miercuri, octombrie 12, 2016

Reguli privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

ORDINUL MENCS nr. 5.080 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, art. 25-27:

Informaţiile false cuprinse în curriculum vitae, falsul în declaraţii, falsul în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs sau cele referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs, observate de comisia de concurs înaintea sau în timpul desfăşurării concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs şi sesizarea organelor competente.

Sesizările menţionate mai sus, dovedite după finalizarea concursului, dar înainte de emiterea deciziei/ordinului de numire, dacă sunt constatate cu privire la câştigătorul concursului, conduc la invalidarea rezultatelor acestuia şi validarea următorului candidat admis. În cazul în care nu există niciun alt candidat admis, concursul se reprogramează.

Sesizările menţionate mai sus, dovedite după finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor concursului şi eliberarea din funcţie a persoanei respective.
  

Încălcarea de către candidat sau de alte persoane a prevederilor prezentei metodologii atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit legii.
  

La organizarea şi desfăşurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini până la gradul IV inclusiv.

Preşedinţii, coordonatorii, membrii şi secretarii comisiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi persoanele desemnate ca observatori, înainte de desfăşurarea concursului, dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini până la gradul IV inclusiv ori relaţii conflictuale cu vreun candidat.


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Nr. 43013/28.09.2016 privind organizarea şi desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar:

In fiecare judeţ/municipiul Bucureşti se constituie, în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi, 1-3 centre speciale dotate cu infrastructura şi logistica necesară, precum şi cu sistem / camere audio - video funcţionale în toate spaţiile în care se desfăşoară activităţi de susţinere şi evaluare a probei scrise, precum şi în sala de primire / multiplicare a subiectelor pentru concurs. 

Activitatea de supraveghere audio - video în centrele speciale se desfăşoară în conformitate cu prevederile Procedurii operaţionale nr. 39/UTIE/06.06.2016 privind supravegherea audio-video aplicată la examenele naţionale în anul şcolar 2015-2016.

Candidaţilor, responsabililor de sală şi supraveghetorilor le este interzis accesul în sală cu genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, notiţe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă.

Materialele interzise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala în care se desfăşoară proba scrisă.

Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

Încălcarea prevederilor anterioare va fi considerată tentativă de fraudă sau fraudă.

Tentativa de fraudă sau frauda atrag după sine eliminarea candidatului din concurs şi pierderea dreptului acestuia de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare şi control în învăţământul preuniversitar, pentru o perioadă egală cu aceea a două mandate.

Persoanele care furnizează soluţii ale subiectelor de concurs, falsifică rezolvările testului, tolerează sau iau parte la acţiuni sau intenţii de fraudă ale candidaţilor ori manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor răspund disciplinar, în conformitate cu art. 280 - 282 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 53 / 2003 - Codul Muncii republicată cu modificările şi completările ulterioare sau penal, după caz.

ATENȚIE! 

Sălile de examene sunt supravegheate video, în temeiul Procedurii operaționale privind activitatea de supraveghere audio-video nr. 39/UTIE/06.06.2016, completată cu Nota nr. 36330/09.06.2016

În contextul aplicării Strategiei Anticorupţie în Educaţie, M.E.N.C.Ș. a dispus punerea la dispoziția publicului a trei mijloace pentru sesizarea eventualelor fapte de corupţie, astfel:

1. Tel. verde naţional - 0800801100 - telefon gratuit;
2. pe site-ul - 
http://www.educatiepentruviitor.edu.ro; 
3. Tel. verde al Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara – 0800 816 254 - telefon gratuit.
C A L E N D A R U L ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

-12 septembrie 2016 Anunţarea organizării concursului în presa locală şi centrală, la sediul și pe site-urile inspectoratelor școlare / unităţilor de învăţământ particular / Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
-13 septembrie - 2 octombrie 2016 Înscrierea candidaţilor. 
-3 -6 octombrie 2016 Verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere
-7 octombrie 2016 Afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere 

-12 octombrie 2016 Desfăşurarea probei scrise:

  • In dimineaţa zilei de concurs până cel târziu ora 8 50, coordonatorul centrului special efectuează instructajul responsabililor de sală şi al supraveghetorilor.

  • Accesul candidaţilor în săli se face în intervalul orar 9 00-9 30.

  • Responsabilul de sală va efectua instructajul candidaţilor în intervalul orar 9 30 – 9 50.

  • Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 10 00 şi durează maximum 120 de minute.

  • Ceilalţi membri ai comisiilor de concurs se vor prezenta la centrele speciale la ora 11 00.

-13 – 14 octombrie 2016 Elaborarea graficului desfăşurării probelor de evaluare a curriculumului vitae și a probelor de interviu
-17 octombrie - 17 noiembrie 2016 Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a curriculum-ului vitae şi a probei de interviu
-18 noiembrie 2016 Afişarea rezultatelor concursului
-21-23 noiembrie 2016 Depunerea contestaţiilor
-24 noiembrie – 9 decembrie 2016 Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale

-16 decembrie 2016 Validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la MENCȘ

Tot ce trebuie să știi despre concursurile pentru directorii de școli

https://www.edu.ro/tot-ce-trebuie-s%C4%83-%C8%99tii-despre-concursurile-pentru-directorii-de-%C8%99coli
 http://www.edu.ro/12-octombrie-proba-scris%C4%83-din-cadrul-concursului-de-ocupare-func%C8%9Biilor-de-directori-de-unit%C4%83%C8%9Bi-de