miercuri, august 23, 2017

Ordonanţă nr. 3 din 20 iulie 2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centralăOrdonanţă nr. 3 din 20 iulie 2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală
EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017

Data Intrarii in vigoare: 27 Iulie 2017
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.4. din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.    
         ART. 1
  (1) Pentru realizarea unei analize a organizării instituţionale şi a eficienţei utilizării resurselor umane la nivelul Guvernului, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor din subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, se constituie Comitetul pentru analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală, organism consultativ, fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitet.
  (2) Rolul Comitetului este de a realiza analiza stadiului privind organizarea instituţională şi a statelor de funcţii pentru toate autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) şi de a prezenta Guvernului propuneri de măsuri pentru eficientizarea managementului resurselor umane din cadrul acestora, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
  ART. 2
  (1) Componenţa Comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  (2) Coordonarea Comitetului este asigurată de prim-ministru şi, în lipsa acestuia, de către secretarul general al Guvernului.
  (3) În activitatea sa, Comitetul este sprijinit de un secretariat tehnic asigurat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi de un grup de lucru tehnic format din experţi desemnaţi prin act administrativ de către conducătorii instituţiilor prevăzute la pct. 3-6 din anexă.
  (4) Componenţa nominală a Comitetului se stabileşte prin decizie a prim-ministrului, pe baza nominalizărilor transmise de instituţiile prevăzute la pct. 3-6 din anexă, şi cuprinde câte un membru titular şi câte un membru supleant pentru fiecare instituţie. Reprezentarea se realizează la nivel de ministru sau de secretar de stat/subsecretar de stat.
  (5) Structura, mandatul şi termenele de realizare a obiectivelor specifice ale grupului de lucru tehnic prevăzut la alin. (3) se stabilesc prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Comitetului.
  (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare a secretariatului tehnic, precum şi cel al grupului de lucru tehnic, prevăzute la alin. (3), se stabilesc de Comitet în prima şedinţă a acestuia şi se aprobă prin decizie a prim-ministrului.
  ART. 3
  Comitetul are următoarele atribuţii principale:
  a) analizează structurile organizatorice ale instituţiilor şi autorităţilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1), cu respectarea legislaţiei privind regimul informaţiilor clasificate;
  b) analizează raportul dintre competenţele instituţiilor şi autorităţilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi necesarul de resurse umane;
  c) formulează propuneri pentru eficientizarea structurilor instituţionale şi a managementului resurselor umane la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi le supune spre aprobare Guvernului prin raportul prevăzut la art. 5 alin. (2).

  ART. 4
  (1) Fiecare dintre instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) realizează analize ale propriilor structuri organizatorice şi de personal şi le prezintă Comitetului, cu respectarea calendarului întocmit de acesta.
  (2) În realizarea analizelor propriilor structuri organizatorice şi de personal, autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) constituie grupuri de lucru tehnice, a căror componenţă se aprobă prin act administrativ al conducătorilor acestora.
  (3) Instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pun la dispoziţia Comitetului analizele elaborate şi realizează documente de completare, la solicitarea Comitetului.
  ART. 5
  (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 3, Comitetul solicită, prin secretariatul său, instituţiilor şi autorităţilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1) structurile organizatorice detaliate, statele de personal, situaţia posturilor ocupate, ocupate temporar, temporar vacante şi vacante, analize şi situaţii comparative cu privire la organigramele şi personalul acestora, precum şi orice alte documente pe care le consideră necesare în desfăşurarea activităţii sale.
  (2) Comitetul elaborează un raport privind analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală, care se prezintă şi se analizează în şedinţa Guvernului. Raportul conţine şi recomandări în baza concluziilor şi analizelor efectuate.
  ART. 6
  (1) Comitetul se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar, la convocarea coordonatorului său, transmisă membrilor Comitetului prin intermediul secretariatului tehnic.
  (2) La şedinţele Comitetului, în funcţie de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitaţi să participe şi reprezentanţi ai altor ministere sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi reprezentanţi ai mediului academic, ai organizaţiilor neguvernamentale şi reprezentanţi ai sindicatelor reprezentative pentru administraţia publică.
  ART. 7
  (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe până la data de 31 decembrie 2017 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, inclusiv procedurile demarate în vederea ocupării posturilor vacante, din autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1).
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se continuă procedurile de ocupare a posturilor pentru care anunţurile de concurs au fost publicate în Monitorul Oficial al României, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, respectiv au fost îndeplinite obligaţiile de publicitate instituite în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice, conform prevederilor legale în vigoare, după caz.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget.
  ART. 8
  Prevederile art. 7 nu se aplică unităţilor sanitare publice şi instituţiilor din învăţământul de stat.


          PRIM-MINISTRU
          MIHAI TUDOSE
          Contrasemnează:
          Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
          Sevil Shhaideh
          Ministrul delegat pentru fonduri europene,
          Rovana Plumb
          Secretarul general al Guvernului,
          Mihai Busuioc
          Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
          Moisiu Leonid-Augustin
          p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
          Teiu Păunescu,
          secretar de stat
          p. Ministrul finanţelor publice,
          Daniela Pescaru,
          secretar de stat
  Bucureşti, 20 iulie 2017.
  Nr. 3.
  ANEXĂ

  COMPONENŢA
  Comitetului pentru analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală
  1. Prim-ministru - preşedinte
  2. Secretar general al Guvernului - membru
  3. Un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice - membru
  4. Un reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - membru
  5. Un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - membru
  6. Un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici - membru

  ----

Niciun comentariu: