vineri, noiembrie 03, 2017

Înscrierea elevilor străini în învăţământul preuniversitar
    ART. 8
    Pot fi înscrişi în învăţământul preuniversitar din România elevii străini care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au documente care atestă cetăţenia statului respectiv;
    b) au unul dintre părinţi, tutori sau susţinători legali încadraţi în una dintre următoarele situaţii: 
  • este repatriat; 
  • are prin căsătorie domiciliul în România;
  • este posesorul unui permis de şedere în România; 
  • desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, activităţi pe teritoriul României; 
  • se află la studii în învăţământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România; 
  • este membru de familie al personalului misiunilor diplomatice străine în România;

    c) au acceptul unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate/autorizate, al unei instituţii furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (Registrul ARACIP), sau al unei şcoli de pe lângă misiunile diplomatice acreditate în România, după caz;
    d) promovează testele de aptitudini organizate pentru învăţământul de artă şi sportiv, după caz.
    ART. 9
    (1) Dosarul elevului conţine următoarele documente:
    a) copii ale documentelor de identitate ale elevului şi ale părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal (paşaportul elevului, paşaportul părinţilor, permisul de şedere al elevului, permisul de şedere al părinţilor, după caz);
    b) copie şi traducere legalizată a certificatului de naştere al elevului;
    c) copie şi traducere legalizată a hotărârii judecătoreşti privind încredinţarea copilului minor, după caz;
    d) copii şi traduceri autorizate ale situaţiilor şcolare;
    e) cerere de înscriere la studii, avizată de conducerea unităţii de învăţământ la care se va face înscrierea şi de ISJ/ISMB pe raza căruia se desfăşoară activitatea de învăţământ, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
    (2) Dosarul cu acte de studii se depune după obţinerea avizului conducerii unităţii de învăţământ de către părinte/tutore legal la sediul ISJ/ISMB pe raza căruia se află unitatea de învăţământ solicitată.
    (3) Dosarul se transmite la Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene (DGRIAE), de către ISJ/ISMB pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ pentru care are acceptul.
    ART. 10
    MEN-DGRIAE verifică existenţa în dosar a documentelor prevăzute la art. 9 şi, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înştiinţează ISJ/ISMB în vederea transmiterii documentelor care lipsesc.
    ART. 11
    (1) Evaluarea documentelor şcolare presupune analizarea foilor matricole din străinătate sau de la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul ARACIP, şi identificarea claselor efectuate în străinătate sau la organizaţiile menţionate.
    (2) Recunoaşterea se realizează fără măsuri compensatorii, pentru toate clasele absolvite în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul ARACIP, cu clasele corespunzătoare sistemului de educaţie românesc.
    (3) La solicitarea părinţilor/tutorelui/susţinătorului legal, înscrierea elevului se poate realiza şi într-o clasă inferioară nivelului rezultat din actele de studii.
    (4) Recunoaşterea şi stabilirea clasei corespunzătoare în sistemul de educaţie românesc se realizează cu măsuri compensatorii, pentru elevii străini care nu deţin acte de studii pentru clasele absolvite în străinătate sau care au urmate studii la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, dar nu sunt înscrise în Registrul ARACIP.
    ART. 12
    Înscrierea se realizează prin eliberarea aprobării de către MEN-DGRIAE, conform termenului prevăzut în reglementările legale în vigoare.
    ART. 13
    Elevii străini pot fi înscrişi peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
    ART. 14
    Admiterea elevilor străini - absolvenţi ai clasei a VIII-a în România - în învăţământul liceal se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal.
    ART. 15
    Înscrierea în învăţământul liceal secundar superior a elevilor străini, absolvenţi ai învăţământului secundar inferior, în România, se realizează prin eliberarea unei noi aprobări din partea MEN-DGRIAE.
    ART. 16
    Elevii străini beneficiază de:
    a) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru cursul de iniţiere de limba română, după caz, pentru învăţământul obligatoriu;
    b) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe durata învăţământului obligatoriu;
    c) asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;
    d) transport local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi transport intern auto, feroviar şi naval, în aceleaşi condiţii ca elevii români, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 17
    În învăţământul liceal secundar superior, elevii străini plătesc taxe de şcolarizare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.
    ART. 18
    (1) Cetăţenii străini care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învăţământ şi nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau ai echivalentului acesteia pot susţine, la cerere, examenul naţional de bacalaureat, în funcţie de profilul studiilor preuniversitare absolvite, într-un centru de examen stabilit de către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti.
    (2) Susţinerea examenului naţional de bacalaureat de către cetăţenii străini care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învăţământ şi nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau ai echivalentului acesteia este condiţionată de achitarea taxei de şcolarizare, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.

Ordinul MEN   nr. 3473  din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 233 din 5 aprilie 2017