luni, octombrie 09, 2017

Strategia Ministerului Educației Naționale pentru dezvoltarea învățământului

Strategia Ministerului Educației Naționale pentru dezvoltarea învățământului
Parlamentul României, 4 octombrie 2017

Programul de Guvernare 2017-2020, documentele europene și naționale programatice (Strategia Europa 2020, Cadrul ET 2020, strategiile sectoriale ale educației și formării profesionale 2015 – 2020 – validate de Comisia Europeană) fundamentează strategia Ministerului Educaţiei Naţionale pentru dezvoltarea învățământului.

1. Asigurarea accesului egal și a participării la o educație de calitate
• Ministerul continuă derularea programelor sociale pentru învăţământul preuniversitar: Rechizite şcolare, Bani de liceu, Euro 200, Decontarea transportului, Acordarea bursei profesionale pentru elevii din învăţământul profesional;
• Au fost admise la finanțare și vor fi implementate 62 de proiecte din cadrul Programului “Scoala pentru toți”, în valoare totală de 82 milioane euro și 10 proiecte din Apelul “Profesori motivați în școli defavorizate”, în valoare totală de 11 milioane euro;
• Ordonanța pentru aprobarea programului ”Masă caldă în școli” a fost retransmisă către ministere în data de 19.09.2017. În prezent, are avizul de la Ministerul Sănătății și este pe traseul avizării la MDRAPFE, MFP și MJ;
• Se inițiază o propunere de finanțare a programului ”Școală după școală”, de la bugetul de stat, după o metodologie nouă, pentru școlile cu elevi din zonele dezavantajate (posibil după modelul ”Masă caldă” sau cuplat cu acest program)
• Se finalizează unui set de proceduri privind identificarea şi monitorizarea copiilor aflaţi în afara sistemului de educaţie, în cadrul proiectului ”Sistem de avertizare timpurie pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii”, finanțat de Comisia Europeană, prin serviciul Structural Reform Unit;
• Se continuă implementarea programelor sociale pentru studenţi: burse, subvenţii pentru cazare şi masă, gratuitatea transportului feroviar intern, respectiv reducerea cu 50% a abonamentelor lunare pentru transportul studenților cu metroul.
2. Dezvoltarea sistemului de educație timpurie
• Referitor la serviciile de educaţie timpurie:
- se va adopta versiunea revizuită a Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preşcolar,
- se va adopta versiunea revizuită a Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor servicii de educaţie timpurie ante-preşcolară,
- se va revizui Curriculumul specific pentru educaţia timpurie.
• Se va finaliza, în colaborare cu UNICEF, Strategia privind educaţia timpurie şi Strategia pentru educaţia parentală şi se vor lansa în dezbatere publică.
• Până la sfârșitul anului vor fi recepționate încă 45 de unități de învățământ preuniversitar, 29 de grădinițe nou construite și 16 școli aflate în proces de reabilitare. Proiectul privind Reforma Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.), cofinanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și Guvernul României, are ca obiective principale construirea a peste 300 de grădiniţe noi şi dotarea lor cu mobilier.
• Ministerul a depus, la 30 august 2017, o cerere de finanțare prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020, care va permite, în anul școlar 2017-2018, achiziționarea de rechizite pentru preșcolari, respectiv suplimentarea cu ghiozdane a pachetelor de rechizite ce se acordă elevilor din ciclul primar și gimnazial.
3. Corelarea ofertelor educaționale cu nevoile angajatorilor
• La începutul anului școlar 2017 - 2018, ponderea locurilor ocupate la învăţământul profesional
este de 76,2%, fiind ocupate un număr de 26.309 locuri, iar la învăţământul dual este de 67,8%, ceea ce reprezintă un număr de 2.398 elevi înmatriculaţi.
• În anul şcolar 2017-2018, instruirea practică pentru învăţământul profesional și tehnic în clasele
IX-XI și învățământul dual, se desfăşoară la un număr de aproximativ 4000 de operatori economici.
• Anul 2017 a fost declarat anul învățământului profesional și tehnic în România. Se desfășoară campanii de informare și conștientizare și, la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial, s-a organizat „Săptămâna meseriilor”.
• Prin noile programe școlare pentru clasele V-VIII aprobate, s-au introdus în cadrul disciplinei Educație Tehnologică (cls. V-VIII) și Educație Economică (cl. a VIII-a) elemente de educație antreprenorială. Se vor organiza concursuri antreprenoriale la toate nivelurile preuniversitare (ex. – competiția Școală antreprenorială europeană).
• OUG 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, a fost aprobată cu amendamente la Camera Deputaților, urmând să fie dezbătută în Senat.
- probleme sensibile: rolul ARACIS; acreditarea programelor de studii universitare de licenţă (care urmăresc obţinerea unor calificări existente în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) sau calificări noi care se înscriu şi se înregistrează în RNCIS) şi stabilirea numărului maxim de studenţi (cifrei limită maxim 35 studenți/cadru didactic) care pot fi şcolarizaţi în cadrul programului şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a Guvernului, în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate; formarea profesională a adulților, inclusiv la nivelul 6 de calificare.
• Având in vedere prevederile unor documente-cadru (Acordul de Parteneriat intre Romania și Comisia Europeană, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015–2020) s-a realizat corelarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România. Astfel MEN a solicitat tuturor instituțiilor de învățământ superior acreditate să completeze și să transmită listele domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România. Proiectul de ordin, varianta finală, a fost transmis spre consultare Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și Autorității Naționale pentru Calificări. Punctele de vedere ale acestor instituții au fost integrate în proiectul de ordin, versiunea actualizată a acestuia urmând a fi prezentată și discutată în cadrul Reuniunii Consiliului Național al Rectorilor (6 – 8 octombrie 2017).
• OUG 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 pentru sprijinirea învățământul dual, a fost aprobată cu amendamente la Camera Deputaților și urmează a fi dezbătută în Senat.
- probleme sensibile: au fost introduse facilități fiscale pentru firmele partenere; a fost completat Codul Fiscal în sensul introducerii deductibilității costurilor cu formarea profesională pentru companiile care susțin învățământul profesional dual.
4. Asigurarea condițiilor de studii - infrastructură modernă
- Rețeaua învățământului preuniversitar este formată din 18.137 unități cu un număr de 23.853 clădiri. Dintre acestea, 19.204 au avize sanitare, 301 au avize de mediu, 13.134 au autorizații PSI, iar 1.005 au avize PSI.
- Noile norme metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă din august 2016, prevăd realizarea unei documentații tehnice specifice unităților de învățământ, iar pentru expertizare nu există suficient personal calificat ISU.
- Pentru eficientizarea autorizării unităților de învățământ preuniversitar pentru securitate la incendiu și sănătatea populației, MEN, împreună cu MDRAPFE , MAI / IGSU (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) și MS/ DSP (Direcțiile de Sănătate Publică) cooperează în vederea elaborării unei proceduri care să simplifice procesul de autorizare a lucrărilor de construcții la unitățile de învățământ.
- Referitor la situația avizelor de funcționare vom avea în vedere unitățile școlare care funcționează fără autorizație sanitară - în general - unități școlare cu efective reduse de elevi din mediul rural, unde lipsesc alimentarea cu apă și canalizarea, sistemele de încălzire sunt improprii, nu există medic și cabinet medical școlar, centrale termice nu sunt dotate cu dispozitive de securitate, construcțiile nu sunt echipate cu mijloace de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu etc.
• În luna iulie 2017, au fost recepționate 7 obiective de investiții: 3 unități de învățământ cu clasele I-VIII finanțate prin Proiectul Reabilitarea Infrastructurii Școlare, respectiv 4 grădinițe din Proiectul Reforma Educației Timpurii în România. Valoarea totală de execuție a celor 7 obiective de investiții este de 8.677.114 lei. Celor 7 unități de învățământ recepționate li se adaugă alte 15 școli și 25 de grădinițe finalizate în primele 6 luni ale anului.
• MDRAP a aprobat ordinele prin care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiții privind construcția/ reabilitarea a 500 de creșe, grădinițe, școli.
5. Profesori motivați și bine pregătiți
• Personalul didactic din învățământul preuniversitar a participat pe perioada vacanței de vară la diverse activități de perfecționare și dezvoltare profesională constând în: programe/stagii internaționale: ex. Erasmus+, școli de vară, e-Twinning; cursuri de formare continuă acreditate.
• Abilitarea curriculară a cadrelor didactice care predau la clasa a V-a în anul școlar 2017-2018 s-a făcut prin stagii de instruire la nivelul caselor corpului didactic și, la începutul lunii septembrie, prin instruiri realizate de ministerul educației pentru fiecare disciplină. Aceste prime stagii de instruire vor fi urmate de cursuri de formare care vor însuma peste 80 de ore formare pentru fiecare cadru didactic și vor avea atât componentă teoretică cât și componentă practică.
MEN își propune:
- să asigure, printr-un amplu proiect de profesionalizare a carierei didactice, un cadru instituțional și normativ coerent și adecvat gradului de complexitate actual al școlii românești și o infrastructură adecvată a școlilor de aplicație;
- înființarea instituției mentoratului didactic;
- crearea unei rețele de școli de aplicație pentru pregătirea pedagogică a viitoarelor cadre didactice și înființarea și dezvoltarea, într-o etapă-pilot, a unor baze de practică pedagogică moderne;
- formarea continuă în specialitate și formarea continuă ca extindere de competențe.
6. Dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții
• Prin HG nr. 598/2017, a fost aprobată Metodologia de acreditare, evaluare periodică, organizare şi
funcţionare a Centrelor comunitare de învăţare permanentă, elaborată de Ministerul Educației Naționale. Cu sprijinul comunităților locale, primele asemenea centre vor fi operaționale în semestrul I 2018.
• Proiectul de HG privind aprobarea structurii Registrului Naţional al Calificărilor din România -
RNC se află pe circuitul de avizare externă, la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
7. Legislația învățământului
Ministerul a depus la Autoritatea de Management POCA, proiectul Noi perspective în educație, care va fundamenta proiectul noii legi a educației. Acesta vizează crearea unui cadru normativ predictibil și stabil bazat pe orientările strategice în învățământul preuniversitar și universitar la orizontul 2030. Calendarul elaborării proiectului cuprinde:
• Octombrie – Decembrie 2017: Realizarea Sintezei consultărilor anterioare (luând în considerare rezultatele dezbaterilor proiectului România Educată)
• Ianuarie – Martie 2018: Evaluarea sistemului educațional (Starea Educației)
• Aprilie - Mai 2018: Asumarea opțiunilor majore ale educației
• Mai – Iulie 2018: Elaborarea proiectului noii legi
• August – Septembrie 2018: Derularea dezbaterilor publice
• Septembrie 2018: Definitivarea proiectului și transmiterea acestuia Parlamentului
8. Proiecte europene
• În ultimele luni, au fost admise la finanțare 62 de proiecte din cadrul Programului “Scoala pentru toți”, în valoare totală de 82 milioane euro și 10 proiecte din Apelul “Profesori motivați în școli defavorizate”, în valoare totală de 11 milioane euro.
• Evidențiez cel mai mare proiect școlar din Europa, finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în perioada 2015-2022, în valoare de 200 mil. euro, având ca obiectiv reducerea abandonului în învățământul secundar superior și primii ani ai învățământului terțiar și creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.
Beneficiarii proiectului ROSE sunt elevii înmatriculați în cele aproximativ 1.000 de licee de stat cu performanțe, în special elevii din grupuri dezavantajate, personalul din licee, incluzând directori și cadre didactice, studenții înmatriculați în primul an de studiu în instituțiile de învățământ terțiar selectate, în special studenți din grupuri dezavantajate, personalul din cele aproximativ 313 facultăți de stat din instituții de învățământ superior de stat eligibile (reprezentând aproximativ 90% din totalul facultăților din universitățile de stat).
Ministerul a demarat activitățile pentru următoarele proiecte POC și POCU, finanțate din fonduri europene:
• Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED, vizează reforma curriculumului național obligatoriu (primar și gimnazial) în valoare de aproximativ 40 mil €.
Proiectul vizează o componentă ”metodologică”/ teoretică în cadrul căreia vor fi elaborate ghiduri metodologice pentru disciplinele de studiu din învățământul primar și gimnazial precum și resurse educaționale deschise. Are și o componentă de formare în cadrul căreia 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial vor fi formate în vederea integrării noului curriculum.
• Profesionalizarea carierei didactice, în valoare de aproximativ 30 mil €, vizează dezvoltarea unui cadru normativ coerent, înființarea instituției mentoratului didactic.
• Educație timpurie incluzivă și de calitate, în valoare de aproximativ 13 mil. €, vizează creșterea accesului și calității serviciilor de educație timpurie pentru copiii ante-preșcolari și asigurarea resursei umane specializate și calificate pentru educația și îngrijirea copiilor ante-preșcolari în 235 de creșe și grădinițe.
• Sistemul informatic pentru managementul școlarității din învățământul preuniversitar
Proiectul urmărește dezvoltarea și implementarea unei platforme și metodologii naționale, centralizate, pentru colectarea, gestionarea și analiza informațiilor referitoare la rezultatele școlare și activitatea școlară zilnică.
• Platforma Națională a Educației
Se urmărește crearea unei platforme școlare educaționale on-line și a unei Biblioteci Școlare Virtuale pentru a veni în sprijinul elevilor și al profesorilor prin punerea la dispoziție în sistem on-line a unor instrumente de tip TIC care sprijină procesul de învățare pentru a contribui la reducerea abandonului școlar, la dezvoltarea profesională și la învățarea pe tot parcursul vieții.
• Informatizarea unui județ
MEN își propune să realizeze informatizarea completă a procesului educațional dintr-un județ. Astfel se propune dotarea claselor în care învață elevi din clasa a V-a până în clasa a XII-a cu tablete pentru elevi, laptop-uri pentru profesori, tablă SMART și videoproiector. Pentru școlile profesionale vor exista și imprimante 3D.
• Dubla specializare
• WI - FI Campus
Prin programele anterioare, toate unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică au fost conectate la Internet cel puțin într-un punct fix. MEN și Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare realizează o analiză privind serviciile de Internet, la nivel de structură/clădire, pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar. Conectarea tuturor structurilor/ clădirilor școlare la Internet se va realiza prin programul WI-FI Campus finanțat prin POC E-educație, în colaborare cu Unitatea de implementare a Proiectelor din MCSI.
• Proiecte POCA – noncompetitive
- Asigurarea calității în școlile doctorale – prestigiu și încredere ≈ 13 mil €
- Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri bazat pe promovarea rutelor flexibile de progres în cariera profesională ≈ 1 mil €
- Dezvoltarea capacității MEN de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior, în raport cu piața muncii ≈ 20 mil. lei|
- Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex -ante în educație și îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea performanței instituționale la nivel central și local ≈ 12 mil. lei|
- Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate.
 Academiile de ramură - Academia de Științe Medicale, Academia de Științe Agricole, Academia de Științe Tehnice s.c.l. – au acte normative proprii de constituire. Aceste instituții nu se află în subordonarea sau coordonarea MEN.Ø
 -ARACIS este o instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri și cheltuieli.Ø