duminică, august 20, 2017

Acordarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar

HOTĂRÂRE nr. 564 din 4 august 2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar
EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
Data Intrarii in vigoare: 09 August 2017

In  temeiul:art. 48 alin. (3)  şi art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
  ART. 1
  Prezenta hotărâre stabileşte modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  ART. 2
  (1) În înţelesul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) certificatul de orientare şcolară şi profesională - documentul/actul oficial eliberat de către centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor legale în vigoare. Acesta cuprinde diagnosticul/deficienţa, gradul acestuia/acesteia, în funcţie de care copiii cu CES sunt orientaţi în învăţământul de masă sau în învăţământul special;
  b) copii cu CES - copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar.
  (2) Beneficiarii sunt copiii şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, după cum urmează:
  a) copiii cu CES integraţi în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învăţământului de masă;
  b) copiii cu CES integraţi în clase/grupe speciale organizate în învăţământul de masă;
  c) copiii cu CES din învăţământul special;
  d) copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni pentru care se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi;
  e) copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi, sunt nedeplasabili, pentru care se organizează şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată.

  ART. 3
  (1) Copiii cu CES beneficiază de alocaţie zilnică de hrană şi de alocaţie pentru rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte, denumite în continuare drepturi.
  (2) Alocaţia zilnică de hrană se acordă lunar, în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare şcolară şi profesională.
  (3) Alocaţia zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale şi nici în perioada vacanţelor şcolare.
  (4) Fac excepţie de la condiţia de acordare a alocaţiei de hrană, în funcţie de prezenţa şcolară, copiii cu CES şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare.
  ART. 4
  (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), drepturile nu se acordă în perioada în care copiii cu CES beneficiază de aceleaşi drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială, conform prevederilor legale în vigoare.
  (2) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (2), alocaţia de hrană nu se acordă în situaţia în care copiii cu CES şcolarizaţi în învăţământul special beneficiază de masă, asigurată de către unitatea de învăţământ sau de către unităţi ale sistemului de protecţie specială din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, conform prevederilor legale în vigoare.
  ART. 5
  Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învăţământ la care este înscris copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an şcolar, de către beneficiarul major, părintele sau alt reprezentant legal al copilului cu CES, după caz, însoţită de următoarele documente, în copie:
  a) certificatul de naştere al beneficiarului;
  b) actul de identitate al beneficiarului, după caz;
  c) actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
  d) certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
  e) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleaşi drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
  f) declaraţii pe propria răspundere a beneficiarului major, părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia alocaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi folosite doar în acest scop, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.a) şi 2.b).

  ART. 6
  (1) În vederea fundamentării sumelor necesare finanţării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES, ordonatorii de credite ai unităţilor de învăţământ şi ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia întocmirii şi transmiterii documentelor solicitate de administraţiile judeţene ale finanţelor publice/direcţiile generale regionale ale finanţelor publice la termenele precizate.
  (2) Sumele aprobate anual judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat se repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, potrivit fundamentărilor transmise la proiectul de buget.
  (3) Pentru copiii care sunt orientaţi şcolar şi profesional după expirarea termenului prevăzut la art. 5 cererea poate fi depusă, după eliberarea certificatului de orientare şcolară şi profesională, până la data de 15 a fiecărei luni, urmând ca drepturile să fie finanţate din veniturile proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, începând cu luna/tranşa imediat următoare, după caz.
  (4) Finanţarea drepturilor pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integraţi în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învăţământului de masă, se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul local, iar pentru cei din învăţământul special şi pentru cei integraţi în clase/grupe speciale organizate în învăţământul de masă, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul judeţului/al sectoarelor municipiului Bucureşti, prin unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi copiii cu CES.
  (5) Sumele primite potrivit alin. (2) se reflectă în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, la capitolul venituri, cu ajutorul indicatorilor „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor“ cod 11.02.01, respectiv „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti“ cod 11.02.02.
  (6) Pentru clasele/grupele speciale organizate în învăţământul de masă, finanţarea drepturilor se asigură din bugetul judeţului, prin transferuri din bugetul judeţului către bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia funcţionează unitatea de învăţământ în cadrul căreia este integrată clasa/grupa. Creditele bugetare destinate finanţării drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES integraţi în clase/grupe speciale organizate în învăţământul de masă se reflectă în bugetul judeţului cu ajutorul indicatorului „Transferuri de la bugetul judeţului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă“ cod 51.01.64 şi se comunică unităţilor administrativ-teritoriale primitoare, în vederea cuprinderii acestor sume în bugetul propriu.
  (7) Sumele transferate din bugetul judeţului potrivit alin. (6) se reflectă în bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale pe raza căreia funcţionează unitatea de învăţământ în cadrul căreia este integrată clasa/grupa la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului „Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă“, cod 43.02.30.
  (8) La partea de cheltuieli, creditele destinate plăţii drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES care urmează cursurile unităţilor de învăţământ special de stat, precum şi ale tuturor copiilor integraţi în unităţile de învăţământ de masă, de stat, se reflectă în bugetele unităţilor de învăţământ la care sunt înscrişi beneficiarii, la capitolul, subcapitolul, paragraful corespunzător nivelului de învăţământ, la titlul „Asistenţă socială“ cod 57, articolul „Ajutoare sociale“ cod 57.02, alineatul „Ajutoare sociale în numerar“ cod 57.02.01.
  (9) Pentru finanţarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES integraţi în unităţile de învăţământ particular sau confesional acreditat, special sau de masă, creditele se reflectă în bugetul local, capitolul, subcapitolul, paragraful corespunzător nivelului de învăţământ, la titlul „Alte transferuri“ cod 55, articolul „Transferuri interne“ cod 55.01, alineatul „Finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat“ cod 55.01.63.
  (10) Sumele primite potrivit dispoziţiilor alin. (9) de către unităţile de învăţământ preuniversitar particular sau confesional acreditat, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, se restituie bugetului local din care au fost primite.
  (11) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES, repartizate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale şi prin cele de rectificare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se restituie la bugetul de stat de către unităţile administrativ-teritoriale care le-au primit.
  ART. 7
  (1) Cuantumul drepturilor este stabilit potrivit prevederilor lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014
 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004
 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
  (2) Încadrarea beneficiarului în grupa de vârstă prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014
 şi prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004
 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului se face la începutul anului şcolar/momentului depunerii cererii şi se menţine pe tot parcursul anului şcolar
  ART. 8
  (1) În execuţie, unităţile de învăţământ plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e), prin totalizarea numărului de zile în care copiii/elevii/tinerii cu CES au fost prezenţi la şcoală sau au absentat motivat.
  (2) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES, cu excepţia celor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc în două tranşe: prima tranşă va fi acordată în perioada aprilie-iunie, aferentă semestrului I calendaristic, iar a doua tranşă în perioada octombrie-noiembrie pentru al doilea semestru calendaristic.
  ART. 9
  Anexele nr. 1, 2.a) şi 2.b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  ART. 10
  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţie contrară se abrogă.


          PRIM-MINISTRU
          MIHAI TUDOSE
          Contrasemnează:
          Ministrul educaţiei naţionale,
          Liviu-Marian Pop
          p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
          administraţiei publice şi fondurilor europene,
          Sirma Caraman,
          secretar de stat
          Ministrul sănătăţii,
          Florian-Dorel Bodog
          Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
          Lia-Olguţa Vasilescu
          Ministrul finanţelor publice,
          Ionuţ Mişa
  Bucureşti, 4 august 2017.
  Nr. 564.
  ANEXA NR. 1

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), ........................, domiciliat(ă) în ............, str. ............... nr. .................., bl .............., sc. ........, et. ......., ap. ........, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ........, eliberat(ă) de ............ la data de .............., în calitate de beneficiar/părinte/reprezentant legal al copilului ....................., înscris(ă) la şcoala ....................... în clasa ........., an şcolar ..............., încadrat(ă) cu Certificat C.E.S. nr. ....................., emis de ............., valabil până la .............., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că fiul/fiica mea/minorul/minora*) nu beneficiez/nu beneficiază de aceleaşi drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială.──────────
  *) Se va completa în cazul în care beneficiarul este minor, astfel: se completează cu „fiul/fiica mea“, în cazul în care cel care completează este părintele copilului cu CES, respectiv cu „minorul/minora“ în cazul în care cel care completează nu este părintele copilului cu CES, ci reprezentantul legal.
──────────
  Falsul în declaraţii este pedepsit conform codului penal
 în vigoare.
  Data
  ......................................
  Semnătura
  ..................................
  ANEXA NR. 2 A)

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), ..........................., domiciliat(ă) în ..........., str. ........... nr. .................., bl .............., sc. ............, et. ................, ap. ................, legitimat(ă) cu B.I./C.I seria ........ nr. ..........., eliberat(ă) de ............ la data de ............, în calitate de beneficiar/părinte/reprezentant legal al copilului .............., înscris(ă) la şcoala .......... în clasa ........., an şcolar ........, încadrat(ă) cu Certificat C.E.S. nr. ........., emis de ........., valabil până la ............., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că suma de ...................................., reprezentând valoarea drepturilor pentru achiziţionarea de: rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte, o voi folosi doar în scopurile mai sus menţionate.
  Falsul în declaraţii este pedepsit conform codului penal
 în vigoare.
  Data
  ......................................
  Semnătura
  ..................................
  ANEXA NR. 2 B)

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), ....................., domiciliat(ă) în .........., str. ............. nr. ........, bl ......., sc. ...., et. ....., ap. ......., legitimat(ă) cu B.I./C.I seria ........ nr. .........., eliberat(ă) de ........... la data de ........, în calitate de beneficiar/părinte/reprezentant legal al copilului .............., înscris(ă) la şcoala ........... în clasa ........., an şcolar ..............., încadrat(ă) cu Certificat C.E.S. nr. ....................., emis de .........., valabil până la .........., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că suma de .................. aferentă lunii ........., anul .........., reprezentând valoarea alocaţiei de hrană, o voi folosi doar în scopul mai sus menţionat.
  Falsul în declaraţii este pedepsit conform codului penal
 în vigoare.
  Data
  ......................................
  Semnătura
  ..................................

  -----