duminică, octombrie 13, 2019

Grupul conex Asociației „Academia cetățeanului”Grup conex Asociației   „Academia cetățeanului” (https://www.facebook.com/groups/667294197089177/)
Asociația   „Academia cetățeanului” este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, constituită cu scopul de a contribui la formarea unor cetățeni  informați, activi, implicați în viața socială, culturală, spirituală  și  economică a  țării, folosind mijloace adecvate.
Viziteaza https://consultjuridic.blogspot.com
Despre administrator grup: https://www.legistm.ro/diverse/parteneri

joi, octombrie 10, 2019

Dreptul de pensionare în sistemul cultului creştin baptist


 

In baza Legii nr. 489/2006 denumită şi Legea Cultelor, la art. 24 al. (2), Salariaţii şi asiguraţii cultelor care dispun de case de pensii sau fonduri de pensii proprii se supun regulamentelor adoptate de către organele de conducere ale cultelor, în conformitate cu statutele acestora şi în acord cu principiile generale ale legislaţiei privind asigurările sociale de stat.

Sistemul Public de Pensii are la baza principiul contributivității si nu principiul funcției deținute pe timpul stagiului de cotizare.

Cultul Creştin Baptist din România are sistem propriu de pensii şi asigurări sociale denumit Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Baptist din România, Casă de Pensii neintegrată în sistemul public de pensii şi care funcţionează ca persoană juridică distinctă în cadrul cultului cu patrimoniu propriu.

Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Baptist din România (prescurtat C.P.A. a C.C.B.R, scurt C.P.A.) a luat fiinţă prin Decretul nr. 718/1956 pentru înfiinţarea caselor de pensii şi ajutoare în cadrul cultelor din România şi funcţionează în baza art.24 al (2) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor şi a art.4 şi art.107 din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist-Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, recunoscut prin H.G. nr. 58/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 59/25 ianuarie 2008.

C.P.A. funcționeaza în baza Regulamentului (statutului) de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Baptist din România, cu modificarile si completarile ulterioare din 2014- publicat aici https://uniuneabaptista.ro/despre-noi/resurse-utile/rrm/.

În continuare, voi prezenta  câteva  prevederi   generale care  stabilesc  drepturile de pensionare specifice cultului creștin baptist.

1.     Vârsta de pensionare  în sistemul  cultului creştin baptist se aplică diferenţiat, în funcţie de ocupaţie,  conform  art. 39 din Regulamentul (statutul) de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Baptist din România, cu modificările si completările ulterioare din 2014:

1.1 Pentru asiguratii aflati în functia de pastor:

Art. 39 Asiguratii aflati in functia de pastor si care si-au desfasurat activitatea ca pastori cel putin 25 de ani si au o vechime  totala in munca de 30 de ani, pot beneficia, la cerere, de pensie pentru limita de varsta incepand cu varsta de 60 de ani, cu reducerea stagiului complet de cotizare la 30 de ani.
Data intrării în vigoare a prezenului articol este 01.01.2019. 
Dovada faptul că solicitantul și-a desfășurat activitatea ca pastor se face printr-o adeverință emisă în acest sens de către comunitatea teritoriala competentă. 
Asiguraţii aflaţi în funcţia de pastor care şi-au desfăşurat activitatea ca pastori şi au realizat un stagiu de cotizare în cult de 30 de ani, pot beneficia, la cerere, de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu 13 ani.
Reducerile vârstei standard de pensionare prevăzute pentru condiţii deosebite de muncă, condiţii speciale precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 (treisprezece) ani. 
Pentru pastorii care ramân în slujire (își continua activitatea) după obținerea PLV vor fi contribuabili ai sistemului propriu de pensii al Cultului, prin plata CAS-ului aferent salariului stabilit prin noul CIM.

 1.2 Pentru alți asigurati care nu sunt pastori din cultul baptist:

Pentru alți asigurati din cultul baptist se aplică prevederile generale prevăzute în Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare ( 65 de ani la bărbați, 63 (65) de ani la femei).

2.     Principiul reparaţiei şi/sau al compensări prevăzut în Regulamentul CPA la Art.4, lit. j):

j) principiul reparaţiei şi/sau al compensării în baza căruia/cărora persoana fizică parte a sistemului propriu care a avut de suferit prin diminuarea sau neacordarea unor drepturi din cauza prigoanei comuniste beneficiază în virtutea dispoziţiilor speciale ale prezentului Regulament (Statut) şi ale Statutului Cultului de măsuri reparatorii sau compensatorii pentru respectiva situaţie.

3.      Principiul egalității din Regulamentul CPA:

Art.4 Sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al C.C.B.R. funcţionează în baza următoarelor principii:

d) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul propriu de pensii, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridica în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de Regulamentul de Organizare si Functionare a CPA.

4.    Acordarea de sporuri de pana la 25 % pentru pastorii care au lucrat până în 1989, potrivit  Regulamentului CPA:


Art. 85. Categoria de asiguraţi păstori care au slujit în perioada comunistă beneficiază de un spor reparatoriu la pensie pentru limită de vârstă, obţinută pentru calitatea de păstor, eşalonat pe categorii de vechime astfel:

a.     10% pentru minim 5 ani ca păstor înainte de 1990 şi 15 ani vechime totală în cult;
b.     15% pentru minim 10 ani ca păstor înainte de 1990 şi 20 ani vechime totală în cult;
c.     20% pentru minim 15 ani ca păstor înainte de 1990 şi 25 ani vechime totală în cult;
d.     25% pentru minim 20 ani ca păstor înainte de 1990 şi 30 ani vechime totală în cult.

Sporul prevăzut în alineatul precedent se adaugă la pensia cuvenită din funcţia de pastor şi se acordă pe toată durata vieţii pensionarului aflat în pensie pentru limită de vârstă ca măsură reparatorie pentru discriminarea salarială ca pastor în perioada comunistă.
Sporul se acordă cu începere de la 01.06.2007 în acord cu hotărârea Congresului Cultului Creştin Baptist din România, din mai 2007 şi cu dispoziţiile exprese din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România, recunoscut prin H.G. nr. 58/2008.

Sporul prevăzut în alineatul precedent se adaugă la pensia cuvenită din funcţia de pastor şi se acordă pe toată durata vieţii pensionarului aflat în pensie pentru limită de vârstă ca măsură reparatorie pentru discriminarea salarială ca pastor în perioada comunistă.
Sporul se acordă cu începere de la 01.06.2007 în acord cu hotărârea Congresului Cultului Creştin Baptist din România, din mai 2007 şi cu dispoziţiile exprese din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România, recunoscut prin H.G. nr. 58/2008.

5.    Alte principii  din Regulamentul CPA:

Art.4 Sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al C.C.B.R. funcţionează în baza următoarelor principii:

1.     principiul unicităţii, potrivit căruia CCBR  organizează şi garantează sistemul propriu de pensii bazat pe aceleaşi norme interne  pentru toţi participanţii la sistem;     
2.     principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice  participante la sistemul propriu de asigurări sociale a C.C.B.R. au obligaţia de a participa fără excepţie la sistem, drepturile de asigurări sociale, exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor; 
3.     principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul propriu al C.C.B.R. drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe baza contribuţiei de asigurări sociale plătite.   
4.     principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul propriu de pensii, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridica în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de Regulamentul de Organizare si Functionare a CPA.   
5.     principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului propriu de pensii potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare a CPA.     
6.     principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la sistemul propriu de asigurări sociale al C.C.B.R. îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale aplicabile în cadrul sistemului   
7.     principiul autonomiei bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului  
8.     principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;   
9.     principiul incesibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial,
10. principiul reparaţiei şi/sau al compensării în baza căruia/cărora persoana fizică parte a sistemului propriu care a avut de suferit prin diminuarea sau neacordarea unor drepturi din cauza prigoanei comuniste beneficiază în virtutea dispoziţiilor speciale ale prezentului Regulament (Statut) şi ale Statutului Cultului de măsuri reparatorii sau compensatorii pentru respectiva situaţie.

6.     Alte drepturi: acordarea de ajutoare din fondul de pensii 


Bibliografie:


1.     Decretul  nr. 718 /1956 pentru înființarea caselor de pensii si ajutoare in cadrul cultelor din Republica Populara Română;
2.     Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor;
3.     Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.     Hotărârea Guvernului nr. 58/2008 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România;
5.     Regulamentul (statutul) de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Baptist din România, cu modificarile si completarile ulterioare din 2014- publicat aici https://uniuneabaptista.ro/despre-noi/resurse-utile/rrm/
6.    Regulamentul (Statutul) de Organizare si Functionare a Casei de Pensii  si Ajutoare a Cultului Crestin Baptist din Romania- publicat aici http://casadepensiiccb.ro/informatii-utile/regulament-cpa/
7.     Site CPA  http://casadepensiiccb.ro/
8.     Site UBR https://uniuneabaptista.ro/