luni, august 08, 2016

Răspunderea disciplinară şi patrimonială a personalului din învățământ


Personalul didactic de predare si de pregatire/instruire practica, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si control incadrat in unitatile de invatamant si inspectoratele scolare, precum si personalul de indrumare si control din cadrul MEN  raspunde disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce ii revin potrivit legii, contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei. 

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. 

Personalul didactic de predare si de pregatire/instruire practica, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si control incadrat in unitatile de invatamant, sanctionat in conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, are dreptul de a contesta decizia de sanctionare, in termen de 15 zile de la comunicare, la colegiile de disciplina de pe langa inspectoratele scolare, conform art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Colegiul  de disciplina de pe langă inspectoratul scolar  județean  se organizeaza si functioneaza in conformitate cu Ordinul 3866 din 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene. 

Colegiul  de disciplina de pe langa inspectoratul scolar  este  organ administrativ-jurisdictional.

Sanctiunea se stabileste in functie de gravitatea abaterilor, de imprejurarile in care au fost savarsite, de urmarile acestora, precum si de comportamentul persoanei in cauza. 

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
  a) observaţie scrisă;
  b) avertisment;
  c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
  d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
  e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
  f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ.

Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic, personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul de îndrumare şi de control din cadrul inspectoratelor şcolare şi de personalul de îndrumare şi de control din cadrul MEN, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează:

  a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;
  b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un inspector din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
  c) pentru personalul de îndrumare şi de control din cadrul MEN, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;
  d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea.

Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de către:

  a) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul didactic şi personalul de conducere al acesteia;

  b) ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru funcţiile de îndrumare şi de control din cadrul MEN, precum şi pentru personalul de conducere din inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
  
În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente.

Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare.

Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.


Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.
  
Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt puse în aplicare şi comunicate prin decizie a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar.

Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar şi se comunică prin decizie a inspectorului şcolar general.

Pentru personalul de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, propunerea de sancţionare se face de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se comunică prin ordin.

Pentru personalul de îndrumare şi control din MEN, propunerea de sancţionare se face, după caz, de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv de secretarul de stat sau de şeful ierarhic al persoanei în cauză şi se comunică prin ordin.
  
Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unităţii de învăţământ, inspectorul şcolar general sau ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
  
Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum şi a celui de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit legislaţiei muncii.
Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.

Daca de la data savarsirii faptei ce constituie abatere disciplinara si pana la momentul aplicarii sanctiunii au trecut mai mult de 6 luni, persoana in cauza nu mai poate fi sanctionata disciplinar.


Acte procedurale obligatorii necesare sanctionării disciplinare a personalului didactic, personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ, conform cu Art. 280-283 din Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale:  

 1.  SESIZARE  făcută  în scris (de către orice persoană/comisie) şi înregistrată în Registrul de intrări- ieşiri al şcolii
 2. PROCES VERBAL al Consiliului de Administraţie al şcolii de numire a Comisiei de cercetare disciplinară
 3.  DECIZIA directorului  şcolii de numire a Comisiei de cercetare disciplinară (cu nr. din Registrul de decizii director)
 4. CONVOCĂRI  scrise la Comisia de cercetare pentru persoana cercetată şi alte persoane care cunosc  date  concludente (înregistrate în Registrul general de intrări ieşiri al unităţii) –convocarea celui cercetat se va face cu 48 h înainte
 5. DECLARAŢIA  scrisă  celui cercetat disciplinar (înregistrate în Registrul general de intrări ieşiri al unităţii)
 6. DECLARAŢII  scrise ale celor care cunosc date concludente despre fapta cercetată ( înregistrate în Registrul general de intrări ieşiri al unităţii)
 7.  PROCES VERBAL  despre fiecare audiere a celor care dau declaraţii (înregistrate în Registrul general de intrări ieşiri al unităţii)
 8. Raportul=PROCES VERBAL final despre concluziile cercetării disciplinare a Comisiei care să cuprindă şi propunerea Comisiei de cercetare cu privire la sancţionare  (înregistrat în Condica de inspecţii sau Registrul general de intrări ieşiri al unităţii)
 9. PROCES VERBAL al Consiliului de Administraţie al şcolii unde se stabileşte sancţiunea disciplinară care i se aplică celui cercetat, vot secret, 2/3 voturi din totalul membrilor
 10. DECIZIA directorului de comunicare a sancţiunii disciplinare, cu confirmare de primire  (în preambul se trec motivele invocate în CA pentru sancţiunea aplicată;  cu menţiunea că se poate ataca în 15 zile de la comunicare la Colegiul de disciplină al Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara; cu menţiunea : „dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat” – art. 280 alin. 10 )
 11. DIVERSE

 

Bază legală:

1.      Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 educaţiei naţionale, cu modificarile si completarile ulterioare

2.  Ordinul 3866 din 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene

 

Autor:  Consilier juridic Ion Nistor