 octombrie 2016 Afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere 

-12 octombrie 2016 Desfăşurarea probei scrise:

  • In dimineaţa zilei de concurs până cel târziu ora 8 50, coordonatorul centrului special efectuează instructajul responsabililor de sală şi al supraveghetorilor.

  • Accesul candidaţilor în săli se face în intervalul orar 9 00-9 30.

  • Responsabilul de sală va efectua instructajul candidaţilor în intervalul orar 9 30 – 9 50.

  • Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 10 00 şi durează maximum 120 de minute.

  • Ceilalţi membri ai comisiilor de concurs se vor prezenta la centrele speciale la ora 11 00.

-13 – 14 octombrie 2016 Elaborarea graficului desfăşurării probelor de evaluare a curriculumului vitae și a probelor de interviu
-17 octombrie - 17 noiembrie 2016 Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a curriculum-ului vitae şi a probei de interviu
-18 noiembrie 2016 Afişarea rezultatelor concursului
-21-23 noiembrie 2016 Depunerea contestaţiilor
-24 noiembrie – 9 decembrie 2016 Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale

-16 decembrie 2016 Validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la MENCȘ

Tot ce trebuie să știi despre concursurile pentru directorii de școli

https://www.edu.ro/tot-ce-trebuie-s%C4%83-%C8%99tii-despre-concursurile-pentru-directorii-de-%C8%99coli
 http://www.edu.ro/12-octombrie-proba-scris%C4%83-din-cadrul-concursului-de-ocupare-func%C8%9Biilor-de-directori-de-unit%C4%83%C8%9Bi-de


vineri, octombrie 07, 2016

Personalul unităţilor de învăţământ   
  ART. 39

  (1) În unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.
  (2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.
  (3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.
  
ART. 40

  (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în vigoare.
  (2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.
  (3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
  (4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.
  (5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii.
  (6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi extracurriculare/extraşcolare.
  (7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.
  
ART. 41

  (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ.
  (2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.
  (3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ.
  ART. 42

  (1) Coordonarea activităţii structurilor unităţilor de învăţământ se realizează de către un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de administraţie, la propunerea directorului.
  (2) La nivelul structurilor arondate unităţilor de învăţământ se pot constitui subcomisii şi colective de lucru proprii. Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, acestea sunt integrate în organismele corespunzătoare de la nivelul acesteia.
  
ART. 43

  Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor, comisiilor şi colectivelor.
  
ART. 44

  Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ.
  
ART. 45

  La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează, de regulă, următoarele compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare.
  CAP. II

  Personalul didactic
  
ART. 46

  Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.
  
ART. 47

  Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii.
  ART. 48

  Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.
  
ART. 49

  Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea copiilor/elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la grupă/clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii/elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.
  
ART. 50

  În unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al personalului didactic de predare şi instruire practică, în zilele în care acesta are cele mai puţine ore de curs. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de dimensiunea perimetrului şcolar, de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în unitatea de învăţământ.
  CAP. III

  Personalul nedidactic
  
ART. 51

  (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.
  (2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
  (3) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.
  
ART. 52

  (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu.
  (2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ.
  (3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare.
  (4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ.
  (5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate.


Baza: Ordinul nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 19 septembrie 2016
Data Intrarii in vigoare: 19 Septembrie 2016


Pagina de Facebook este spatiu public, nu privat

Print
YM
E-mail
Mai mare|Mai mic
Comentarii

Pagina de Facebook este spatiu public, nu privat, arata o decizie irevocabila a Inaltei Curti de Justitie si Casatie

de Vlad Barza      HotNews.ro
Marţi, 2 decembrie 2014, 17:45 Actualitate | Esenţial

Profilul personal de Facebook, chiar daca este accesibil unui numar restrans de persoane, constituie spatiu public, si nu privat...
Aici  http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18726335-pagina-facebook-este-spatiu-public-nu-privat-arata-decizie-irevocabila-inaltei-curti-justitie-casatie.htm#.V_eoKLZY_Ps.facebook