joi, iulie 14, 2016

Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a


 

                   CALENDARUL

                 desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice

                 pentru constituirea corpului naţional de experţi în

            management educaţional, seria a 10-a

 

29 iulie 2016                 Afişarea programului orar al înscrierilor, a

                              numărului de locuri scoase la concurs şi a

                              metodologiei de concurs la sediul inspectoratului

                              şcolar şi pe site-ul propriu

 

29 iulie-5 august 2016        Completarea formularului de selecţie on-line, în

                              aplicaţia informatică

 

8 august 2016                 Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi

                              în această etapă, în urma introducerii

                              informaţiilor în formularul de selecţie on-line

 

8-10 august 2016              Depunerea la inspectoratul şcolar a portofoliului

                              cu documentele prevăzute la art. 7 din

                              Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea

                              concursului de selecţie a cadrelor didactice

                              pentru constituirea corpului naţional de experţi

                              în management educaţional, aprobată prin Ordinul

                              ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi

                              sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi

                              completările ulterioare, de către candidaţii

                              declaraţi admişi după etapa de selecţie on-line,

                              conform programului afişat

 

11-12 august 2016             Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul

                              Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

                              lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa

                              de selecţie on-line, care la data înscrierii la

                              selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de

                              îndrumare şi control din inspectoratul şcolar,

                              precum şi dosarele acestora.

 

16-17 august 2016             Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către

                              comisiile de evaluare constituite la nivelul

                              inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul

                              Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării

                              Ştiinţifice

 

18 august 2016                Validarea rezultatelor selecţiei de către

                              consiliul de administraţie al inspectoratului

                              şcolar

 

18 august 2016                Transmiterea către inspectoratele şcolare a

                              rezultatelor selecţiei făcute de comisia de

                              evaluare constituită la nivelul Ministerului

                              Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

                              în vederea afişării acestora la sediul

                              inspectoratului şcolar

 

19 august 2016                Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea

                              descrescătoare a punctajelor

 

22-26 august 2016             Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar,

                              respectiv la Ministerul Educaţiei Naţionale şi

                              Cercetării Ştiinţifice

 

22-29 august 2016             Soluţionarea contestaţiilor

 

29 august 2016                Transmiterea de către Ministerul Educaţiei

                              Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a

                              rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul

                              şcolar

 

30 august 2016                Întocmirea de către inspectoratele şcolare a

                              listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi

                              înaintarea acestor liste la Ministerul

                              Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

31 august 2016                Emiterea ordinului ministrului privind

                              înscrierea cadrelor didactice declarate

                              promovate în Registrul naţional al experţilor

                              în management educaţional
 Baza:
ORDINUL nr. 4.420 din 4 iulie 2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a