luni, ianuarie 18, 2016

Lista documentelor supuse avizului juridic conform Ordinului nr. 923 din 11 iulie 2014

Lista documentelor supuse avizului juridic conform Ordinului nr. 923 din 11 iulie 2014   pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu*)
              
                                           CADRUL GENERAL
       al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv

  B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată
 

 ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │Nr. │  Operaţiuni*)   │       Cadrul legal       │Actele justificative │    Modul de efectuare       │
 │crt.│    
supuse       │                          │                     │      a controlului          │
 │    │  controlului    │                          │                     │   financiar preventiv       │
 │    │   financiar     │                          │                     │                             │
 │    │   preventiv     │                          │                     │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 0  │       1         │           2              │       3             │           4                 │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │  1.│Contract/Contract│- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul anual al │Se verifică:                 │
 │    │subsecvent/      │- Legea nr. 273/2006 (2); │achiziţiilor publice;│- dacă achiziţia publică este│
 │    │Comandă de       │- legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat;   │prevăzută în programul anual │
 │    │achiziţii publice│- Ordonanţa Guvernului    │- documentul de      │al achiziţiilor publice;     │
 │    │de produse,      │nr. 119/1999(4);          │aprobare, de către   │- dacă sunt asigurate surse  │
 │    │servicii sau     │- Regulamentul (CE)       │conducătorul         │de finanţare, existenţa      │
 │    │lucrări          │nr. 2.195/2002 (12);      │entităţii publice, a │creditelor bugetare şi/sau a │
 │    │                 │- Ordonanţa de urgenţă a  │procedurii selectate │creditelor de angajament,    │
 │    │                 │Guvernului nr. 34/2006    │de achiziţie;        │după caz;                    │
 │    │                 │(5);                      │- referatul de       │- rezervarea creditelor, prin│
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │necesitate;          │angajament bugetar, la       │
 │    │                 │nr. 925/2006 (14);        │- acordul sau        │nivelul obligaţiilor         │
 │    │                 │- Ordinul preşedintelui   │convenţia de         │financiare ce decurg din     │
 │    │                 │Autorităţii Naţionale     │finanţare externă;   │angajamentul legal;          │
 │    │                 │pentru Reglementarea şi   │- contractul/decizia/│- încadrarea obiectului      │
 │    │                 │Monitorizarea Achiziţiilor│ordinul de finanţare;│contractului în categoria de │
 │    │                 │Publice nr. 313/2011 (78) │- nota privind       │cheltuieli considerate       │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │determinarea valorii │eligibile, în conformitate cu│
 │    │                 │nr. 1.660/2006 (15);      │estimate;            │contractul/ordinul/decizia de│
 │    │                 │- Ordonanţa de urgenţă a  │- fişa obiectivului/ │finanţare şi/sau acordul sau │
 │    │                 │Guvernului nr. 30/2006    │proiectului/         │convenţia de finanţare       │
 │    │                 │(7);                      │categoriei de        │externă şi cu regulile       │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │investiţii;          │fiecărui organism finanţator;│
 │    │                 │nr. 921/2011 (16);        │- lista detaliată    │- dacă documentele privind   │
 │    │                 │- Ordonanţa de urgenţă a  │pentru alte          │achiziţia au fost întocmite  │
 │    │                 │Guvernului nr. 64/2009    │cheltuieli de        │în conformitate cu           │
 │    │                 │(32);                     │investiţii;          │prevederile legislaţiei      │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │- actul de aprobare a│române şi cu reglementările  │
 │    │                 │nr. 218/2012 (38);        │documentaţiei de     │organismelor internaţionale; │
 │    │                 │- Legea nr. 105/2011 (33);│atribuire;           │- respectarea legalităţii şi │
 │    │                 │- Ordonanţa de urgenţă a  │- actul de aprobare a│regularităţii specifice      │
 │    │                 │Guvernului nr. 66/2011    │documentaţiei        │procedurii de achiziţie      │
 │    │                 │(34);                     │tehnico-economice,   │publică;                     │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │documentaţiei de     │- dacă sunt respectate       │
 │    │                 │nr. 875/2011 (36);        │avizare, notei de    │condiţiile tehnice şi        │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │fundamentare a       │financiare stabilite în      │
 │    │                 │nr. 759/2007 (35);        │cheltuielilor de     │acordul-cadru;               │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │investiţii, după caz;│- dacă se încheie cu         │
 │    │                 │nr. 457/2008 (37);        │- anunţul de intenţie│operatorul economic care este│
 │    │                 │- Legea nr. 346/2004 (6); │şi dovada            │parte în acordul-cadru;      │
 │    │                 │- Legea nr. 571/2003 (8); │transmiterii acestuia│- existenţa aprobării de     │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │spre publicare;      │către conducătorul           │
 │    │                 │nr. 44/2004 (18);         │- anunţul/invitaţia  │autorităţii contractante, a  │
 │    │                 │- Codul comercial (9);    │de participare la    │raportului procedurii;       │
 │    │                 │- Legea nr. 287/2009 (10);│procedură, după caz; │- stabilirea termenilor      │
 │    │                 │- Legea nr. 72/2013 (82); │- documentaţia de    │contractului în concordanţă  │
 │    │                 │- Ordonanţa Guvernului    │atribuire;           │cu prevederile cadrului      │
 │    │                 │nr. 13/2011 (11);         │- actul de numire a  │normativ;                    │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │comisiei de evaluare/│- cuantumul şi valabilitatea │
 │    │                 │nr. 264/2003 (13);        │negociere sau a      │garanţiei de participare şi  │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │juriului, după caz;  │valabilitatea ofertei la data│
 │    │                 │nr. 28/2008 (19);         │- ofertele prezentate│încheierii contractului;     │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │de operatorii        │- încheierea contractului în │
 │    │                 │nr. 363/2010 (20);        │economici;           │condiţiile ofertei declarate │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │- procesul-verbal de │câştigătoare şi conform      │
 │    │                 │finanţelor publice        │deschidere a         │modelului de contract din    │
 │    │                 │nr. 1.792/2002 (21);      │ofertelor/           │documentaţia de atribuire;   │
 │    │                 │- acordul sau convenţia de│procesul-verbal de   │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │finanţare externă şi legea│negociere;           │conducătorului               │
 │    │                 │de ratificare/hotărârea   │- raportul procedurii│compartimentului de          │
 │    │                 │Guvernului de aprobare;   │de atribuire;        │specialitate;                │
 │    │                 │- alte acte normative     │- comunicarea privind│- existenţa avizului         │
 │    │                 │specifice.                │rezultatul aplicării │compartimentului juridic.    │
 │    │                 │                          │procedurii;          │                             │
 │    │                 │                          │- acordul-cadru, după│                             │
 │    │                 │                          │caz;                 │                             │
 │    │                 │                          │- contestaţiile şi   │                             │
 │    │                 │                          │soluţionarea         │                             │
 │    │                 │                          │lor;                 │                             │
 │    │                 │                          │- alte documente     │                             │
 │    │                 │                          │specifice.           │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │  2.│Contract/Decizie/│- Legea nr. 500/2002 (1); │- cererea de         │Se verifică:                 │
 │    │Ordin de         │- Legea nr. 273/2006 (2); │finanţare, proiectul │- existenţa creditelor       │
 │    │finanţare/Acord  │- legile bugetare anuale; │tehnic, bugetul      │bugetare şi/sau a creditelor │
 │    │de finanţare     │- Ordonanţa Guvernului    │acestuia, listele de │de angajament, după caz;     │
 │    │                 │nr. 119/1999 (4);         │verificare privind   │- dacă solicitarea finanţării│
 │    │                 │- Regulamentul (CE)       │evaluarea şi selecţia│are temei legal;             │
 │    │                 │nr. 1.083/2006 (51);      │proiectelor,         │- respectarea legalităţii şi │
 │    │                 │- Regulamentul (CE)       │întocmite de         │regularităţii specifice      │
 │    │                 │nr. 1.828/2006 (52);      │compartimentele de   │procedurii de selecţie;      │
 │    │                 │- Regulamentul (CE)       │specialitate;        │- stabilirea termenilor      │
 │    │                 │nr. 1.198/2006 (63);      │- bugetul aprobat;   │contractului în concordanţă  │
 │    │                 │- Regulamentul (CE)       │- hotărârea comisiei │cu prevederile cadrului      │
 │    │                 │nr. 498/2007 (64);        │de evaluare cu       │normativ, inclusiv cu privire│
 │    │                 │- Legea nr. 350/2005 (22);│privire la proiectele│la calitatea Curţii de       │
 │    │                 │- Legea nr. 346/2004 (6); │selectate;           │Conturi de a exercita control│
 │    │                 │- Legea nr. 321/2006 (23);│- programul,         │conform art. 38 alin. (2) din│
 │    │                 │- Codul comercial (9);    │proiectul sau        │Legea nr. 350/2005;          │
 │    │                 │- Legea nr. 287/2009 (10);│acţiunea în care se  │- înscrierea valorii         │
 │    │                 │- Ordonanţa de urgenţă a  │încadrează           │contractului în limitele     │
 │    │                 │Guvernului nr. 34/2006 (5)│solicitarea          │alocării bugetare aprobate   │
 │    │                 │- Ordonanţa de urgenţă a  │finanţării;          │prin programul operaţional;  │
 │    │                 │Guvernului                │- acordul de         │- încadrarea obiectului      │
 │    │                 │nr. 63/1999 (53);         │parteneriat, încheiat│contractului în categoria de │
 │    │                 │- Ordonanţa de urgenţă a  │între liderul de     │cheltuieli eligibile, în     │
 │    │                 │Guvernului                │proiect şi partenerii│conformitate cu prevederile  │
 │    │                 │nr. 64/2009 (32);         │acestuia, după caz;  │programului operaţional;     │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │- raportul privind   │- rezervarea creditelor prin │
 │    │                 │nr. 218/2012 (38);        │vizita la faţa       │angajament bugetar;          │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │locului;             │- existenţa aprobărilor      │
 │    │                 │nr. 1.328/2000 (57);      │- raportul de analiză│pentru toţi paşii            │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │a conformităţii      │premergători acordării       │
 │    │                 │nr. 264/2003 (13);        │proiectului tehnic;  │contractului prevăzuţi de    │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │- scrisoarea de      │procedurile specifice;       │
 │    │                 │nr. 759/2007 (35);        │notificare privind   │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │- Ordonanţa de urgenţă a  │raportul de analiză a│conducătorului               │
 │    │                 │Guvernului                │conformităţii        │compartimentului de          │
 │    │                 │nr. 74/2009 (60);         │proiectului tehnic;  │specialitate;                │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │- raportul de        │- existenţa avizului         │
 │    │                 │nr. 442/2009 (61);        │evaluare tehnică şi  │compartimentului juridic.    │
 │    │                 │- Ordonanţa Guvernului    │financiară;          │                             │
 │    │                 │nr. 57/2002 (88);         │- nota de avizare    │                             │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │internă a            │                             │
 │    │                 │nr. 1.265/2004 (89);      │contractelor de      │                             │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │finanţare/cofinanţare│                             │
 │    │                 │nr. 1.266/2004 (90);      │- acordul de         │                             │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │implementare/        │                             │
 │    │                 │nr. 134/2011 (91);        │finanţare, după caz; │                             │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │- alte documente     │                             │
 │    │                 │finanţelor publice        │specifice.           │                             │
 │    │                 │nr. 1.792/2002 (21);      │                     │                             │
 │    │                 │- alte acte normative     │                     │                             │
 │    │                 │specifice.                │                     │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │  3.│Acord de împrumut│- Legea nr. 500/2002 (1); │- fundamentarea      │Se verifică:                 │
 │    │subsidiar/Acord  │- Legea nr. 273/2006 (2); │propunerii de avizare│- încadrarea obiectului      │
 │    │de împrumut      │- Ordonanţa Guvernului    │a acordului de       │acordului de împrumut        │
 │    │subsidiar şi     │nr. 119/1999 (4);         │împrumut subsidiar;  │subsidiar/acord de împrumut  │
 │    │garanţie         │- Ordonanţa de urgenţă a  │- hotărârea Comisiei │subsidiar şi garanţie în     │
 │    │                 │Guvernului nr. 64/2007    │de autorizare a      │prevederile acordului de     │
 │    │                 │(65);                     │împrumuturilor locale│împrumut;                    │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │(dacă beneficiarul   │- concordanţa termenilor     │
 │    │                 │nr. 1.470/2007 (77);      │sau garantul este    │acordului subsidiar cu cei   │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │unitate              │din acordul de împrumut;     │
 │    │                 │economiei şi finanţelor   │administrativ-       │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │nr. 2.005/2008 (79);      │teritorială);        │conducătorului               │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │- hotărârea          │compartimentului de          │
 │    │                 │economiei şi finanţelor   │Comitetului          │specialitate;                │
 │    │                 │nr. 2.509/2008 (62);      │Interministerial de  │- existenţa avizului         │
 │    │                 │- Ordinul ministrul       │Finanţări, Garanţii  │compartimentului juridic;    │
 │    │                 │finanţelor publice        │şi Asigurări;        │                             │
 │    │                 │nr. 138/2009 (48);        │- acordul de         │                             │
 │    │                 │- Ordinul ministrul       │împrumut/contractul  │                             │
 │    │                 │finanţelor publice        │de finanţare;        │                             │
 │    │                 │nr. 505/2009 (55);        │- alte documente     │                             │
 │    │                 │- acordul de împrumut     │specifice.           │                             │
 │    │                 │extern/contract de        │                     │                             │
 │    │                 │finanţare;                │                     │                             │
 │    │                 │- actul normativ de       │                     │                             │
 │    │                 │ratificare a acordului de │                     │                             │
 │    │                 │împrumut extern sau a     │                     │                             │
 │    │                 │contractului de finanţare │                     │                             │
 │    │                 │extern, după caz;         │                     │                             │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │                     │                             │
 │    │                 │finanţelor publice        │                     │                             │
 │    │                 │nr. 1.792/2002 (21);      │                     │                             │
 │    │                 │- alte acte normative     │                     │                             │
 │    │                 │specifice.                │                     │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │  4.│Convenţie de     │- Legea nr. 500/2002 (1); │- fundamentarea      │Se verifică:                 │
 │    │garanţie aferentă│- Legea nr. 273/2006 (2); │propunerii de        │- încadrarea obiectului      │
 │    │acordului de     │- Ordonanţa de urgenţă a  │convenţie;           │convenţiei în prevederile    │
 │    │garanţie         │Guvernului nr. 64/2007    │- hotărârea Comisiei │acordului de împrumut extern,│
 │    │                 │(65);                     │de autorizare a      │acordului de garanţie sau    │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │împrumuturilor locale│prevederilor hotărârii       │
 │    │                 │nr. 1.470/2007 (77);      │(dacă beneficiarul   │Guvernului, după caz;        │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │sau garantul este    │- concordanţa termenilor     │
 │    │                 │nr. 9/2007 (27);          │unitate administrativ│convenţiei cu cei din acordul│
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │-teritorială);       │de împrumut extern, acordul  │
 │    │                 │economiei şi finanţelor   │- hotărârea          │de garanţie sau cu           │
 │    │                 │nr. 1.603/2008 (80);      │Comitetului          │prevederile hotărârii        │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │Interministerial de  │Guvernului, după caz;        │
 │    │                 │finanţelor publice        │Finanţări, Garanţii  │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │nr. 138/2009 (48);        │şi Asigurări;        │conducătorului               │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │- alte documente     │compartimentului de          │
 │    │                 │economiei şi finanţelor   │specifice.           │specialitate;                │
 │    │                 │nr. 2.005/2008 (79);      │                     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │                     │compartimentului juridic.    │
 │    │                 │economiei şi finanţelor   │                     │                             │
 │    │                 │nr. 2.509/2008 (62);      │                     │                             │
 │    │                 │- acordul de împrumut     │                     │                             │
 │    │                 │extern, încheiat între    │                     │                             │
 │    │                 │beneficiarul garanţiei şi │                     │                             │
 │    │                 │finanţatorul extern;      │                     │                             │
 │    │                 │- actul normativ de       │                     │                             │
 │    │                 │ratificare a acordului de │                     │                             │
 │    │                 │garanţie/ hotărârea       │                     │                             │
 │    │                 │Guvernului de aprobare a  │                     │                             │
 │    │                 │garanţiei;                │                     │                             │
 │    │                 │- alte acte normative     │                     │                             │
 │    │                 │specifice.                │                     │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │  5.│Scrisoare de     │- Legea nr. 500/2002 (1); │- avizul Comitetului │Se verifică:                 │
 │    │garanţie pentru  │- Legea nr. 273/2006 (2); │Interministerial de  │- concordanţa termenilor     │
 │    │împrumuturi      │- Ordonanţa de urgenţă a  │Finanţare, Garanţii  │scrisorii de garanţie cu cei │
 │    │externe          │Guvernului nr. 64/2007    │şi Asigurări;        │din acordul de împrumut      │
 │    │contractate sau  │(65);                     │- hotărârea Comisiei │extern;                      │
 │    │garantate de     │- Hotărârea Guvernului    │de autorizare a      │- existenţa convenţiei de    │
 │    │Guvern prin      │nr. 1.470/2007 (77);      │împrumuturilor       │garantare semnată de         │
 │    │Ministerul       │- Ordinul ministrului     │locale;              │garantat;                    │
 │    │Finanţelor       │economiei şi finanţelor   │- convenţia de       │- concordanţa între proiectul│
 │    │Publice/         │nr. 1.603/2008 (80);      │garantare;           │scrisorii de garanţie şi     │
 │    │contractate sau  │- Ordinul ministrului     │- memorandumul       │proiectul convenţiei de      │
 │    │garantate de     │finanţelor publice        │privind acordul de   │garantare;                   │
 │    │unitatea         │nr. 138/2009 (48);        │principiu pentru     │- existenţa semnăturii       │
 │    │administrativ-   │- Ordinul ministrului     │acordarea garanţiei  │conducătorului               │
 │    │teritorială      │economiei şi finanţelor   │statului;            │compartimentului de          │
 │    │                 │nr. 2.005/2008 (79);      │- nota rezultat al   │specialitate;                │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │negocierii           │- existenţa avizului         │
 │    │                 │economiei şi finanţelor   │condiţiilor de       │compartimentului juridic.    │
 │    │                 │nr. 2.509/2008 (62);      │acordare a garanţiei │                             │
 │    │                 │- acordul de împrumut     │de stat;             │                             │
 │    │                 │extern;                   │- alte documente     │                             │
 │    │                 │- alte acte normative     │specifice.           │                             │
 │    │                 │specifice.                │                     │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │  6.│Convenţie de     │- Legea nr. 500/2002 (1); │- avizul Comitetului │Se verifică:                 │
 │    │garantare între  │- Legea nr. 273/2006 (2); │Interministerial de  │- existenţa semnăturii       │
 │    │Ministerul       │- Ordonanţa de urgenţă a  │Finanţare, Garanţii  │reprezentantului legal al    │
 │    │Finanţelor       │Guvernului nr. 64/2007    │şi Asigurări;        │unităţii administrativ-      │
 │    │Publice/unitatea │(65);                     │- hotărârea Comisiei │teritoriale garantate;       │
 │    │administrativ-   │- Hotărârea Guvernului    │de autorizare a      │- concordanţa termenilor     │
 │    │teritorială, în  │nr. 1.470/2007 (77);      │împrumuturilor locale│convenţiei de garantare cu   │
 │    │calitate de      │- Ordinul ministrului     │(dacă beneficiarul   │cei din acordul de împrumut; │
 │    │garant, şi       │economiei şi finanţelor   │sau garantul este    │- existenţa semnăturii       │
 │    │beneficiarul     │nr. 1.603/2008 (80);      │unitate administrativ│conducătorului               │
 │    │scrisorii de     │- Ordinul ministrului     │-teritorială);       │compartimentului de          │
 │    │garanţie         │finanţelor publice        │- memorandumul       │specialitate;                │
 │    │                 │nr. 138/2009 (48);        │privind acordul de   │- existenţa avizului         │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │principiu pentru     │compartimentului juridic.    │
 │    │                 │economiei şi finanţelor   │acordarea garanţiei  │                             │
 │    │                 │nr. 2.005/2008 (79);      │statului;            │                             │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │- nota rezultat al   │                             │
 │    │                 │economiei şi finanţelor   │negocierii           │                             │
 │    │                 │nr. 2.509/2008 (62);      │condiţiilor de       │                             │
 │    │                 │- acordul de împrumut     │acordare a garanţiei │                             │
 │    │                 │extern;                   │de stat;             │                             │
 │    │                 │- alte acte normative     │- alte documente     │                             │
 │    │                 │specifice.                │specifice.           │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │  7.│Scrisoare de     │- Legea nr. 500/2002 (1); │- hotărârea Comisiei │Se verifică:                 │
 │    │garanţie pentru  │- Legea nr. 273/2006 (2); │de autorizare a      │- concordanţa termenilor     │
 │    │împrumutul       │- Ordonanţa de urgenţă a  │împrumuturilor locale│scrisorii de garanţie cu cei │
 │    │garantat de stat,│Guvernului nr. 64/2007    │(dacă beneficiarul   │din acordul de împrumut      │
 │    │contractat direct│(65);                     │sau garantul este    │extern;                      │
 │    │de o unitate     │- Hotărârea Guvernului    │unitate              │- existenţa convenţiei de    │
 │    │administrativ-   │nr. 1.470/2007 (77);      │administrativ-       │garantare semnate de         │
 │    │teritorială      │- Ordinul ministrului     │teritorială);        │garantat;                    │
 │    │                 │economiei şi finanţelor   │- memorandumul       │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │nr. 1.603/2008 (80);      │privind acordul de   │conducătorului               │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │principiu pentru     │compartimentului de          │
 │    │                 │finanţelor publice        │acordarea garanţiei  │specialitate;                │
 │    │                 │nr. 138/2009 (48);        │statului;            │- existenţa avizului         │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │- nota rezultat al   │compartimentului             │
 │    │                 │economiei şi finanţelor   │negocierii           │juridic.                     │
 │    │                 │nr. 2.005/2008 (79);      │condiţiilor de       │                             │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │acordare a garanţiei │                             │
 │    │                 │economiei şi finanţelor   │de stat;             │                             │
 │    │                 │nr. 2.509/2008 (62);      │- avizul Comitetului │                             │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │Interministerial de  │                             │
 │    │                 │nr. 9/2007 (27);          │Finanţări, Garanţii  │                             │
 │    │                 │- alte acte normative     │şi Asigurări;        │                             │
 │    │                 │specifice.                │- alte documente     │                             │
 │    │                 │                          │specifice.           │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │  8.│Convenţie de     │- Legea nr. 500/2002 (1); │- hotărârea comisiei │Se verifică:                 │
 │    │garanţie între   │- Legea nr. 273/2006 (2); │de autorizare;       │- existenţa semnăturii       │
 │    │Ministerul       │- Ordonanţa de urgenţă a  │- hotărârea Comisiei │reprezentantului legal al    │
 │    │Finanţelor       │Guvernului nr. 64/2007    │de autorizare a      │unităţii administrativ-      │
 │    │Publice, în      │(65);                     │împrumuturilor locale│teritoriale garantate;       │
 │    │calitate de      │- Hotărârea Guvernului    │(dacă beneficiarul   │- dacă sunt stabilite        │
 │    │garant şi        │nr. 1.470/2007 (77);      │sau garantul este    │obligaţiile părţilor         │
 │    │reprezentantul   │- Ordinul ministrului     │unitate              │contractante;                │
 │    │legal al unităţii│economiei şi finanţelor   │administrativ-       │- existenţa semnăturii       │
 │    │administrativ-   │nr. 1.603/2008 (80);      │teritorială);        │conducătorului               │
 │    │teritoriale, în  │- Ordinul ministrului     │- memorandumul       │compartimentului de          │
 │    │calitate de      │finanţelor publice        │privind acordul de   │specialitate;                │
 │    │garantat         │nr. 138/2009 (48);        │principiu pentru     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │acordarea garanţiei  │compartimentului juridic.    │
 │    │                 │economiei şi finanţelor   │statului;            │                             │
 │    │                 │nr. 2.005/2008 (79);      │- nota rezultat al   │                             │
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │negocierii           │                             │
 │    │                 │economiei şi finanţelor   │condiţiilor de       │                             │
 │    │                 │nr. 2.509/2008 (62);      │acordare a garanţiei │                             │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │de stat;             │                             │
 │    │                 │nr. 9/2007 (27);          │- avizul Comitetului │                             │
 │    │                 │- alte acte normative     │Interministerial de  │                             │
 │    │                 │specifice.                │Finanţări, Garanţii  │                             │
 │    │                 │                          │şi Asigurări;        │                             │
 │    │                 │                          │- alte documente     │                             │
 │    │                 │                          │specifice.           │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │  9.│Scrisoare        │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de            │Se verifică:                 │
 │    │suplimentară     │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare;        │- concordanţa dintre         │
 │    │pentru acordurile│- Ordonanţa de urgenţă a  │- acceptul           │condiţiile din scrisoarea    │
 │    │de împrumut      │Guvernului nr. 64/2007    │Ministerului         │suplimentară şi acordul-cadru│
 │    │                 │(65);                     │Finanţelor Publice   │de împrumut;                 │
 │    │                 │- Acordul de împrumut     │privind condiţiile   │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │extern;                   │financiare;          │conducătorului               │
 │    │                 │- legea de ratificare;    │- alte documente     │compartimentului de          │
 │    │                 │- alte acte normative     │specifice.           │specialitate;                │
 │    │                 │specifice.                │                     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului juridic.    │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 10.│Contract de      │- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul anual al │Se verifică:                 │
 │    │concesionare,    │- Legea nr. 273/2006 (2); │achiziţiilor publice;│- dacă achiziţia este        │
 │    │cumpărare sau de │- legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat;   │prevăzută în programul anual │
 │    │închiriere de    │- Ordonanţa Guvernului    │- nota de            │al achiziţiilor publice;     │
 │    │terenuri, clădiri│nr. 119 /1999 (4);        │fundamentare;        │- existenţa creditelor       │
 │    │existente, alte  │- Legea nr. 213/1998 (31);│- documente specifice│bugetare şi/sau de           │
 │    │bunuri imobile   │- Legea nr. 571/2003 (8); │privind derularea    │angajament;                  │
 │    │sau a drepturilor│- Ordonanţa de urgenţă a  │operaţiunii;         │- rezervarea creditelor, prin│
 │    │asupra acestora, │Guvernului nr. 34/2006    │- procedura aprobată │angajament bugetar, la       │
 │    │în care entitatea│(5);                      │de ordonator,        │nivelul obligaţiilor         │
 │    │publică este     │- Hotărârea Guvernului    │aplicabilă           │financiare ce decurg din     │
 │    │concesionar,     │nr. 925/2006 (14);        │achiziţiilor         │angajamentul legal;          │
 │    │cumpărător sau   │- Codul comercial (9);    │nereglementate de    │- respectarea prevederilor   │
 │    │chiriaş          │- Legea nr. 287/2009 (10);│legislaţia           │legale şi a procedurilor     │
 │    │                 │- alte acte normative     │achiziţiilor publice;│privind concesionarea,       │
 │    │                 │specifice.                │- alte documente     │cumpărarea sau închirierea;  │
 │    │                 │                          │specifice.           │- stabilirea termenilor      │
 │    │                 │                          │                     │contractului în concordanţă  │
 │    │                 │                          │                     │cu prevederile cadrului      │
 │    │                 │                          │                     │normativ;                    │
 │    │                 │                          │                     │- rezervarea creditelor, prin│
 │    │                 │                          │                     │angajament bugetar, la       │
 │    │                 │                          │                     │nivelul obligaţiilor         │
 │    │                 │                          │                     │financiare ce decurg din     │
 │    │                 │                          │                     │angajamentul legal;          │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │                          │                     │conducătorului               │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului de          │
 │    │                 │                          │                     │specialitate;                │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului juridic.    │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 11.│Acord pentru     │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de            │Se verifică:                 │
 │    │schimb de        │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a       │- existenţa creditelor       │
 │    │experienţă sau   │- Ordonanţa Guvernului    │proiectului de acord;│bugetare şi/sau de           │
 │    │documentare, pe  │nr. 119/1999 (4);         │- devizele de        │angajament;                  │
 │    │bază de          │- Ordonanţa Guvernului    │cheltuieli aferente  │- concordanţa termenilor din │
 │    │reciprocitate,   │nr. 80/2001 (24);         │acţiunilor ce urmează│acord privind obligaţiile    │
 │    │fără transfer    │- Legea nr. 590/2003 (66);│a fi derulate în     │financiare cu prevederile    │
 │    │de valută        │- Hotărârea Guvernului    │cadrul acordului;    │cadrului legal existent      │
 │    │                 │nr. 552/1991 (25);        │- alte documente     │(cheltuieli de protocol,     │
 │    │                 │- alte acte normative     │specifice.           │delegare, taxe);             │
 │    │                 │specifice.                │                     │- încadrarea devizelor de    │
 │    │                 │                          │                     │cheltuieli ale acţiunilor ce │
 │    │                 │                          │                     │urmează a fi derulate în     │
 │    │                 │                          │                     │cadrul acordului, în limitele│
 │    │                 │                          │                     │legale de cheltuieli;        │
 │    │                 │                          │                     │- rezervarea creditelor prin │
 │    │                 │                          │                     │angajament bugetar la nivelul│
 │    │                 │                          │                     │obligaţiilor financiare      │
 │    │                 │                          │                     │decurgând din angajamentul   │
 │    │                 │                          │                     │legal;                       │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │                          │                     │conducătorului               │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului de          │
 │    │                 │                          │                     │specialitate;                │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului juridic.    │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 12.│Act intern de    │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de            │Se verifică:                 │
 │    │decizie privind  │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a       │- existenţa creditelor       │
 │    │organizarea      │- legile bugetare anuale; │acţiunii de protocol,│bugetare şi/sau de           │
 │    │acţiunilor de    │- Ordonanţa Guvernului    │a manifestării cu    │angajament;                  │
 │    │protocol, a      │nr. 119/1999 (4);         │caracter cultural-   │- concordanţa dintre natura  │
 │    │unor manifestări │- Ordonanţa Guvernului    │ştiinţific sau a     │obligaţiilor financiare care │
 │    │cu caracter      │nr. 80/2001 (24);         │acţiunii cu caracter │fac obiectul actului intern  │
 │    │cultural-        │- Hotărârea Guvernului    │specific;            │de decizie şi prevederile    │
 │    │ştiinţific sau a │nr. 552/1991 (25);        │- bugetul aprobat;   │cadrului legal existent;     │
 │    │altor acţiuni cu │- Hotărârea Guvernului    │- documente transmise│- încadrarea valorii         │
 │    │caracter         │nr. 189/2001 (26);        │de parteneri cu      │devizului/categoriei de      │
 │    │specific,        │- Ordinul ministrului     │privire la           │cheltuieli în limitele       │
 │    │inclusiv         │finanţelor publice        │participarea la      │prevăzute de normele legale; │
 │    │devizul          │nr. 1.792/2002 (21);      │acţiune;             │- rezervarea creditelor, prin│
 │    │estimativ, pe    │- alte acte normative     │- alte documente     │angajament bugetar, la       │
 │    │categorii de     │specifice.                │specifice.           │nivelul obligaţiilor         │
 │    │cheltuieli       │                          │                     │financiare decurgând din     │
 │    │                 │                          │                     │angajamentul legal;          │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │                          │                     │conducătorului               │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului de          │
 │    │                 │                          │                     │specialitate;                │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului juridic.    │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 13.│Act intern de    │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de            │Se verifică:                 │
 │    │decizie privind  │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a       │- existenţa creditelor       │
 │    │deplasarea în    │- legile bugetare anuale; │deplasării în        │bugetare şi/sau de           │
 │    │străinătate,     │- Ordonanţa Guvernului    │străinătate;         │angajament;                  │
 │    │inclusiv devizul │nr. 119/1999 (4);         │- bugetul aprobat;   │- concordanţa dintre natura  │
 │    │estimativ de     │- Legea nr. 248/2005 (28);│- documente,         │şi cuantumul obligaţiilor    │
 │    │cheltuieli       │- Hotărârea Guvernului.   │invitaţii şi         │financiare care fac obiectul │
 │    │                 │nr. 518/1995 (29);        │comunicări scrise de │actului intern de decizie şi │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │la partenerul extern,│prevederile cadrului normativ│
 │    │                 │nr. 1.860/2006 (30);      │privitoare la        │existent (transport, cazare, │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │acţiunea şi          │diurnă, alte cheltuieli);    │
 │    │                 │nr. 189/2001 (26);        │condiţiile efectuării│- rezervarea creditelor, prin│
 │    │                 │- Ordinul ministrului     │deplasării în        │angajament bugetar, la       │
 │    │                 │finanţelor publice        │străinătate;         │nivelul obligaţiilor         │
 │    │                 │nr. 1.792/2002 (21);      │- notă-mandat privind│financiare decurgând din     │
 │    │                 │- alte acte normative     │deplasarea;          │angajamentul legal;          │
 │    │                 │specifice.                │- memorandum, după   │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │                          │caz;                 │conducătorului               │
 │    │                 │                          │- alte documente     │compartimentului de          │
 │    │                 │                          │specifice.           │specialitate;                │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului juridic.    │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 14.│Act intern de    │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de            │Se verifică:                 │
 │    │decizie privind  │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a       │- existenţa creditelor       │
 │    │delegarea sau    │- legile bugetare anuale; │delegării/detaşării; │bugetare şi/sau de           │
 │    │detaşarea în ţară│- Ordonanţa Guvernului    │- bugetul aprobat;   │angajament;                  │
 │    │a personalului,  │nr. 119/1999 (4);         │- acceptul scris al  │- concordanţa dintre natura  │
 │    │inclusiv devizul │- Legea nr. 53/2003 (42); │persoanei detaşate;  │şi cuantumul obligaţiilor    │
 │    │estimativ de     │- Legea nr. 188/1999 (44);│- alte documente     │financiare care fac obiectul │
 │    │cheltuieli       │- Hotărârea Guvernului    │specifice.           │actului de decizie privind   │
 │    │                 │nr. 1.860/2006 (30);      │                     │delegarea sau detaşarea şi   │
 │    │                 │- alte acte normative     │                     │prevederile cadrului normativ│
 │    │                 │specifice.                │                     │existent (transport, cazare, │
 │    │                 │                          │                     │diurnă, alte cheltuieli);    │
 │    │                 │                          │                     │- rezervarea creditelor prin │
 │    │                 │                          │                     │angajament bugetar la nivelul│
 │    │                 │                          │                     │obligaţiilor financiare      │
 │    │                 │                          │                     │decurgând din angajamentul   │
 │    │                 │                          │                     │legal;                       │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │                          │                     │conducătorului               │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului de          │
 │    │                 │                          │                     │specialitate;                │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului juridic.    │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 15.│Ordin/act intern │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de            │Se verifică:                 │
 │    │de decizie       │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare şi      │- existenţa creditelor       │
 │    │privind:         │- legile bugetare anuale; │dosarul angajării/   │bugetare şi/sau de           │
 │    │- angajarea sau  │- Ordonanţa Guvernului    │avansării            │angajament;                  │
 │    │promovarea/      │nr. 119/1999 (4);         │personalului;        │- respectarea reglementărilor│
 │    │avansarea        │- Legea nr. 53/2003 (42); │- bugetul aprobat;   │legale privind angajarea,    │
 │    │personalului;    │- Legea nr. 188/1999 (44);│- propunerea pentru  │promovarea/avansarea,        │
 │    │- numirea cu     │- Legea-cadru nr. 284/2010│acordarea altor      │stabilirea drepturilor       │
 │    │caracter         │(43);                     │drepturi salariale;  │salariale şi încadrarea      │
 │    │temporar a       │- Ordonanţa Guvernului    │- alte documente     │personalului în limita       │
 │    │personalului     │nr. 32/1998 (67);         │specifice.           │posturilor aprobate;         │
 │    │de execuţie pe   │- alte acte normative     │                     │- rezervarea creditelor prin │
 │    │funcţii de       │specifice.                │                     │angajament bugetar la nivelul│
 │    │conducere;       │                          │                     │obligaţiilor financiare      │
 │    │- acordarea altor│                          │                     │decurgând din angajamentul   │
 │    │drepturi         │                          │                     │legal;                       │
 │    │salariale        │                          │                     │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │                          │                     │conducătorului               │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului de          │
 │    │                 │                          │                     │specialitate;                │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului juridic.    │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 16.│Contract de      │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de            │Se verifică:                 │
 │    │comodat în care  │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare;        │- existenţa creditelor       │
 │    │entitatea publică│- Ordonanţa Guvernului    │- devizul            │bugetare şi/sau de           │
 │    │are calitatea de │nr. 119/1999 (4);         │cheltuielilor ce     │angajament;                  │
 │    │comodatar        │- Legea nr. 287/2009 (10);│urmează a fi         │- dacă devizul/categoriile de│
 │    │                 │- alte acte normative     │suportate de         │cheltuieli se încadrează în  │
 │    │                 │specifice.                │comodatar, aprobat de│limitele legale;             │
 │    │                 │                          │conducătorul         │- rezervarea creditelor prin │
 │    │                 │                          │entităţii publice;   │angajament bugetar la nivelul│
 │    │                 │                          │- alte documente     │cheltuielilor ce urmează a fi│
 │    │                 │                          │specifice.           │suportate de entitatea       │
 │    │                 │                          │                     │publică;                     │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │                          │                     │conducătorului               │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului de          │
 │    │                 │                          │                     │specialitate;                │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului juridic.    │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 17.│Contract de      │- Legea nr. 500/2002 (1); │- studiul de         │Se verifică:                 │
 │    │parteneriat      │- Legea nr. 273/2006 (2); │prefezabilitate sau  │- existenţa creditelor       │
 │    │public-privat    │- legile bugetare anuale; │fundamentare;        │bugetare şi/sau de           │
 │    │                 │- Ordonanţa Guvernului    │- nota justificativă │angajament;                  │
 │    │                 │nr. 119/1999 (4);         │pentru selectarea    │- respectarea legalităţii şi │
 │    │                 │- Legea nr. 213/1998 (31);│procedurii de dialog │regularităţii                │
 │    │                 │- Legea nr. 33/1994 (70); │competitiv;          │specifice contractului de    │
 │    │                 │- Legea nr. 178/2010 (68);│- anunţul de         │parteneriat public-privat;   │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │selecţie;            │- stabilirea termenilor      │
 │    │                 │nr. 1.239/2010 (69);      │- documentul ataşat; │contractului în concordanţă  │
 │    │                 │- alte acte normative     │- comisia de evaluare│cu prevederile cadrului      │
 │    │                 │specifice.                │a ofertelor/         │normativ;                    │
 │    │                 │                          │scrisorilor de       │- rezervarea creditelor prin │
 │    │                 │                          │intenţie, aprobată;  │angajament bugetar la nivelul│
 │    │                 │                          │- comisia de         │valorii angajamentului legal;│
 │    │                 │                          │negociere pentru     │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │                          │semnarea acordului de│conducătorului               │
 │    │                 │                          │proiect, aprobată;   │compartimentului de          │
 │    │                 │                          │- oferta/scrisorile  │specialitate;                │
 │    │                 │                          │de intenţie;         │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │- raportul de        │compartimentului juridic.    │
 │    │                 │                          │evaluare a           │                             │
 │    │                 │                          │scrisorilor de       │                             │
 │    │                 │                          │intenţie şi          │                             │
 │    │                 │                          │selectarea           │                             │
 │    │                 │                          │investitorilor;      │                             │
 │    │                 │                          │- acordurile de      │                             │
 │    │                 │                          │proiect;             │                             │
 │    │                 │                          │- invitaţiile la     │                             │
 │    │                 │                          │negociere;           │                             │
 │    │                 │                          │- procesele-verbale  │                             │
 │    │                 │                          │ale comisiei de      │                             │
 │    │                 │                          │evaluare/negociere;  │                             │
 │    │                 │                          │- ofertele finale;   │                             │
 │    │                 │                          │- raportul de        │                             │
 │    │                 │                          │evaluare a ofertelor │                             │
 │    │                 │                          │şi desemnarea ofertei│                             │
 │    │                 │                          │câştigătoare         │                             │
 │    │                 │                          │(raportul procedurii │                             │
 │    │                 │                          │de atribuire);       │                             │
 │    │                 │                          │- comunicarea privind│                             │
 │    │                 │                          │rezultatul procedurii│                             │
 │    │                 │                          │transmisă            │                             │
 │    │                 │                          │investitorilor       │                             │
 │    │                 │                          │participanţi;        │                             │
 │    │                 │                          │- alte documente     │                             │
 │    │                 │                          │specifice.           │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 18.│Convenţie pentru │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de            │Se verifică:                 │
 │    │acordarea de     │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare privind │- rezervarea creditelor, prin│
 │    │împrumuturi,     │- legile bugetare anuale; │acordarea            │angajament bugetar, la       │
 │    │conform art. 69  │- Ordonanţa Guvernului    │împrumutului;        │nivelul împrumutului;        │
 │    │din Legea        │nr. 119/1999 (4);         │- solicitarea        │- dacă instituţia publică    │
 │    │nr. 500/2002     │- Legea nr. 287/2009 (10);│instituţiei publice  │solicitantă a împrumutului se│
 │    │                 │- actul normativ de       │interesate;          │încadrează în prevederile    │
 │    │                 │înfiinţare a unor         │- graficul de        │art. 69 din Legea            │
 │    │                 │instituţii publice/       │rambursare a         │nr. 500/2002;                │
 │    │                 │activităţi finanţate      │împrumutului;        │- dacă instituţia publică    │
 │    │                 │integral din venituri     │- alte documente     │solicitantă a împrumutului a │
 │    │                 │proprii;                  │specifice.           │întocmit un program credibil │
 │    │                 │- alte acte normative     │                     │de realizare a veniturilor   │
 │    │                 │specifice.                │                     │proprii, în vederea          │
 │    │                 │                          │                     │rambursării împrumutului;    │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │                          │                     │conducătorului               │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului de          │
 │    │                 │                          │                     │specialitate;                │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului juridic.    │
 └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘


  D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice
 

 ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │Nr. │Operaţiuni supuse│       Cadrul legal       │Actele justificative │    Modul de efectuare       │
 │crt.│  controlului    │                          │                     │      a controlului          │
 │    │   financiar     │                          │                     │   financiar preventiv       │
 │    │   preventiv     │                          │                     │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 0  │       1         │           2              │       3             │           4                 │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │1.  │Contract de      │- Legea nr. 500/2002 (1); │- studiul de         │Se verifică:                 │
 │    │concesionare/    │- Legea nr. 273/2006 (2); │oportunitate;        │- încadrarea obiectului      │
 │    │închiriere sau   │- Ordonanţa Guvernului    │- documentul de      │contractului în lista        │
 │    │de administrare a│nr. 119/1999 (4);         │aprobare a studiului │cuprinzând bunurile care,    │
 │    │bunurilor        │- Legea nr. 213/1998      │de oportunitate;     │potrivit legii, pot fi       │
 │    │proprietate      │(31);                     │- caietul de sarcini;│concesionate/închiriate;     │
 │    │publică          │- Ordonanţa de urgenţă a  │- documentaţia de    │- respectarea prevederilor   │
 │    │(entitatea       │Guvernului nr. 54/2006    │atribuire;           │legale referitoare la        │
 │    │publică este     │(58);                     │- anunţul de         │desfăşurarea licitaţiei/     │
 │    │concedent/       │                          │licitaţie/ negociere │negocierii directe;          │
 │    │titular al       │                          │directă;             │- stabilirea termenilor      │
 │    │dreptului de     │                          │- documentul de      │contractuali în              │
 │    │proprietate)     │                          │constituire a        │concordanţa cu cadrul        │
 │    │                 │                          │comisiei de evaluare;│normativ;                    │
 │    │                 │                          │- procesul-verbal al │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │                          │comisiei de evaluare;│conducătorului               │
 │    │                 │                          │- raportul comisiei  │compartimentului de          │
 │    │                 │                          │de evaluare;         │specialitate;                │
 │    │                 │                          │- comunicarea        │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │privind rezultatul   │compartimentului juridic.    │
 │    │                 │                          │aplicării procedurii;│                             │
 │    │                 │                          │- alte documente     │                             │
 │    │                 │                          │specifice.           │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 2. │Contract de      │- Legea nr. 500/2002 (1); │- studiul de         │Se verifică:                 │
 │    │concesiune de    │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a       │- existenţa creditelor       │
 │    │lucrări publice  │- Ordonanţa Guvernului    │deciziei de          │bugetare şi/sau de angajament│
 │    │sau servicii, în │nr. 119/1999 (4);         │concesionare;        │după caz;                    │
 │    │care entitatea   │- Legea nr. 213/1998 (31);│- raportul de avizare│- existenţa aprobării        │
 │    │publică este     │- Ordonanţa de urgenţă a  │a finalizării        │studiului de fundamentare a  │
 │    │concedent        │Guvernului                │studiului de funda-  │deciziei de concesionare;    │
 │    │                 │nr. 34/2006 (5);          │mentare a deciziei   │- respectarea legalităţii şi │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │de concesionare;     │regularităţii specifice      │
 │    │                 │nr. 925/2006 (14);        │- documentaţia de    │procedurii de atribuire şi   │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │atribuire;           │evaluare a ofertelor;        │
 │    │                 │nr. 71/2007 (84).         │- anunţul de         │- stabilirea termenilor      │
 │    │                 │                          │participare şi dovada│contractului în concordanţă  │
 │    │                 │                          │transmiterii spre    │cu prevederile cadrului      │
 │    │                 │                          │publicare;           │normativ;                    │
 │    │                 │                          │- actul de numire a  │- cuantumul şi valabilitatea │
 │    │                 │                          │comisiei de evaluare/│garanţiei de participare     │
 │    │                 │                          │negociere;           │şi valabilitatea ofertei     │
 │    │                 │                          │- ofertele           │câştigătoare la data         │
 │    │                 │                          │prezentate de        │încheierii contractului;     │
 │    │                 │                          │operatorii economici;│- rezervarea creditelor prin │
 │    │                 │                          │- procesul-verbal de │angajament bugetar la nivelul│
 │    │                 │                          │deschidere a         │obligaţiilor financiare      │
 │    │                 │                          │ofertelor/procesul-  │decurgând din angajamentul   │
 │    │                 │                          │verbal de negociere; │legal;                       │
 │    │                 │                          │- raportul procedurii│- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │                          │de atribuire;        │conducătorului comparti-     │
 │    │                 │                          │- comunicarea privind│mentului de specialitate;    │
 │    │                 │                          │rezultatul aplicării │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │procedurii de        │compartimentului juridic.    │
 │    │                 │                          │atribuire;           │                             │
 │    │                 │                          │- contestaţiile şi   │                             │
 │    │                 │                          │soluţionarea         │                             │
 │    │                 │                          │lor, după caz;       │                             │
 │    │                 │                          │- alte documente     │                             │
 │    │                 │                          │specifice.           │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │  3.│Proces-verbal de │- Ordonanţa Guvernului    │- referatul de       │Se verifică:                 │
 │    │predare-preluare │nr. 119/1999 (4);         │disponibilizare;     │- respectarea prevederilor   │
 │    │având ca obiect  │- Ordonanţa Guvernului    │- adresele către/de  │legale referitoare la        │
 │    │transmiterea     │nr. 19/1995 (73);         │la instituţiile      │desfăşurarea procedurii de   │
 │    │bunului fără     │- Hotărârea Guvernului    │publice care doresc  │transmitere fără plată a     │
 │    │plată            │nr. 841/1995 (74);        │să utilizeze bunul   │bunurilor;                   │
 │    │                 │- alte acte normative     │disponibil;          │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │specifice.                │- alte documente     │conducătorului               │
 │    │                 │                          │specifice.           │compartimentului de          │
 │    │                 │                          │                     │specialitate;                │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului juridic.    │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │  4.│Contract de      │- Legea nr. 500/2002 (1); │- referatul de       │Se verifică:                 │
 │    │vânzare/cumpărare│- Legea nr. 273/2006 (2); │disponibilizare;     │- respectarea prevederilor   │
 │    │a bunurilor      │- Ordonanţa Guvernului    │- decizia de numire a│legale referitoare la        │
 │    │disponibilizate  │nr. 119/1999 (4);         │comisiei de evaluare;│desfăşurarea procedurii de   │
 │    │entitatea publică│- Ordonanţa Guvernului    │- raportul de        │valorificare prin licitaţie  │
 │    │are calitatea de │nr. 19/1995 (73);         │evaluare a bunurilor │cu strigare;                 │
 │    │vânzător)        │- Hotărârea Guvernului    │ce urmează a fi      │- stabilirea termenilor      │
 │    │                 │nr. 841/1995 (74);        │disponibilizate;     │contractuali în concordanţă  │
 │    │                 │- alte acte normative     │- documentaţia       │cu cadrul normativ;          │
 │    │                 │specifice.                │licitaţiei cu        │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │                          │strigare;            │conducătorului               │
 │    │                 │                          │- alte documente     │compartimentului de          │
 │    │                 │                          │specifice.           │specialitate;                │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului juridic.    │
 └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘


  E. Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv
 

 ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │Nr. │Operaţiuni supuse│       Cadrul legal       │Actele justificative │    Modul de efectuare       │
 │crt.│  controlului    │                          │                     │      a controlului          │
 │    │   financiar     │                          │                     │   financiar preventiv       │
 │    │   preventiv     │                          │                     │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 0  │       1         │           2              │       3             │           4                 │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │  1.│Acord-cadru de   │- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul anual al │Se verifică:                 │
 │    │achiziţii        │- Legea nr. 273/2006 (2); │achiziţiilor publice;│- dacă achiziţia publică este│
 │    │publice          │- legile bugetare anuale; │- documentul de      │prevăzută în programul anual │
 │    │                 │- Ordonanţa Guvernului    │aprobare de către    │al achiziţiilor;             │
 │    │                 │nr. 119/1999 (4);         │conducătorul         │- respectarea legalităţii şi │
 │    │                 │- Ordonanţa de urgenţă a  │entităţii            │regularităţii specifice      │
 │    │                 │Guvernului                │publice a procedurii │procedurii de achiziţie      │
 │    │                 │nr. 34/2006 (5);          │de achiziţie         │publică;                     │
 │    │                 │- Hotărârea Guvernului    │selectate;           │- existenţa aprobării de     │
 │    │                 │nr. 925/2006 (14);        │- nota privind       │către conducătorul           │
 │    │                 │- Legea nr. 346/2004 (6); │determinarea valorii │autorităţii contractante a   │
 │    │                 │- Regulamentul (CE)       │estimate;            │raportului procedurii;       │
 │    │                 │nr. 2.195/2002 (12);      │- anunţul/invitaţia  │- stabilirea termenilor      │
 │    │                 │- alte acte normative     │de participare la    │acordului-cadru în           │
 │    │                 │specifice.                │procedură;           │concordanţă cu prevederile   │
 │    │                 │                          │- documentaţia de    │cadrului normativ;           │
 │    │                 │                          │atribuire;           │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │                          │- actul de numire a  │conducătorului               │
 │    │                 │                          │comisiei de evaluare/│compartimentului de          │
 │    │                 │                          │negociere, după caz; │specialitate;                │
 │    │                 │                          │- ofertele prezentate│- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │- procesul-verbal de │compartimentului juridic.    │
 │    │                 │                          │deschidere a         │                             │
 │    │                 │                          │ofertelor/procesul-  │                             │
 │    │                 │                          │verbal de negociere; │                             │
 │    │                 │                          │- raportul procedurii│                             │
 │    │                 │                          │de atribuire;        │                             │
 │    │                 │                          │- comunicarea privind│                             │
 │    │                 │                          │rezultatul aplicării │                             │
 │    │                 │                          │procedurii;          │                             │
 │    │                 │                          │- alte documente     │                             │
 │    │                 │                          │specifice.           │                             │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ ...................................................................................................
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │7.  │Contract de      │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de            │Se verifică:                 │
 │    │sponsorizare în  │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a       │- dacă entitatea publică     │
 │    │care entitatea   │- Ordonanţa Guvernului    │contractului de      │desfăşoară sau urmează să    │
 │    │publică este     │nr. 119/1999 (4);         │sponsorizare;        │desfăşoare o activitate      │
 │    │beneficiar al    │- Legea nr. 32/1994 (17); │- alte documente     │dintre cele prevăzute la     │
 │    │sponsorizării    │- alte acte normative     │specifice.           │art. 4 din Legea nr. 32/1994,│
 │    │                 │specifice.                │                     │cu modificările şi           │
 │    │                 │                          │                     │completările ulterioare;     │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │                          │                     │conducătorului               │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului de          │
 │    │                 │                          │                     │specialitate;                │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului juridic.    │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │8.  │Act de donaţie,  │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de            │Se verifică:                 │
 │    │în care entitatea│- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a       │- regimul juridic al bunului/│
 │    │publică are      │- Ordonanţa Guvernului    │actului de donaţie;  │bunurilor care fac obiectul  │
 │    │calitatea de     │nr. 119/1999 (4);         │- alte documente     │donaţiei;                    │
 │    │donatar          │- Legea nr. 287/2009      │specifice.           │- dacă bunul/bunurile        │
 │    │                 │(10);                     │                     │respective sunt grevate de   │
 │    │                 │- Decretul nr. 478/1954   │                     │datorii;                     │
 │    │                 │(76);                     │                     │- existenţa semnăturii       │
 │    │                 │- alte acte normative     │                     │conducătorului               │
 │    │                 │specifice.                │                     │compartimentului de          │
 │    │                 │                          │                     │specialitate;                │
 │    │                 │                          │                     │- existenţa avizului         │
 │    │                 │                          │                     │compartimentului juridic.    │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 

LISTE DE VERIFICARE

        LISTĂ DE VERIFICARE A SCRISORII SUPLIMENTARE
             PENTRU ACORDURILE DE ÎMPRUMUT
  Cod B.9
 
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │                       Obiectivele verificării                        │
 │ crt.│                                                                      │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.   │Existenţa actelor justificative                                       │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare a scrisorii suplimentare                       │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Acceptul Ministerului Finanţelor Publice privind condiţiile         │
 │     │financiare                                                            │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.   │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături       │
 │     │legale, după caz, pentru:                                             │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1                                   │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.   │Se verifică:                                                          │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Concordanţa dintre condiţiile din scrisoarea suplimentară şi        │
 │     │Acordul-cadru de împrumut                                             │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Existenţa avizului compartimentului juridic                         │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
LISTĂ DE VERIFICARE
A ACORDULUI PENTRU SCHIMB DE EXPERIENŢĂ SAU DOCUMENTARE,
PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ
  Cod B.11
 
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │                       Obiectivele verificării                        │
 │ crt.│                                                                      │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.   │Existenţa actelor justificative                                       │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare a proiectului de acord                         │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Devizul de cheltuieli aferent acţiunilor ce urmează a fi derulate în│
 │     │cadrul acordului                                                      │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.   │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături       │
 │     │legale, după caz, pentru:                                             │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1.                                  │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.   │Încadrarea valorii acordului în:                                      │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz          │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar                                      │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Încadrarea devizelor de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a fi   │
 │     │derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli        │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.   │Acordul                                                               │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Concordanţa termenilor din acord privind obligaţiile financiare cu  │
 │     │prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare,│
 │     │taxe)                                                                 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Încadrarea devizului de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a fi   │
 │     │derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli        │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Existenţa avizului compartimentului juridic                         │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

LISTĂ DE VERIFICARE
A ORDINULUI/ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND:
ANGAJAREA SAU AVANSAREA/PROMOVAREA PERSONALULUI, NUMIREA CU CARACTER TEMPORAR A PERSONALULUI DE EXECUŢIE PE FUNCŢII DE CONDUCERE, ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE
  Cod B.15
 
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │                       Obiectivele verificării                        │
 │ crt.│                                                                      │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.   │Existenţa actelor justificative                                       │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare şi dosarul angajării/avansării/promovării      │
 │     │personalului                                                          │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Propunerea pentru acordarea salariului de merit/numirea personalului│
 │     │de execuţie pe funcţii de conducere/acordarea altor drepturi salariale│
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.   │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături       │
 │     │legale, după caz, pentru:                                             │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1                                   │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Actul intern de decizie                                             │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.   │Se verifică:                                                          │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Existenţa creditelor bugetare                                       │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Respectarea reglementărilor legale privind angajarea şi încadrarea  │
 │     │personalului în limita posturilor aprobate şi stabilirea drepturilor  │
 │     │salariale                                                             │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul            │
 │     │obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal              │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.4. │- Existenţa avizului compartimentului juridic                         │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR
  Cod B.16
 
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │                       Obiectivele verificării                        │
 │ crt.│                                                                      │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.   │Existenţa actelor justificative                                       │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare                                                │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Referat de necesitate                                               │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar        │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.   │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături       │
 │     │legale, după caz, pentru:                                             │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1                                   │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiectul de contract de comodat                                    │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.   │Încadrarea valorii contractului în:                                   │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament                    │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar                                      │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.   │Contractul:                                                           │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante          │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Să prevadă elementele de identificare a bunurilor                   │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Devizul/Categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale│
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Să prevadă obligaţiile părţilor                                     │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.5. │- Să fie rezervate creditele prin angajament bugetar la nivelul       │
 │     │valorii angajamentului legal                                          │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.6. │- Să conţină avizul compartimentului juridic                          │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘LISTĂ DE VERIFICARE
          A CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
Cod B.17
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │                       Obiectivele verificării                        │
 │ crt.│                                                                      │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.   │Existenţa actelor justificative                                       │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Studiul de prefezabilitate sau fundamentare                         │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Nota justificativă pentru selectarea procedurii de dialog competitiv│
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Anunţul de selecţie                                                 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Documentul ataşat                                                   │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.5. │- Comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie, aprobată   │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.6. │- Comisia de negociere pentru semnarea acordului de proiect, aprobată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.7. │- Oferta/scrisorile de intenţie                                       │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.8. │- Raportul de evaluare a scrisorilor de intenţie şi selectarea        │
 │     │investitorilor                                                        │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.9. │- Acordurile de proiect                                               │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.10.│- Invitaţiile la negociere                                            │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.11.│- Procesele-verbale ale comisiei de evaluare/negociere                │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.12.│- Ofertele finale                                                     │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.13.│- Raportul de evaluare a ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare │
 │     │(raportul procedurii de atribuire)                                    │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.14.│- Comunicarea privind rezultatul procedurii transmisă investitorilor  │
 │     │participanţi                                                          │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.   │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături       │
 │     │legale, după caz, pentru:                                             │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1                                   │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiectul de contract de parteneriat public-privat                  │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.   │Încadrarea valorii contractului în:                                   │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau creditelor de angajament         │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar                                      │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.   │Contractul:                                                           │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Respectarea regularităţii specifice contractului de parteneriat     │
 │     │public-privat;                                                        │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Să existe creditele bugetare şi/sau creditele de angajament         │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile    │
 │     │cadrului normativ                                                     │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Să fie rezervate creditele prin angajament bugetar la nivelul       │
 │     │valorii angajamentului legal                                          │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.5. │- Să conţină avizul compartimentului juridic                          │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


LISTĂ DE VERIFICARE
A CONTRACTULUI DE VÂNZARE/CUMPĂRARE A BUNURILOR DISPONIBILIZATE
(ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE VÂNZĂTOR)
  Cod D.4
 
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │                       Obiectivele verificării                        │
 │ crt.│                                                                      │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.   │Existenţa actelor justificative                                       │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Referatul de disponibilizare                                        │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Decizia de numire a comisiei de evaluare                            │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Raportul de evaluare a bunurilor ce urmează a fi disponibilizate    │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Documentaţia licitaţiei cu strigare de desfăşurat                   │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4.1│- Decizia de numire a comisiei de licitaţie                           │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4.2│- Anunţul de vânzare                                                  │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4.3│- Procesul-verbal de adjudecare a licitaţiei                          │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4.4│- Alte documente specifice, după caz                                  │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.   │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături       │
 │     │legale, după caz, pentru:                                             │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1                                   │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.   │Se verifică:                                                          │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Respectarea prevederilor legale referitoare la desfăşurarea         │
 │     │procedurii de valorificare prin licitaţie cu strigare                 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Stabilirea termenilor contractuali în concordanţă cu cadrul normativ│
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Existenţa avizului compartimentului juridic                         │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


LISTĂ DE VERIFICARE
ACT DE DONAŢIE, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE DONATAR
  Cod E.8
 
 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │                       Obiectivele verificării                        │
 │ crt.│                                                                      │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.   │Existenţa actelor justificative                                       │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare a donaţiei                                     │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Documentaţia specifică privind derularea operaţiunii de donaţie     │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Actul de donaţie                                                    │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.   │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături       │
 │     │legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru:          │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1                                   │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Dacă entitatea publică desfăşoară sau urmează să desfăşoare o       │
 │     │activitate dintre cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu  │
 │     │modificările şi completările ulterioare                               │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.   │Actul de donaţie:                                                     │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde     │
 │     │este cazul)                                                           │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Respectă regimul juridic al bunului/bunurilor care face/fac obiectul│
 │     │donaţiei                                                              │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Dacă bunul/bunurile respectiv/respective este/sunt grevat(e) de     │
 │     │datorii                                                               │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.4. │- Existenţa avizului compartimentului juridic                         │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘