miercuri, noiembrie 09, 2016

Principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale

Principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice sunt  prevăzute în:


·         Legea nr. 53 din 2003-Codul muncii, republicat,

·         Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

·         Regulamentul de organizare şi funcţionare, fişele posturilor şi organigrama entităţii publice, 

·         Actele normative prin care au fost aprobate statutele specifice ale personalului precum şi statutele corpurilor profesionale,

·         Alte reglementări în domeniul muncii.  

 

În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant,  se  întocmește de către angajator  un  documentar  numit  Propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant care  trebuie să cuprindă următoarele:


  a) denumirea funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante;

  b) fişa de post corespunzătoare funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante întocmită şi aprobată în condiţiile legii;

  c) bibliografia şi, dacă este cazul, tematica stabilită de conducătorul structurii de specialitate care propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant;

  d) propuneri privind componenţa comisiei de concurs, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

  e) tipul probelor de concurs: proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz;

  f) alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare.

 

Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia contractuală vacantă sau temporar vacantă pentru care se organizează concursul.


Bibliografia întocmită este  aprobată de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

 
Tematica concursului se stabileşte pe baza bibliografiei.

Autoritatea sau instituţia publică organizatoare are obligaţia să publice, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunţul privind concursul în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi la sediul acesteia.

 
Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, în termenele prevăzute.

 
Dacă autoritatea sau instituţia publică are pagină de internet, afişarea se face şi pe această pagină, la secţiunea special creată în acest scop.