joi, noiembrie 24, 2016

Atribuțiile inspectoratelor şcolare judeţene

Atribuțiile inspectoratelor şcolare judeţene
Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 educaţiei naţionale  cu modificările și completările ulterioare


ART. 95 alin. (1) Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului[1], cu personalitate juridică, având în principal următoarele atribuţii:

  a) aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
  b) controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia şcolară;
  c) controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ;
  d) asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu;
  e) coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ şi, respectiv, din municipiul Bucureşti;
  f) monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe aria judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a proiectelor derulate de unităţile şcolare şi cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi tineretului;
  g) mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea administraţiei publice locale şi unităţile de învăţământ;
  h) coordonează şi controlează activităţile unităţilor conexe ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din aria judeţului/municipiului Bucureşti;
  i) prezintă un raport anual privind starea învăţământului pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Acest raport se face public;
  j) aprobă, la propunerea consiliului local sau a consiliilor judeţene, înfiinţarea unităţilor pentru educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial;
  k) aplică politicile educaţionale naţionale la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
  l) acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
  m) monitorizează activităţile de constituire şi de vacantare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, organizează concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar de stat şi monitorizează concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate organizate de unităţile de învăţământ preuniversitar particular.
  n) gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei;
  o) înaintează spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului reţeaua şcolară din raza lor teritorială propusă de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu politica educaţională, a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, judeţean şi local, după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi;
  p) realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar;
  q) asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.
  
ART. 92 alin. (7) Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar. Rezultatele auditului se aduc la cunoştinţa celor în cauză, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.


[1] MENCS

miercuri, noiembrie 16, 2016

Intrunirea națională a reprezentanților Consiliului Național de Etică al MENCS

         
 În data de 11.11.2016, la Craiova a avut loc cea de-a doua întrunire națională a  reprezentanților   Consiliului Național de Etică al MENCS.

       La întrunire au participat  delegați  din cele 42  inspectorate școlare, cât  și un  consilier   din conducerea MENCS.

       Prioritatea de pe  agenda întrunirii a  fost  dezbaterea  și aprobarea pe articole a proiectului codului de etică.  La finalul ședinței,  a rezultat  un proiect  care  va  fi  transmis  ministerului spre  aprobare prin ordin de ministru.

        În calitate  de președinte al Comisiei de etică de pe lângă ISJ Hunedoara am reprezentat  județul  în cadrul acestei întâlniri si totodată am prezentat  participanților  documentul din atasare.

         Nu  lipsit de importanta   este si Standardul 1 - Etica şi integritatea din Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice

  1.1. Descrierea standardului

  Conducerea şi salariaţii entităţii publice cunosc şi susţin valorile etice şi valorile organizaţiei, respectă şi aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregularităţilor.
  1.2. Cerinţe generale

  1.2.1. Conducerea entităţii publice sprijină şi promovează, prin deciziile sale şi prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personală şi profesională a salariaţilor.
        1.2.2. Conducerea entităţii publice adoptă un cod etic/cod de conduită, dezvoltă şi implementează politici şi proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregularităţilor.  
  1.2.3. Conducerea entităţii publice înlesneşte comunicarea deschisă de către salariaţi a preocupărilor acestora în materie de etică şi integritate, prin crearea unui mediu adecvat.
  1.2.4. Acţiunea de semnalare de către salariaţi a neregularităţilor trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delaţiune şi trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.
  1.2.5. Salariaţii care semnalează neregularităţi de care, direct sau indirect, au cunoştinţă sunt protejaţi împotriva oricăror discriminări, iar managerii au obligaţia de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate, şi de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.
  1.2.6. Conducerea şi salariaţii entităţii publice au o abordare pozitivă faţă de controlul intern/managerial, a cărui funcţionare o sprijină în mod permanent.

Mai jos  găsiti forma  votată de Consiliul Național de Etică al MENCS

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. - (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.

 (2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional,  responsabile cu instruirea şi educaţia şi care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc funcţia de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare şi control şi personal didactic asociat în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, în inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, denumite in continuare „personal didactic”, și care au obligaţia, datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod.

Art. 2. -Codul funcţionează ca un sistem de standarde de conduită capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.

Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:
a) autodisciplinarea personalului didactic, prin asumarea conţinutului acestui cod;
b) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului didactic;
c) ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;
d) eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar;
e) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;
f) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social;
g) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.
CAPITOLUL II
VALORI/PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ

Art. 4. - Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:
a)    imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
b)   responsabilitate morală, socială şi profesională;
c)    integritate morală şi profesională;
d)   confidenţialitate;
e)    activitate în interesul public;
f)    respectarea şi promovarea interesului superior al educabilului;
g)   respectarea legislaţiei generale şi  a celei specifice domeniului;
h)   respectarea autonomiei personale;
i)     onestitate şi corectitudine intelectuală;
j)     ținută decentă;
k)   respect şi toleranţă;
l)     autoexigenţă în exercitarea profesiei;
m) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
n)   implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care îşi desfăşoară activitatea;
o)   respingerea conduitelor didactice inadecvate.

Art. 5. - În relaţiile cu educabilii, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită:

a)ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a educabililor prin:
a1)supravegherea pe  parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia;
a2)interzicerea agresiunilor verbale şi/sau fizice şi a tratamentelor umilitoare/degradante,  asupra educabililor;
a3)asigurarea protecţiei fiecărui educabil, prin denunţarea formelor de violenţă verbală/fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
a4)combaterea oricăror forme de abuz;
a5)interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu educabilii;

b)interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
b1)fraudarea examenelor;
b2)solicitarea, acceptarea  sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către educabili de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni,  de orice natură ar fi acestea; 
b3)traficul de influenţă şi favoritismul;
b4)interzicerea meditaţiilor contra cost, cu proprii educabili, prin constrangere;

c)asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;

d)respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui educabil.

Art.6. - În relaţia cu părinţii/tutorii legali, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise;
b) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;
c) personalul didactic nu va impune, în relaţia cu părinţii/tutorii sau susţinătorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
        d) poate recomanda auxiliare curriculare sau materiale didactice, fara a impune achizitionarea lor;

Art. 7. -  În relaţiile colegiale, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a)     relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
b)        evitarea practicării oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi.
Art. 8. - Personalul didactic, care îndeplinește funcţii de conducere,  de îndrumare şi control sau care este membru în structuri de conducere, va respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială:
          a) respectarea criteriilor unui management eficient;
b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
d) evaluarea corectă conform atribuţiilor/responsabilităţilor/sarcinilor de serviciu din fişa postului;
e) interzicerea oricărei forme de constrângere/abuz din perspectiva funcţiei deţinute;
f) interzicerea oricărei forme de hărţuire/discriminare a personalului didactic.

Art. 9. - În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis:
a)    să consume substanţe psihotrope, etnobotanice si alcool;
b)   să încurajeze consumul de substanţe psihotrope, etnobotanice si alcool de către educabili;
c)    să organizeze pariuri şi  jocuri de noroc;
d)   să folosească dotările şi baza materială din spaţiile de învăţământ  în vederea obţinerii de beneficii financiare personale directe;
e)    să foloseasca, să produca sau să distribuie materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
f)    să organizeze activităţi care pot pune în pericol vădit siguranţa şi securitatea educabililor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.

Art. 10. -  În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a)    asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
b)   responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor educabilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a educabilului impun acest lucru.

CAPITOLUL III

RĂSPUNDERI PRIVIND NERESPECTAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI COD

Art. 11.- Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane  din cadrul personalului didactic, are dreptul de a sesiza comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de etică. 
Art. 12.-Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, precum şi cele  privind analizarea şi soluţionarea  încălcării prevederilor Codului, sunt conforme cu prevederile stabilite prin ordin al  ministrului educaţiei.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

Art. 13. -Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.
Art. 14.- Prin prevederile prezentului Cod, activităţile comisiilor judeţene de etică/comisiei de etică a  municipiului Bucureşti nu se substituie activităţilor comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici activităţilor instituţiilor statului abilitate.

Art. 15. -Aprobarea propunerilor de modificare și completare a prevederilor prezentului Cod se   face în Consiliul național de etică, cu votul a cel puțin 31 de membri din totalul de 42 de membri, în cadrul întâlnirilor bianuale ale Consiliului național de etică.

Art. 16. -Prezentul Cod se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei al M.E.N.C.Ş. 

miercuri, noiembrie 09, 2016

Principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale

Principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice sunt  prevăzute în:


·         Legea nr. 53 din 2003-Codul muncii, republicat,

·         Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

·         Regulamentul de organizare şi funcţionare, fişele posturilor şi organigrama entităţii publice, 

·         Actele normative prin care au fost aprobate statutele specifice ale personalului precum şi statutele corpurilor profesionale,

·         Alte reglementări în domeniul muncii.  

 

În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant,  se  întocmește de către angajator  un  documentar  numit  Propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant care  trebuie să cuprindă următoarele:


  a) denumirea funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante;

  b) fişa de post corespunzătoare funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante întocmită şi aprobată în condiţiile legii;

  c) bibliografia şi, dacă este cazul, tematica stabilită de conducătorul structurii de specialitate care propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant;

  d) propuneri privind componenţa comisiei de concurs, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

  e) tipul probelor de concurs: proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz;

  f) alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare.

 

Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia contractuală vacantă sau temporar vacantă pentru care se organizează concursul.


Bibliografia întocmită este  aprobată de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

 
Tematica concursului se stabileşte pe baza bibliografiei.

Autoritatea sau instituţia publică organizatoare are obligaţia să publice, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunţul privind concursul în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi la sediul acesteia.

 
Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, în termenele prevăzute.

 
Dacă autoritatea sau instituţia publică are pagină de internet, afişarea se face şi pe această pagină, la secţiunea special creată în acest scop.