marți, septembrie 12, 2017

Documente manageriale școlare
Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel:

  a) documente de diagnoză;
  b) documente de prognoză;
  c) documente  de evidenţă.
Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ:
  a) rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate;
  b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;
  c) raportul anual de evaluare internă a calităţii (RAEI).
        d) alte documente de diagnoză privind domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale.
           
Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare:
  a) planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii pentru învăţământul profesional şi tehnic (PAS);
  b) planul operaţional al unităţii;
  c) planul managerial (pe an şcolar);
  d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
        e) documente de prognoză, în scopul optimizării managementului unităţii de învăţământ.
  
Documentele de evidenţă ale unităţii de învăţământ:
  a) statul de funcţii;
  b) organigrama unităţii de învăţământ;
  c) schema orară a unităţii de învăţământ;
  d) planul de şcolarizare;
  e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.
Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi.

 Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde: obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.

Bază: Ordinul MENCS nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitarNiciun comentariu: